Kopia elektroniczna XML PDF JPK

Aby korzystać z opcji generowania elektronicznej kopii faktur VAT w programach Pakietu JZK, konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji na moduł EJ, stanowiące rozszerzenie standardowej licencji na program. Bez posiadania ważnej licencji na program, generowanie elektronicznych kopii faktur VAT nie jest możliwe.

Sposób generowania kopii elektronicznej

Oryginalna podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 244, poz. 1627). *Kursywą wskazano odpowiednie fragmenty rozporządzenia, które zastosowano w programie. Aktualnie przepisy te przeniesiono bezpośrednio do ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast podstawowa idea nie uległa zmianie.

Programy JZK generują elektroniczną kopię faktury w sposób, który nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi do jej odczytania. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, podsumowanie treści faktury zapisywane jest również w formie pliku tekstowego. W ten sposób odczytywanie elektronicznej kopii faktur będzie możliwe nawet po wygaśnięciu licencji na program.

"§ 21. 2. Podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe..."

Elektroniczna kopia faktury generowana jest w wybranym przez użytkownika folderze, na przykład

c:\jzk\dane\nowa\Kopia_elektroniczna
gdzie każdy miesięczny okres rozliczeniowy reprezentowany jest w osobnym folderze, na przykład
c:\jzk\dane\nowa\Kopia_elektroniczna\2011-01

"...w dowolny sposób zapewniający: 1) autentyczność pochodzenia... " "...3. Autentyczność pochodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury."

Elektroniczna kopia faktury VAT zawiera zawsze znacznik umożliwiający weryfikację autentyczności pochodzenia. Znacznikiem tym jest numer indywidualnej, imiennej licencji, wydanej i zarejestrowanej przez JZK. W każdej chwili możliwa jest weryfikacja, dla kogo dana licencja została wydana. Weryfikacja możliwa jest telefonicznie, elektronicznie i pisemnie w godzinach pracy firmy.

"...integralność treści..." "4. Integralność treści, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.”

Elektroniczna kopia faktury VAT zawiera 20-bajtowy znacznik zawierający podpis elektroniczny, generowany za pomocą standardowego algorytmu skrótu na podstawie istotnych danych zawartych w treści faktury. Jakakolwiek zmiana treści faktury powoduje wygenerowanie innego znacznika. W przypadku generowania kopii elektronicznej, na oryginale faktury drukowany jest ten sam znacznik, co umożliwia późniejszą weryfikację treśći.

"...i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;"

Faktury zapisywane są jednocześnie w trzech formatach: graficznym PDF nadającym się do odczytu na większości komputerów zabezpieczonym przed edycją przez graficzną konwersję treści, standardowym TXT odczytywalnym na każdym komputerze bez użycia jakiegokolwiek oprogramowania, oraz w formacie JZK, umożliwiającym import, eksport i wymianę danych między użytkownikami programów Pakietu JZK. Dodatkowo tworzony jest dziennik elektroniczny w pliku LISTA.TXT, zawierający informacje o kolejno wystawianych fakturach.

"...2) łatwe ich odszukanie;..."

W programie każda faktura ma dostępną opcję POKAŻ KOPIĘ ELEKTRONICZNĄ. Dodatkowo folder zawierający kopię elektroniczną zapisywany jest chronologicznie, a nazwy plików zawierają ID obiektu i numer kolejny faktury. Pliki TXT można przeszukiwać wprost za pomocą każdego narzędzia szukającego.

"...3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych."

Dostęp do folderu na dysku lokalnym odbywa się natychmiastowo. Z uwagi na wykorzystanie trzech formatów danych, możliwe jest łatwe przetwarzanie danych z formatu tekstowego albo JZK.

Jak wynika z powyższego, programy Pakietu JZK w wariancie z kopią elektroniczną w pełni spełniają wymogi wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za generowanie, przechowywanie i zabezpieczanie kopii elektronicznej na odpowiednim nośniku zapasowym. Kopię zapasową należy wykonać i przechowywać w odrębnej strefie pożarowej na nośniku tylko do odczytu, na przykład płycie CD-ROM. Kopie zapasowe należy wykonywać regularnie, nie rzadziej niż na zamknięcie miesioęcznego okresu rozliczeniowego.

W przypadku korzystania z usług biura rachunkowego, elektroniczne kopie faktur VAT należy przekazać doradcy podatkowemu w celu wykonania rozliczenia podatkowego. Kopię na odrębnym nośniku należy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Skontaktuj się z nami

SPRZEDAŻ 8-17
583463647 Arkadiusz Dziuma
583463647 Przemysław Jegor
Zamówienia on-line
zamowienia@jzk.pl

OBSŁUGA KLIENTA 8-16
587823366 Mikołaj Lora
587823566 Aleksandra Jegor
biuro@jzk.pl

POMOC TECHNICZNA 8-18
587823600 Agnieszka Hulewicz
587823393 Robert Przewłoka
NAPISZ DO NAS!
Kierownik Projektu: Jarosław Knypl

Dane firmy

Studio JZK sp. z o.o.
80-268 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 81, POLSKA
NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780
VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
Kapitał zakładowy 505344 zł, wpłacony w całości.

UWAGA: Wpłaty za faktury należy dokonywać wyłącznie na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten prezentowany będzie na każdej fakturze i w mailu od JZK, a także będzie widoczny po zalogowaniu się na licencje.jzk.pl. Numer nowego rachunku zawierać będzie ciąg 102049002412 i rozpoznawany będzie jako PKOBP 23 O. w Gdańsku.

Numer rachunku bankowego do innych wpłat:
79 1440 1390 0000 0000 1450 5857 PKO Bank Polski

Napisz do JZK

Jeśli chcesz zgłosić uwagi do konkretnego programu,
użyj raczej opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w menu POMOC każdego programu JZK.

Bezpośrednie przesyłanie zgłoszeń nie jest dostępne z Twojego adresu IP.
Ten adres nie został rozpoznany jako pochodzący z Polski (ec2-3-91-106-223.compute-1.amazonaws.com). Jeśli to błąd, odśwież stronę (F5). Jeśli adres nie zostanie rozpoznany, po prostu zadzwoń do nas.

Sprzedaż i obsługa klienta Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019 · Partial copyright © Studio JZK programy komputerowe, 1992-2018 · Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019 · JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt · Regulamin · Licencja · Pliki do pobrania ·

2019-12-15 12:28 #1.2 for 3.91.106.223 @ec2-3-91-106-223.compute-1.amazonaws.com