Studio JZK Blog programistów Pobierz Kalendarz 2015 Kontakt
 

Blog programistów

Luty 2015

wtorek, 24 lutego
poniedziałek, 23 lutego

niedziela, 22 lutego
sobota, 21 lutego
piątek, 20 lutego
czwartek, 19 lutego
środa, 18 lutego
wtorek, 17 lutego
sobota, 14 lutego
piątek, 13 lutego

Archiwum blogu

Luty 2015

24 lutego 2015

Lokator: Drobne poprawki

Ulepszono układ okna edycji danych lokatora.

Agent: Nowości we wprowadzaniu polis

Teraz w oknie szczegółów polisy można szybko zarejestrować serię prowizji oraz rat składki.

23 lutego 2015

Kontrahenci: Więcej dostępnych danych

Teraz bezpośrednio w danych kontrahenta podaje się dane skarbowe, w tym nazwę urzędu skarbowego, a także nazwę gminy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej etc. Wszystkie dane są teraz w jednym miejscu.

Faktury: Kilka drobnych poprawek

Poprawki drukowania i tworzenia nowych faktur.

22 lutego 2015

Umowy: Nowe wspólne okno edycji umów

Przygotowano nowe, porządne okienko edycji umów, wspólne dla umów każdego rodzaju. Rozwiązano wiele problemów, w tym kwestię utrzymania danych zleceniodawcy, dane skarbowe wykonawcy etc. Przywrócono drukowanie bezpośrednio ze wzorca, z pominięciem ostatnio zapisanego tekstu umowy, co postulowali użytkownicy. Teraz wystawione rachunki do umowy są dostępne bezpośrednio podczas edycji danej umowy. Poprawione numerowanie rozmnażanych paragrafów postanowień dodatkowych.

Kontrahenci: Mała rewolucja w danych skarbowych

Zrezygnowano z podwójnych danych - w końcu dane do PIT i podstawowe dane kontrahenta są takie same, różnią się tylko kilkoma drobiazgami. Usunięto zatem zduplikowane pola, pola typu Imię, Nazwisko, Nazwa, Data urodzenia, PESEL, NIP, REGON będą pobierane teraz z podstawowych danych. Dane o oddziale ZUS, dane adresowe urzędu skarbowego i inne nie wykorzystywane przez program pola nie będą już dostępne na ekranie. Uproszczono okienko edycyjne, teraz jest bardziej przejrzyste. Wyróżniono pola, które są kopią pól standardowych danych, docelowo zniknie w ogóle idea danych skarbowych, co ułatwi wszystkim życie, bo pełny pakiet danych skarbowych będzie się mieścił w standardowym pakiecie danych, dostępnym dla każdego kontrahenta. Odrębne dane były zaszłością z czasów, gdy na PIT konieczne było drukowanie nadmiernej ilości szczegółowych danych.

21 lutego 2015

Majster: Poprawione drukowanie zleceń

Rozwiązano problem ze wzorcami programu Majster.

Kontrahenci: Udostępniono funkcję dzwonienia

Bezpośrednio z okna edycji danych kontrahenta dostępny jest przycisk Dzwoń, zestawiający połączenie za pomocą standardowego interfejsu TAPI.

Kontrahenci: Dossier klienta wszędzie dostępne

Dossier klienta będzie dostępne w każdej tabeli danych klienta pod prawym klawiszem myszy (i pod Ctrl+D). Szczególnie przydatne jest to podczas wystawiania faktury, ale przydać się może w wielu innych miejscach.

Faktury: Drobne poprawki

Poprawiono ustawienie domyślnych cen na dokumencie WDT, teraz są to ceny netto.

Systemowe: Teraz wygodny dostęp do archwiwów

W ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych dostępna jest teraz wygodna opcja przeniesienia wszystkich danych z archiwów wprost do podstawowej bazy danych, czyli dearchiwizacja. Możliwe i sensowne jest to tylko pod warunkiem, że ilość danych nie jest zbyt wielka, nie zalecamy użycia tej opcji w przypadku masowych wystawców, typu ISP. Zdearchiwizowanie zawiera w swoim trybie wykonanie kopii zapasowej podstawowej bazy danych.

20 lutego 2015

Terminarz: Drobne poprawki

Poprawiona edycja wpisów terminarza.

19 lutego 2015

Magazyn: Ulepszono kwestię MM

Można teraz wprowadzić MM na dowolne ilości, wcześniej nie zawsze była możliwość ręcznego skorygowania dostępnej ilości.

Kody: Udostępniono proste wyszukiwanie

Udostępniono wyszukiwanie kodu pocztowego w module Kontrahenci oraz Poczta.

Mailing: Poprawki w procedurze wysyłania

Rozwiązano problem podwójnej stopki w wysyłanym mailu. Dodano możliwość wyłączenia dołączania stopki programu.

18 lutego 2015

Faktury: Kolejne poprawki i ulepszenia

Na fakturze wystawionej w innej walucie niż złote, nie jest drukowana informacja o płatnościach. Zmniejszy to ilość ewentualnych nieporozumień.

17 lutego 2015

Faktury: Rozwiązano kilka problemów

Nie wszystkie nowe funkcjonalności spodobały się użytkownikom, usunięto listy rozwijalne z kilku pól, w tym jednostki miary i stawki VAT. Ułatwi to ręczne pisanie faktur wielu osobom. Rozwijalna lista nazw zawiera teraz 100 ostatnio sprzedawanych towarów, pozostałe można wybrać z magazynów przez F3. Rozwiązano problem szerokości kolumn podczas wystawiania faktury.

Zakupy: Drobne korekty

Zmniejszono ilość kolorów w module. Mniej czasem znaczy więcej.

Druczek: Korekta koloru

Skorygowano nieco domyślny kolor Druczka. Oczywiście jeśli ktoś ustawił własny kolor programu, jest on nadal honorowany.

14 lutego 2015

Faktury: Poprawki w procedurze fakturowania

Teraz podczas tworzenia dokumentów pochodnych rabat ustawiony w dokumencie pierwotnym ma priorytet przed indywidualnymi rabatami klienta, co zabezpiecza przed gubieniem np. rabatów udzielonych na etapie przygotowania proformy, podczas tworzenia faktury końcowej.

Faktury: Włączono drukowanie KGO

Teraz KGO może być drukowane przy każdej pozycji dokumentu sprzedaży, dla której podano informację o koszcie gospodarowania odpadami. Drukowanie KGO to opcja, która domyślnie jest włączona, więc w razie potrzeby można tę funkcjonalność wyłączyć.

Kody: Ulepszone rozpoznawanie kodów pocztowych

Usunięto problem polegający na tym, że kody pocztowe dla miejscowości z bazy TERYT o kodzie zaczynającym się od 0 nie były rozpoznawane. Dotyczyło to 5 województw, dla pozostałych 11 problem nie występował.

13 lutego 2015

Dokumenty: Kilka drobnych poprawek

W dziale Druki księgowe umożliwiono odczyt wcześniej utworzonych not księgowych, jednak bez możliwości ich edycji albo tworzenia nowych.

Podatki: Można teraz wybrać rodzaj wykresu

Udostępniliśmy samodzielną możliwość zmiany rodzaju wyświetlanego wykresu w module Podatki, dla wielu osób okazało się to istotne.

Zyski i straty: Usunięto problem z duplikatami

Teraz duplikaty nie są ujmowane w raporcie Zyski i Straty.

12 lutego 2015

Umowy: Drobne poprawki

Poprawione generowanie kwoty słownie na wydruku umowy.

11 lutego 2015

Umowy: Poprawki i ulepszenia w edycji umowy

Klonowanie umów teraz jest prostsze, rachunki nie są kopiowane. Dane do PIT są widoczne od razu podczas wyboru kontrahenta, umożliwiając ich weryfikację. Poprawiono przeliczanie składek do umowy.

Bazy: Filtrowanie baz adresowych

Włączono filtrowanie prawniczych baz danych w module Firma - Bazy adresowe.

Zamówienia: Nowa opcja Zamówienie bez cen

W ramach modułu DOSTAWCY (oraz w Kameleonie) można wygenerować nowy rodzaj dokumentu - Zamówienie dla dostawcy bez cen. Pozwala to na przygotowanie prostego, skróconego zamówienia bez wyceny, koniecznego dla niektórych użytkowników w specyficznych sytuacjach. Generalnie jednak zamówienie jest dokumentem handlowym, w którym ceny powinny być wykazane, stąd domyślnie program nadal podpowiada zamówienie standardowe z cenami.

9 lutego 2015

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Poprawki w kilku miejscach programu.

6 lutego 2015

Kody: Udostępniono wyszukiwanie kodów pocztowych

Teraz w każdym programie Pakietu JZK dostępne jest wyszukiwanie kodu pocztowego. Funkcja działa bezpośrednio w standardowym oknie edycji danych każdego kontrahenta. To bardzo wygodne.

Umowy: Wiele poprawek

Dostępna jest teraz pełna edycja umowy zlecenia i o dzieło w standardowym oknie tworzenia umowy. Udostępniono pełną edycję danych skarbowych bezpośrednio w umowie. Umożliwiono edycję treści umowy w formacie HTML, dostępny jest też szybki podgląd wydruku.

4 lutego 2015

Faktury: Ulepszona praca z czytnikiem kodów kreskowych

Okno wyboru towaru z wielu magazynów pokazuje teraz lepiej informację, z którego magazynu pochodzi dany towar.

1 lutego 2015

Przelewy: Drobne poprawki

Usunięto problem z uruchamianiem zbiorówki do przelewów.

Towary: Ulepszenia w module

Udostępniono filtrowanie dossier towaru po datach. Udostępniono wygodne hiperłącze do dokumentu źródłowego.

Systemowe: Poprawione zapisywanie ustawień

Usunięto problem z zapisywaniem niektórych ustawień układu głównego okna programu.

Styczeń 2015

31 stycznia 2015

EJ: Kopia Elektroniczna jest teraz zawsze dostępna

Kopia Elektroniczna EJ dostępna jest we wszystkich wersjach programów fakturujących Pakietu JZK.

29 stycznia 2015

Kasa: Ulepszenia w obsłudze kasy

Wprowadzono możliwość swobodnej edycji numeru wpisu KP/KW, dla wielu osób było to potrzebne.

Umowy: Ulepszenia i poprawki

Można teraz swobodnie edytować numer i treść umowy, a także jej podstawowe parametry.

28 stycznia 2015

Faktury: Ulepszone klonowanie faktur

Teraz klonowanie powoduje dokładniejsze skopiowanie całości treści i typu dokumentu źródłowego.

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiony skrót klawiszowy do wyboru samochodu z bazy danych pojazdów.

Umowy: Drobne korekty

Poprawiono wystawianie rachunku do umowy.

26 stycznia 2015

Zakupy: Drobne poprawki

Poprawiono obsługę faktur w walucie. Poprawione zasysanie faktur walutowych do VAT.

Przelewy: Program zmienia nazwę

Nowa nazwa programu to Druczek Przelewy. Najdalej w roku 2016 w wersji X6 zostanie po prostu Druczek. Z programu Przelewy korzysta już bardzo niewiele osób, co jest logiczną konsekwencją powszechnych przelewów elektronicznych z jednej strony, jak i rosnących potrzeb użytkowników z drugiej strony.

Ryczałt: Drobne poprawki

Poprawione zasysanie faktur unijnych do ryczałtu.

Faktury: Drobne ulepszenia

Nowy skrót klawiszowy Ctrl+J do klonowania dokumentów. Poprawione wystawianie nowego dokumentu bezpośrednio z modułu Sprzedaż, z pominięciem modułu Faktury.

24 stycznia 2015

VAT: Nowa procedura zasysania już gotowa

Teraz podczas zasysania wpisów do modułu VAT, od razu ustawiane są sztywno formuły księgowania, o ile nie podano ich wcześniej np. podczas wprowadzania faktury zakupowej lub sprzedażowej. Co więcej, można już na etapie bazy towarów ustalić na stałe, jak będzie dana pozycja zasysana do VAT. Poprawiono zasysanie pola Opis zdarzenia podatkowego. Ulepszono zasysanie faktur w procedurze odwrotnego obciążenia oraz pozycji z zerową kwotą podatku VAT (jednostkowe odwrotne obciążenie, -1 zwolniony itp). Rozwiązuje to dotychczasowe niedogodności związane z nadmiernym automatyzmem programu, teraz użytkownik ma pełną kontrolę nad sposobem księgowania.

VAT: Nowe wypełnianie tabeli VAT

Rejestr VAT generowany jest teraz zgodnie z nowymi zasadami, jeśli wpis podlega księęgowaniu po obu stronach deklaracji VAT7, to kwota podatku pojawi się w obu kolumnach w rejestrze (naliczony i należny). Pozwala to łatwo ocenić prawidłowość księgowania, szczególnie w przypadku WNT i innych tego rodzaju dokumentów.

Faktury: Ulepszenia podczas wystawiania faktury

Teraz szerokość kolumn jest automatycznie zwiększana, jeśli użyte zostało pole z listą rozwijalną. Poprawki podczas wystawiania dokumentu z odwrotnym obciążeniem.

23 stycznia 2015

VAT: Ulepszone zasysanie wpisów do VAT

Zmieniono formułę zasysania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, odwrotnego obciążenia oraz innych. Jeśli wykonywano zasysanie automatyczne, warto je powtórzyć, aby zweryfikować księgowania.

ZUS: Nowe stawki ZUS na 2015 w końcu dostępne

Jak zwykle dopiero w styczniu poznaliśmy podstawę wymiaru składki zdrowotnej za rok 2015, wynosi ona 3104,57 zł.

22 stycznia 2015

Zakupy: Poprawki i ulepszenia w module

Udostępniono opcję importu z pliku CSV.

VAT: Nowa procedura zasysania dokumentów

Weryfikacja zassania danego dokumentu następuje teraz tylko i wyłącznie po GUID danego dokumentu. Ma to kilka konsekwencji. Usunięcie, a potem dodanie dokumentu powoduje jego zassanie ponowne, bo będzie widoczny jako inny dokument. Z kolei zmiana numeru albo treści dokumentu nie powoduje jego podwójnego zassania. Usunięcie jednego z wpisów dotyczących danego dokumentu spowoduje jego ignorowanie podczas zasysania tak długo, jak chociaż jeden wpis dotyczący danego dokumentu jest w rejestrze VAT. Zasysanie powoduje wygenerowanie tylu pozycji w rejestrze VAT, ile jest różnych kombinacji formuły księgowania i stawki VAT.

VAT: Nowości w obsłudze modułu

W przypadku otwartego miesiąca nie jest teraz możliwe wygenerowanie deklaracji VAT-7 tak długo, jak są wpisy, dla których nie przyporządkowano odpowiedniej formuły księgowania. Wpisy automatyczne są dodatkowo wyróżniane. Wprowadzo rozróżnienie kolorystyczne wpisów VAT naliczonegi i należnego.

20 stycznia 2015

Towary: Ulepszenia w module

Program zapamiętuje teraz wybraną kolejność sortowania w module.

Systemowe: Włączono automatyczne zapamiętywanie filtrów

Teraz wszystkie filtry są automatycznie zapamiętywane, jeśli tylko opcja Zapamiętuj ustawienia filtrów jest włączona, tak jak to jest domyślnie w programie. Pomoże to bardzo w codziennej pracy wielu użytkowników.

Faktury: Drobne poprawki

Kontrahenci: Poprawki w module

Teraz zapamiętywane są ustawienia filtrowania kolumn.

Abonament: Nowy układ okienka tworzenia nowego abonamentu

Teraz prostszy układ okienka, bardziej przejrzysty.

19 stycznia 2015

Systemowe: Drobne korekty w programie

16 stycznia 2015

Faktury: Dodatkowe korekty w module

Usunięto kilka nieaktywnych opcji w podręcznym menu.

Umowy: Drobne poprawki

Poprawione zapisywanie numeru umowy w treści umowy.

11 stycznia 2015

Kody: Odświeżono bazę kodów pocztowych

Poprawiono rozpoznawanie miejscowości według kodu pocztowego, wcześniejsze rozpoznawanie naiwne zastąpiono systemem wagowym, które sprawdza się dużo lepiej z uwagi na charakterystykę systemu kodów pocztowych w Polsce.

10 stycznia 2015

Warsztat: Poprawki i ulepszenia

Poprawiony interfejs okna Raporty.

Faktury: Teraz archiwum dostępne jest bezpośrednio

Wystarczy użyć opcji POKAŻ ARCHIWA, dostępnej pod prawym klawiszem myszy. Archiwa nie mogą być edytowane, ale dane tam zawarte można przeglądać bezpośrednio.

Faktury: Nowa obsługa rabatów i terminów płatności

Teraz program jawnie wskazuje, czy nadano indywidualny rabat i formę/termin płatności. Pozwala to uniknąć wielu problemów, a przede wszystkim łatwiej kontrolować wystawianie faktur.

Kontrahenci: Drobne poprawki

Ulepszono wybieranie kontrahentów z bazy danych. Teraz jawnie prezentowane są informacje dotyczące indywidualnych warunków transakcj danego kontrahenta, pod kątem wstawienia danych do faktury.

6 stycznia 2015

Faktury: Nowa opcja doliczenia kwoty do faktury

Nowa opcja szybkiej przeceny (Ctrl+P) pozwala teraz dodać (albo odjąć) podaną kwotę proporcjonalnie do poszczególych pozycji faktury. Pozwala to na proporcjonalne rozliczenie np. kosztów wysyłki przy sprzedaży wysyłkowej książek.

5 stycznia 2015

Aktualizacje: Udostępniono kolejne aktualizacje

Aktualizacja do wersji X5 została już udostępniona posiadaczom niektórych wersji Druczka i Fakturzysty. Do końca tygodnia aktualizacje otrzymają wszyscy użytkownicy.

Towary: Drobne ulepszenia

Zgodnie z sugestiami, włączono opcję edycji i dodawania towarów bezpośrednio w oknie wyboru pozycji do faktury (F3).

Kasa: Drobne poprawki

Ulepszono procedurę edycji danych.

Faktury: Nowa procedura obsługi czytnika

Nowa, wygodna procedura obsługi czytnika kodów kreskowych. Wystarczy nacisnąć ikonkę czytnika kodów kreskowych (albo nacisnąć Ctrl+F3), a następnie wczytać kod towaru. Wyszukiwanie jest dokładnie po kodzie, z możliwością wyboru ze wszystkich dostępnych magazynów. To bardzo wygodna funkcja, prosta w użyciu.

3 stycznia 2015

Administrator: Wdrożono nowe podejście do archiwów

W przypadku niektórych baz danych, które podlegały wcześniej kompaktowaniu, włączono teraz bezpośredni dostęp do danych w ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych. Aby znaleźć tę opcję, wystarczy użyć opcji POKAŻ ARCHIWUM, dostępną w ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych oraz w ramach modułu Administrator. Przesunięcie archiwów poza standardowe bazy danych da szybszą i bardziej wydajną pracę programu. Ostatnie kompaktowanie i tak dotyczyło roku 2011, zatem nowsze dane i tak nie podlegały kompaktowaniu. W przyszłości nie będziemy korzystać bezpośrednio z tej metody.

Faktury: Nowe opcje klonowania faktury

Przygotowano nową procedurę klonowania faktury, teraz można przygotować dowolny rodzaj faktury w oparciu o dowolny rodzaj faktury - o ile Kameleon na to pozwala.

2 stycznia 2015

Aktualizacje: Udostępniono wersję X5

Można już pobierać wszystkie programy w nowej wersji X5. Zachęcamy do spokojnego nauczenia się nowej wersji, wiele nowych rozwiązań jest owocem długoletnich doświadczeń programistów oraz uwag klientów. W roku 2015 przewidywane są regularne miesięczne aktualizacje, to będzie dobra okazja, żeby wprowadzić w życie ewentualne dalsze uwagi. Zachęcamy do ich przesyłania z opcji NAPISZ DO JZK dostępnej w programie.

Aktualizacje: Stopniowo udostępniona zostanie aktualizacja

Posiadacze programów, które w wersji X5 nie zostają wznowione, otrzymają bezpłatnie i automatycznie aktualizację do odpowiedniej wersji Druczka względnie Fakturzysty, odbędzie się to w ciągu najbliższych dni. W następnych dniach aktualizację będą otrzymywać posiadacze podstawowych wersji Druczka i Fakturzysty, począwszy od wersji Ultimate. Jeśli komuś zależy na czasie, może po prostu pobrać program ręcznie - ważne tylko, żeby zainstalować go w tym samym folderze, co poprzednia wersja.

Odsetki: Nowe odsetki ustawowe

Zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe wynoszą teraz raptem 8% rocznie.

Remanent: Ulepszona obsługa remanentów

Ponieważ z reguły remanentów ma się tylko 1 rocznie, nie ma sensu filtrowanie tekstowe ani po datach. Ułatwi to i przyspieszy wyświetlanie danych w tym module. Moduł Remanent dostępny jest teraz wprost jako zakładka modułu Magazyn.

Grudzień 2014

31 grudnia 2014

Nowy Rok bieży: Wszystkiego najlepszego! Użytkownikom programów JZK szczerze życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej, a jak co roku, aby kolejny rok był Jak Zawsze Kapitalny!

30 grudnia 2014

Faktury: Dalsze ulepszenia w fakturowaniu

Panel pozycji faktury wyświetla teraz zawsze jednostkowe kwoty netto, vat i brutto, nawet jeśli faktura obliczana jest od sumy pozycji. Wraz z wyłączeniem opcji nadawania z marszu rabatu do całej faktury w 1 kwocie zmniejsza to uciążliwości związane z późniejszymi niedokładnościami zaokrągleń.

Zakupy: Rozszerzono procedurę faktury zakupowej

Teraz faktura zakupowa dostępna jest w ramach standardowego okienka Kameleon. Na tym zakończono integrację faktur w programie, wszystkie ich rodzaje są teraz generowane wewnętrznie za pomocą tego samego polimorficznego okienka.

28 grudnia 2014

Faktury: Uproszczenia w wystawianiu faktur

W roku 2015 znika osobna pula numerów dla faktur VAT marża, faktur wewnętrznych, faktur unijnych. Podczas wystawiania faktury nie będzie dostępna opcja narzutu kwotowego ani opcja marży, którą wiele osób myliło właśnie z fakturą w procedurze marży.

Zakupy: Nowe możliwości modułu Zakupy

Teraz w module Zakupy prezentowana jest bezpośrednio kwota do zaksięgowania do modułu VAT i Książka, wraz z opisem formuły księgowania. To pozwala odpowiednio przygotować dane do późniejszego zassania automatycznego.

27 grudnia 2014

Systemowe: Uproszczenia i lżejszy interfejs

Ograniczamy ilość okienek w programie, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Znika osoby moduł Narzędzia baz danych, wszystkie funkcje dostępne są teraz bezpośrednio w module Administrator. Usunięto część zdublowanych okienek. Raport stanów magazynowych i dossier towaru dostępne będą teraz wyłącznie w ramach okna edycji danych towaru. Zrezygnowano z osobnego okienka przeceny automatycznej.

Marża: Zmiana sposobu generowania faktur VAT marża

Faktury w procedurze marży będą w wersji X5 generowane automatycznie wyłącznie z modułu KOMIS. Ręczne wygenerowanie takiej faktury też jest możliwe poprzez wygenerowanie faktury zwykłej, a następnie włącznie opcji Procedura marży, wraz z podaniem ceny zakupu. Faktury w procedurze marży są na tyle rzadko wystawianie, że nie będzie to dużym utrudnieniem, a dla większości użytkowników będzie sporym ułatwieniem. W związku z tym REJESTR MARŻY będzie dostępny jako zakładka modułu KOMIS.

26 grudnia 2014

Umowy: Uporządkowano moduł rozliczeń rocznych

Nowe wzory deklaracji PIT-11(21), PIT-4R(5), PIT-8AB(4). Okienko PIT-8AR jest teraz modalne. Teraz podsumowanie do PIT-8AR (małe umowy) jest bardziej przejrzyste. Można zdjąć filtry mała umowa i zapłacone, aby zrozumieć, skąd biorą się dane - ale oczywiście wtedy wygenerowanie deklaracji nie będzie możliwe. Pozwala to jednak na szybką korektę i ponowną próbę, bez zamykania okienka. Również okienko PIT-11 zostało zaktualizowane. Wygląda na to, że to ostatni rok papierowych rozliczeń.

24 grudnia 2014

Wesołych Świąt: Wszystkim użytkownikom programów JZK życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia! Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak dobry, jak rok 2014

23 grudnia 2014

Faktury: Uproszczono wystawianie faktur

Zunifikowano sposób wystawiania dokumentów pochodnych, dotyczących na przykład polisy, zlecenia, faktur do towaru lub listy towarów itp. Okienko Kamelen i Nowa faktura to wewnętrznie teraz to samo okienko, automatycznie przełączające się w tryb rachunku, jeśli tak ustawiono w opcjach. Znika opcja Nowy rachunek i kilka innych.

Gabinet: Kilka uproszczeń

Zrezygnowano z opcji wieloskładnikowej wyceny procedur medycznych oraz wizyt, taka funkcja nie była używana. Ewentualne wcześniej wprowadzone dane są odczytywane bez zmian, można oczywiście nadal wprowadzać cennik procedur i wizyt z pojedynczą ceną, co jest typowe.

22 grudnia 2014

Serwis: Nowe okienko tworzenia zlecenia serwisowego

Teraz jest prościej i przejrzyściej, analogicznie jak w programie Warsztat. Tabela kosztów dodatkowych prezentowana jest tylko na życzenie, podobnie jak w programie Warsztat - większość użytkowników nie używa opcji kosztów dodatkowych. Poprawiony interfejs w różnych miejscach programu. Nowe, uproszczone okienko danych sprzętu. Wygodne tworzenie zlecenia dla sprzętu z bazy danych. Zrezygnowano z opcji klonowania zleceń, zamiast tego można tworzyć kolejne zlecenie dla tego samego sprzętu, co daje większe możliwości.

Systemowe: Korekta ropoznawania licencji

Poprawione rozpoznawanie specjalnej licencji na pełny Pakiet JZK, bywały z tym drobne problemy. Standardowe licencje rozpoznawane są cały czas bez problemu.

21 grudnia 2014

Kancelaria: Bazy prawnicze połączone w jedną

Teraz wszystkie bazy prawnicze dostępne są w jednym, wspólnym module, podobnie jak baza banków, baza oddziałów ZUS, bazy urzędów skarbowych. Ułatwia to ich przeglądanie, przeszukiwanie etc. Słowniki danych dostępne są teraz w programie Druczek (jako bazy adresowe) oraz w programie Kancelaria, nie będą dostępne w innych programach.

Systemowe: Ograniczenie liczby archiwów

W wersji X5 nie będą prezentowane w programie prehistoryczne archiwa (sprzed 2009 roku). Będą one w razie potrzeby dostępne nadal w Administratorze. Odpowiednio dopasowano również działanie belki filtrującej daty. Format X3 się sprawdził i jest na tyle wydajny, że nie będzie już zalecane kompaktowanie baz danych.

19 grudnia 2014

Sprzedaż: Nieco ulepszeń w module

Ulepszono wyświetlanie danych, kolory są teraz bardziej przejrzyste. Wprowadzono testowo dyskretne podkreślenie kwot również w module Faktury.

Warsztat: Uporządkowany system podświetleń

Zlecenia przed terminem wyświetlane są na zielono, zlecenia nie zapłacone po terminie płatności podświetlają się na jasnobordowo, natomiast wyłączono podświetlenia dla zleceń zakończonych i bez wymaganego terminu płatności. W sumie łatwiej rozróżnić status zleceń. Zlecenia są teraz sortowane malejąco wg daty/terminu, więc najbliższe są u góry.

Zakupy: Nowy sposób wprowadzania faktury zakupowej

Przygotowujemy nowy mechanizm rejestrowania faktury zakupowej. Sposób księgowania wybierany będzie dla każdej pozycji faktury osobno. Znika zatem część opcji domyślnych.

Banki: Nowa baza banków

Odświeżono bazę banków dostępną w programach.

16 grudnia 2014

Przelewy: Nieco drobnych ulepszeń

Ulepszono klonowanie przelewów, teraz zachowuje się tak, jak wszędzie indziej w programie, czyli przechodzi do tworzenia dokumentu, pozwalając na jego korektę. Usunięto opcję drukowania przelewu bez kwoty. Nadal można przygotować przelew bez kwoty, należy pozostawić zero w polu Kwota - ale ta sytuacja jest na tyle sporadyczna, że zdecydowaliśmy się usunąc tę opcję wprost. W wersji X5 staramy się przechodzić na system COC (Convention Over Configuration), czyli zastępowaniu opcji zbędnych dla prawie wszystkich użytkowników zachowaniami domyślnymi. Ulepszone generowanie przelewu ZUS, teraz tytuł dla celów wypełniania tabeli generowany jest automatycznie.

Faktury: Ulepszenia i korekty procedur biznesowych

Teraz drukowanie KP i przelewu do wpłaty do faktury dostępne jest tylko w jednym miejscu - w standardowym okienku rozliczenia faktury. Upraszcza to kod i pozwala zachować lepszą kontolę nad płatnościami. Usunięto też trochę zbędnych opcji - kto drukuje przelew do WZ?.

Magazyn: Ulepszenia interfejsu

Odświeżono interfejs modułu Magazyn.

Warsztat: Ulepszenia raportów wg mechanika

Poprawione działanie modułu Raporty. Zrezygnowano z hiperłącza raporty mechanika, raport mechanika dostępny jest w okienku Raporty, dając możliwości filtrowania etc. Raport wg mechanika jest teraz lepiej filtrowany i pokazuje na liście tylko tych mechaników, którzy wykonywali czynności w danym okresie.

15 grudnia 2014

Systemowe: Rozpoczynamy proces aktualizacji

Posiadacze licencji na program Przelewy otrzymują już wersję X5 w ramach aktualizacji. Kolejne aplikacje udostępniane będą stopniowo.

Warsztat: Ulepszenia i funkcje dodatkowe

uproszczono wykaz zleceń, teraz opis awarii oraz czynności do wykonania prezentowane są oddzielnie, ułatwiając sortowanie i przeglądanie listy zleceń. Usunięto kilka zauważonych niedogodności.

Warsztat: Ulepszenia w okienku nowego zlecenia

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia użytkowników programu, przygotowaliśmy trochę ulepszeń. Jest teraz więcej miejsca na wpisanie listy czynności do wykonania, to największe pole w zleceniu, dodatkowo jeszcze podsumowywane w locie. Podobnie powiększono pole na uwagi. Udostępniono dodatkowe pola, związane z obsługą zgłoszeń zewnętrznych - data godzina zgłoszenia, data godzina reakcji, kod rodzaju i numer obcy. Uproszczono okienko nowego zlecenia, teraz ma tylko 3 zakładki, z czego całość standardowego przyjęcia zlecenia realizujemy na pierwszej zakładce, zawierającej podstawowy zestaw danych zlecenia, klienta i pojazdu. Z kolei całość wyceny zlecenia realizujemy na zakładce drugiej. Tak jak wcześniej, tytuły zakładek pozwalają szybko ogarnąć status zlecenia. Bardzo wygodną opcją jest możliwość bezpośredniej edycji nazwy, ilośći i ceny danej pozycji zlecenia bezpośrednio w tabelce, bez konieczności otwierania dodatkowego okienka, choć takowe rzecz jasna pozostaje dostępne.

Warsztat: Ukryto rzadko używane pola

Rzadko używane pola Szacunkowy/maksymalny koszt, rabat, zgoda blankietowa, czeka na części, przegląd i kilka innych zostały przeniesione na ostatnią zakładkę. Funkcje używane rzadko, sporadycznie albo nigdy umieszczono na zakładce trzeciej. Tabela kosztów dodatkowych domyślnie jest ukryta, większość użytkowników jej nie używa.

13 grudnia 2014

Warsztat: Ulepszenia interfejsu

Usunięto duplikujący moduł Warsztat.Dziś, teraz zlecenia widoczne są po prostu w module Warsztat. W module Samochody dla każdego samochodu widać podręczną listę zleceń. Usunięto kilka pól, nie używanych przez klientów, na przykład numer silnika ze zlecenia. Nadal można go wprowadzić w bazie pojazdów, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Moduł Warsztat.Stanowiska zmienia nazwę na Warsztat.Grafik, co lepiej odpowiada jego obecnej funkjonalności - wygodny grafik dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Grafik dzienny podzielony jest na godziny, grafik tygodniowy i miesięczny na dni. Grafik nie dość, że jest całkiem elegancki, to pozwala od razu wprowadzać zlecenia na konkretną godzinę i stanowisko. W związku z uruchomieniem grafiku znika opcja domyślnego czasu realizacji zlecenia, bo domyślnie zlecenia są umawiane na dzień i godzinę. Usunięto zbędne opcje autodrukowania po zamknięciu, nie były zgodne z opcją akceptu.

12 grudnia 2014

Moje Konto: Program nie będzie dostępny w wersji X5

Niestety, w wersji X5 nie będzie możliwości uruchomienia programu Moje Konto.

Warsztat: Ulepszenia i korekty

Nowy tabelowy pakiet danych kontrahenta widoczny jest już w pełni w programie. Daje to prosty i wygodny dostęp do wszystkich opcji, łącznie z wyszukiwaniem i rozpoznawaniem kodu pocztowego, a także automatycznym pobieraniem danych z CEiDG.

11 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia systemu

Zrezygnowano z prezentowania dodatków w nazwie programu, typu skrót EJ, zatem podstawowy program JZK prezentować się będzie po prostu jako Druczek X5.

Sprzedaż: Nowy moduł Sprzedaż

To wygodne, proste podsumowanie kilku funkcji najczęsciej użytkowanych w firmie. Można szybko wystawić fakturę dla nowego kontrahenta lub towaru. Moduł ten daje też proste funkcje podsumowujące, wygodne wykresy i kilka innych możliwości.

10 grudnia 2014

Systemowe: Uproszczenia w systemie baz danych

Zrezygnowano z osobnego testu wydajności, nie jest już potrzebny, nasz system baz danych i tak jest jednym z najszybszych dostępnych. Informacje o bazach danych w opcji NAPISZ DO JZK są teraz bardziej przejrzyste i przygotowane do automatycznej analizy. Ograniczono ilość pobieranych danych. Uruchomienie okna jest teraz błyskawiczne.

9 grudnia 2014

Licencje: Uproszczony system licencjonowania

Usunięto dodatkowe okienko aktywacyjne w programie. Warunki licencji wyświetlane są bezpośrednio w oknie wprowadzania nowej licencji. Skrócona informacja o ważności licencji i jej zakresie, docelowo za tym pójdzie skrócenie kodów aktywacyjnych, które przez lata zrobiły się zbyt długie i zbyt skomplikowane.

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia

Ponieważ program zachowuje teraz wygenerowaną treść umowy, a dodatkowo pozwala ją ręcznie poprawić, zrezygnowano z opcji dotyczących klauzul porządkowych, dodatkowe informacje w nagłówku umowy, opis tekstowy wynagrodzenia etc. Jeśli te informacje nie będą nigdy stosowane, można wyedytować na stałe własny wzorzec umowy, w 99% przypadkach natomiast te opcje i tak pozostawały włączone. Mniej opcji oznacza większą czytelność programu. W wersji X5 umowy udostępniać będą wyłącznie wynagrodzenie w stałej kwocie, wyszczególnionej w umowie. Ilość egzemplarzy umowy zawsze wynosić będzie 2. Miasto wystawienia to zawsze miasto zleceniodawcy umowy. Rachunek do umowy jest generowany automatycznie, potem można go zmienić, usunąć, dopisać kolejne etc. Ulepszono i uporządkowano interfejs okienek tworzenia umowy. Dostępny jest teraz podgląd treśći umowy, automatycznie zapisywany po utworzeniu umowy. W kolejnym kroku można go zmienić na dowolny własny, bez konieczności przebijania się przez predefiniowane opcje, bo tak naprawdę dla programu ważne są kwoty i daty z rachunków, cała reszta niepotrzebnie była wcześniej sformatowana w pola, które nie zawsze i nie każdemu musiały odpowiadać. Program tworzy prosty szablon, potem można go łatwo zmienić - albo zgoła wkleić cały tekst, stworzony gdzieś indziej. To daje nowe, dodatkowe możliwości.

8 grudnia 2014

Umowy: Dalsze ulepszenia i uproszczenia

Zrezygnowano z każdorazowego generowania umowy ze wzorca. Zamiast tego, raz wygenerowana treść umowy jest zapisywana w umowie i taka już pozostaje, do ręcznej edycji. Można wymusić kolejne wygenerowanie usuwając ostatnią treść umowy do zera. Ta zmiana powoduje, że obsługa umowy jest bardziej logiczna - w końcu raz utworzonej treści nie zmieniamy, mimo zmiany kolejnych wzorców umowy, a często chcielibyśmy wydrukować duplikat umowy albo po prostu podejrzeć jej treść z dnia, kiedy była zawarta.

Umowy: Korekty wzorców

Ze wzorców umowy usunięto informację o urzędzie skarbowym, w czasie tworzenia umowy nie jest to informacja wymagana, dopiero do rachunku, poza tym przyporządkowanie może się zmienić - jeśli natomiast podano tę informację, wydrukowana zostanie tylko nazwa urzędu skarbowego. Adres i numer konta urzędu kompletnie nie jest istotny dla treści umowy. Moduł Umowy będzie dodatkowo jeszcze rozwijany, aby dopasować go do nowych potrzeb i wymagań.

Systemowe: Usunięto zduplikowane opcje usuwania

Usuwanie wykonuje się rzadko, czasami wymagane są do tego specjalne uprawnienia, a przede wszystkim nie powinna to być opcja zbyt łatwo dostępna, dlatego usunęliśmy dostępne jeszcze niekiedy wcześniej opcje usuwania z podręcznego menu. Opcja Usuń pozostaje dostępna w podręcznym menu obiektu (dawne Zaawansowane), co pozwala przy okazji objąć tę opcję systemem prostych uprawnień.

7 grudnia 2014

Kontrahenci: Dalsze ulepszenia w obsłudze kontrahentów

Teraz w danych kontrahentów można zapisać także kod PKD. W programie udostępniono skróconą listę kodów PKD do wyboru. Pozwoli to dokonywać w przyszłości szybkiej segmentacji klientów według branż. Zrezygnowano z automatycznego nadawania ID klienta, nie jest on potrzebny. Uproszczone okienko szybkiego wyboru kontrahenta z bazy danych. Uproszczono okienko dossier kontrahenta.

Systemowe: Ulepszenie interfejsu programu

Więcej skrótów klawiszowych, teraz podstawowe moduły mają swoje skróty klawiszowe, korespondujące też z oknem tworzenia wiodącego dokumentu, na przykład Ctrl+F tworzy nową fakturę, Shift+Ctrl+F uruchamia moduł Faktury. Skrót klawiszowy F8 działa do bazy kontrahentów, jak również pozwala wybierać kontrahenta w każdym module.

Faktury: Dalsze ulepszenia interfejsu fakturowania

Prostszy intefejs okna. Pole Marża/Rabat/Narzut jest teraz domyślnie ukryte, razem z kolumną RABAT. Oczywiście w każdej chwili można ją wyświetlić, o ile rodzaj tworzonego dokumentu na to pozwala. Poprawiono domyślne szerokości kolumn podczas tworzenia nowej faktury. Zmieniono układ kolumn na taki, jaki występuje w tworzonej fakturze - kod towaru jako pierwszy, kolumna magazyn tuż przed opisem. Podczas wpisywania pozycji faktury z ręki dostępne są wygodne listy rozwijalne nazw i jednostek miary. Pole kodu pozwala wybrać towar z magazynu.

Umowy: Ulepszenia i korekty w module

Zrezygnowano z opcji tworzenia prostych umów cywilnoprawnych, szablony były przestarzałe. W przyszłości być może wrócimy do tematu. Usunięto zaszłości, w tym stawki podatków z lat słusznie minionyc; aktualnie dostępne są stawki od 2012 roku. Dzięki temu program zyskał wewnętrznie na przejrzystości. Nowe okienko obliczania składek z tytułu poszczególnej wypłaty (rachunku), teraz wszelkie kwoty zebrane są w przejrzystej tabelce, łatwej do skopiowania.

6 grudnia 2014

Zakupy: Ulepszenia w procedurze wprowadzania zakupów

Nowy interfejs okienka, ułatwiający wprowadzanie danych.

Magazyn: Nowe procedury magazynowe

Dokument MM umożliwia teraz wykorzystanie nowej funkcjonalności okienka wyboru towarów - można wybrać pozycje z różnych magazynów. Jednocześnie okienko MM pozwala na wprowadzenie wyłącznie pozycji, które już były wprowadzone do któregoś z magazynów.

Kontrahenci: Nowy panel danych kontrahenta we wszystkich modułach

Nowy, aktywny panel danych kontrahenta został teraz udostępniony we wszystkich modułach. Zamiast pasywnego wyświetlania danych kontrahenta, do edycji których trzeba było się doklikać, udostępniliśmy teraz w pełni aktywne narzędzie do wprowadzania danych bezpośrednio do czytelnej tabeli. Tabelka ta kryje wiele przyjemnych niespodzianek - potrafi się na przykład sama wypełnić po podaniu numeru NIP firmy, o ile tylko mamy dostęp do internetu! Z kolei wprowadzenie kodu pocztowego automatycznie odszuka nazwę miejscowości, powiatu, województwa oraz unikalny indeks TERYT danej miejscowości. Przy okazji, zintegrowano bazę TERYT ze wszystkim modułami Druczka i innych programów, niezależnie od wersji. To bardzo wygodne.

Faktury: Dalsze ulepszenia w oknie tworzenia faktur

Okienko kameleona przechodzi jeszcze metamorfozę, dopasowując się do nowego wyglądu wersji X5. Wracają sprawdzone rozwiązania - pole opisu przed fakturą widoczne będzie przed fakturą, analogicznie pole opisu po fakturze, a pole opisu pozycji widoczne będzie w ramach danej pozycji. Dziesiątki takich drobnych ulepszeń sprawiają, że korzystanie z tego okienka staje się teraz naprawdę wygodne. W jakiś sposób jest to zresztą powrót do źródeł, do najlepszych pomysłów sprzed lat. Doszły dodatkowe wygodne skróty klawiszowe. Wprowadzono zabezpieczenie przed omyłkowym anulowaniem faktury w sytuacji, gdy już wprowadzono jakieś pozycje - program pyta, czy na pewno.

5 grudnia 2014

Towary: Ulepszenia i przemodelowanie modułu

Teraz moduł ma prostszy interfejs, a dostępne opcje menu zostały pogrupowane w logiczne działy. Można teraz wyświetlić zawartość wszystkich magazynów jednocześnie, wcześniej nie było to możliwe. W prawym panelu wyświetlona zostanie informacja, z którego magazynu pochodzi dana pozycja. Nowe wygodne menu modułu pozwala na sortowanie w locie listy towarów wg jednego z kilku kryteriów. Wyłączono sortowanie bazy na stałe, już nie jest potrzebne. Usunięto kilka innych opcji technicznych, które straciły zastosowanie.

Faktury: Ulepszenia w oknie NOWA FAKTURA

Usunięto zduplikowane opcje. Usunięto bezpośredni panel wyboru w oknie Nowa faktura i w pozostałych oknach potomnych. Zamiast tego mamy nową wersję okna wyboru z bazy danych, za pomocą tego samego okienka, które służy do edycji bazy towarów. To bardzo wygodne, bo jedno i to samo okienko daje nam spójność wizualną i łatwość wyboru. Jest teraz błyskawiczne filtrowanie pełnotekstowe, dowolna i spójna kolejność wyświetlania, a przede wszystkim możliwość jednoczesnego wyboru pozycji z wielu magazynów. Zwolnione miejsce w oknie nowej faktury daje nowe możliwości i per saldo ułatwia pracę. Jednocześnie w oknie wyboru F3 wszystko działa sprawniej, bardziej klawiaturowo i bardziej przejrzyście. Dzięki wyrzuceniu podglądu bazy danych do osobnego okna, okno nowej faktury uruchamia się dużo szybciej. Osoby, które wypisują faktury głównie ręcznie, będą mogły to robić dużo szybciej. Jednocześnie dzięki zmianie układu pozostałych paneli zostaje więcej miejsca na to, co najbardziej istotne, czyli właściwą treść faktury - zarówno na szerokość, jak i na wysokość. Udało się też zrezygnować z zakładek. To pierwsza istotna przebudowa okna Nowa faktura od wielu lat, mamy nadzieję, że spotka się z uznaniem.

4 grudnia 2014

Systemowe: Dalsze ulepszenia, tym razem w kwestii tabel

Teraz można ręcznie ustawić szerokość i widoczność każdej kolumny, za pomocą wygodnego okienka dialogowego. Są osoby, dla których wcześniejsza praca z myszą nie była wygodna. Poza tym od razu widać, które kolumny mają ręcznie ustawioną szerokość.

Systemowe: Podręczne menu tabeli jest teraz widoczne

Podręczne menu każdej tabeli dostępne jest teraz bezpośrednio po kliknięciu dowolnym klawiszem myszy w pierwszej kolumnie nagłówka, w polu liczby porządkowej (lp). W tym menu dostępne będą wszystkie opcje dotychczas ukryte w ramach podmenu Zaawansowane. Wyświetlenie tego menu zależało od wypełnienia tabeli, dla tabeli pustej menu Zaawansowane nie było dostępne - teraz podręczne menu tabeli dostępne będzie zawsze, co ułatwi wprowadzanie ustawień. Pierwszą opcją w tym menu będzie rzecz jassna ustawianie kolumn tabeli ;).

Systemowe: Nieco spokojniejszy interfejs

Zrezygnowaliśmy z dotychczasowego agresywnego podświetlenia aktywnych przycisków kolorem żółtym, który na dodatek przestał komponować się z nowym interfejsem wersji X5. Każdy może teraz wybrać własne tło okien, a kolor podświetlenia dopasowuje się do niego w sposób bardzo dyskretny. Zamiast agresywnej kolorowej ramki, wyświetlany jest teraz standardowy systemowy focusrect, czyli kropkowany prostokąt. Tekst aktywnego przycisku jest teraz podkreślony, co daje dodatkowe wskazanie wizualne, tak jak na stronach internetowych. Z kolei rozwijalne menu filtrów będą pokreślone dopiero po najechaniu na nie myszą. Zrezygnowano z duplikowania menu modułów w formie rozwijanej listy. Przejście do terminarza albo kursów walut wymaga teraz podwójnego kliknięcia na odpowiednim tekście, dzięki czemu nie ma przypadkowych przejść do tych modułów i przesuwanie myszą nie powoduje migania. Całość nadaje aplikacji spokojniejszy i bardziej biznesowy wygląd.

Faktury: Miotła X5 dotarła także do tego modułu

Uporządkowano menu modułu Faktury. Opcje pogrupowane są w logiczne działy, dzięki czemu łatwiej z nich korzystać. Zrezygnowano z kilku rzadko używanych opcji, których przeznaczenie nie było oczywiste.

Systemowe: Ograniczono dostępne opcje tabel

Zbyt duży wybór przytłacza, paraliżuje i nie pozwala wybrać sensownie. Celem jest, aby żadne menu nie zawierało w danej gałęzi więcej, niż 7 pozycji. Usunięto nieużywane opcje z podręcznego menu tabel, wyświetlane jako Zaawansowane, podzielono to menu na menu obiektu i menu tabeli.

Tabele: Nowe okienko eksportu tabel

Dostępne są dwa nowe formaty eksportu: XLS i DOC. Dla kompatybilności wstecznej zapisywanie następuje w starszej wersji formatu obu plików i wymaga zainstalowanego programu Excel lub Word. Eksport do formatu XML, HTML, CSV i TXT nadal jest dostępny i nie wymaga żadnych dodatków.

3 grudnia 2014

Przelewy: Nowy interfejs okna przelewu ZUS

Teraz także i tu dostępny jest szybki podgląd gotowego dokumentu. Nowe, wygodniejsze i prostsze pole edycji danych wpłacającego. Wygodniejsze wybieranie ustawień przelewu. Dostępna wprost opcja ZREALIZOWANY oraz BYŁ NA ZBIORÓWCE. Całość nadaje nowego, eleganckiego charakteru.

2 grudnia 2014

Przelewy: Ulepszenia i uproszczenia w module

Uporządkowano niektóre kwestie interfejsu modułu Przelewy. Zrezygnowano z kilku sporadycznie oferowanych opcji. Opcja wpłaty zwrotnej nie będzie już oferowana. Usunięto również blokadę weryfikacyjną, nieprawidłowy numer konta spowoduje teraz tylko podświetlenie na żółto, ale przelew będzie można zapisać - to przydatne, jeśli na przykład chcemy szczegóły przelewu uzupełnić później. Zmieniono nazwę pola POTWIERDZONY na ZREALIZOWANY, bo taki jest sens tego pola. Pole BYŁ NA ZBIORÓWCE jest teraz jawnie dostępne i można je wykorzystywać dla własnych potrzeb.

1 grudnia 2014

Przelewy: Nowe okno przelewów podatkowych

Zamiast dwóch różnych okienek tworzenia przelewu podatkowego teraz jedno, eleganckie okienko. Także i tu centralnym punktem wizualnym jest podgląd gotowego polecenia przelewu. Okienko oferuje automatyczne przygotowywanie typowych przelewów podatkowych oraz obliczanie odsetek za zwłokę. Bezpośrednio dostępny jest kalkulator podatkowy oraz kalkulator odsetkowy, to przyspiesza tworzenie przelewu. Można wydrukować przelew zarówno w imieniu użytkownika, jak i dowolnego kontrahenta z bazy danych. Automatycznie uwzględniane są dane skarbowe wpisane w danych użytkownika lub kontrahenta, więc jeśli wprowadzono już takie dane, wypełnianie przelewu jest prostsze. Całość ułatwia pracę szczególnie osobom, które drukują taki przelew same dla siebie. Przy okazji ulepszono kalkulator podatkowy. Opcja drukowania przekazu pocztowego nie będzie już dostępna.

Listopad 2014

30 listopada 2014

Przelewy: Nowe okno tworzenia przelewu

Pożegnaliśmy archaiczne dwa okienka tworzenia nowego przelewu, w zamian prezentując jedno, eleganckie okienko. Centralnym punktem wizualnym jest podgląd gotowego polecenia przelewu - trochę gadżet, ale trochę i powiązanie najlepszych funkcji poprzedniego okienka z tym, co możemy zaoferować teraz. Podobne okienko pojawi się w przelewach ZUS i podatkowych, chociaż ich zastosowanie jest obecnie coraz mniejsze. Okienka te również będą pozwalały na zapisanie każdego rodzaju przelewów seryjnych, dzięki czemu za generowanie przelewów będą odpowiedzialne trzy okna, a nie jak dotąd kilkanaście.

29 listopada 2014

Kody: Zintegrowano bazy Kody i Teryt

Teraz bezpośrednio w programach dostępna jest baza TERYT oraz KODY, stanowiąc razem idealne narzędzie do obsługi adresów kontrahentów. Zarówno wyszukiwanie adresów, jak i rozpoznawanie kodów pocztowych będzie teraz proste i automatyczne. Ta funkcjonalność będzie dostępna standardowo we wszystkich aplikacjach serii X5 wraz z nowym oknem danych kontrahenta.

Kody: Magii ciąg dalszy

Teraz wystarczy wpisać kod pocztowy, abo podczas edycji danych kontrahenta program odnalazł powiat, województwo, nazwę miejscowości (najczęściej gminy), identyfikator Teryt itp. Dzięki temu możliwe jest szybkie i sprawne wypełnienie wszystkich pól. Nowa baza zawiera także dodatkowe możliwości.

Kody: Porządki w bazach danych

W związku z dostępnością nowych modułów Teryt i Kody nie będą dostępne wcześniejsze moduły Kody Pocztowe, Miejscowości, GUS:Teryt. Inaczej rozwiązane będzie też przechowywanie danych, wyszukiwanie jest błyskawicznie szybkie, a objętość pliku wynikowego jest dużo niższa.

Kontrahenci: Kolejne porządki w oknie edycji danych

Wiele drobnych poprawek i ulepszeń. Pole Kraj jest teraz bardziej funkcjonalne, nie są już potrzebne pola wyboru UE i Poza UE, ta informacja wyświetlana jest automatycznie.

26 listopada 2014

Warsztat: Ulepszenia w programie

Ulepszono procedurę dodawania nowego pojazdu do bazy samochodów podczas zamykania zlecenia warsztatowego. Nawiasem mówiąc zalecamy to zrobić wcześniej, jeszcze przed zamknięciem zlecenia.

Systemowe: Trochę mniej plików w folderze programu

Ograniczono ilość zapisywany plików automatycznej kopii zapasowej.

25 listopada 2014

Towary: Uproszczenia w panelu towarów

Teraz okno podwójnej edycji bazy towarów podczas wystawiania faktury nie będzie dostępne, powodowało zapętlenia.

Moduły: Zmiany w dostępności niektórych modułów

Moduł Prenumerata nie będzie dostępny w wersji X5. Baza PKWiU dostępna będzie nadal jako słownik w oknie edycji towarów, natomiast nie będzie dostępna jako osobny moduł w menu. W związku z nową strukturą bazy danych i połączeniu całości w jedną, moduły Miejscowości, Teryt i Kody nie będą już oferowane w dotychczasowej formie, nie będzie też oferowany program Kody Pocztowe. Zamiast tego wyszukiwarka kodów i miejscowości zostanie zintegrowana w danych kontrahentów.

Systemowe: Kolejne ulepszenia interfejsu

Teraz wiersze tabel będą wieloliniowe - koniec z sytuacjami, gdy długa nazwa firmy jest obcinana i ginie gdzieś w czarnej dziurze.

24 listopada 2014

Kontrahenci: Nowe pola bazy kontrahentów

Dodano pola Powiat i Województwo w podstawowych danych każdego kontrahenta, dodatkowo są one objęte automatycznym wyszukiwaniem. To bardzo wygodne, pozwoli zachowywać większą integralność danych. Usunięto pola Twitter i Facebook, nie były wykorzystywane.

22 listopada 2014

Systemowe: Dużo ulepszeń w systemie

Odswieżono system zapisu danych kontrahentów, nie ruszany od wielu lat. Dodano dodatkowe pola wewnętrzne. Odświeżono okno bazy kontrahentów.

20 listopada 2014

Formularze: Ostatni moment, aby zamówić

Dziesięć lat wystarczy, powoli żegnamy ofertę formularzy przelewu do nadruku. Będą oferowane w szczególnie dobrej cenie aż do wyczerpania zapasów. Zobacz ofertę formularzy.

18 listopada 2014

Imieniny: Dla niektórych kluczowa funkcjonalność

Kto powiedział, że życie biurowe musi być nudne? Teraz w standardowym oknie wprowadzania danych kontrahenta wyświetlane są informacje o najbliższych imieninach. Zadbaliśmy o to, by informacja ta nie była inwazyjna, więc jeśli kogoś to nie interesuje, bez trudu zignoruje tę informację. Z kolei dla wielu osób taka informacja jest ważna. W końcu kontakt z klientem to dobry moment, żeby złożyć mu życzenia imieninowe. Może będziemy jedyną osobą, która akurat pamięta? Jeśli podano datę urodzenia, program dodatkowo wybiera pierwsze pasujące imieniny wypadające po dniu urodzin, tak jak to jest zwyczajowo przyjęte. Kliknięcie na informacji o imieninach powoduje wyświetlenie pełnej listy imienin danej osoby.

Kontrahenci: Pełna lista imion w danych kontrahenta

Przy okazji imienin przygotowaliśmy w programie pełną listę wszystkich znanych kalendarzowi imion, występujących w Polsce. Przyspiesza to wprowadzanie danych, a dodatkowo może być nieocenioną pomocą przy okazji wybierania imienia dla dziecka ;).

Szkoła: Informacja o imieninach

W module Szkoła wprowadzono zbiorczą informację o solenizantach na dziś, jutro i pojutrze. Podczas przygotowywania wersji X5 okazało się, że dla niektórych klientów brak takiej informacji był na tyle dolegliwy, żeby zgłosić to jako podstawową niedogodność programu. Zatem ta funkcja wraca w nowej, ulepszonej odsłonie.

17 listopada 2014

Warsztat: Nowy, przejrzysty i elastyczny moduł Raporty

Teraz moduł RAPORTY agreguje całościowo wszystkie dane z programu. Generowanie raportu zostało przyspieszone kilkunastukrotnie, wcześniej te same dane były przetwarzane wielokrotnie. Zatem wygenerowanie dowolnego podsumowania trwa tylko kilka sekund, zamiast wcześniejszych kilku lub kilkunastu minut. Dodatkowo raporty pozwalają na filtrowanie pełnotekstowe, zatem można na przykład sprawdzić, jakie obroty w kolejnych miesiącach przyniosło nam czyszczenie filtra paliwa siatkowego, albo też ile sprzedaliśmy akumulatorów.

Warsztat: Raporty zrobiły się elastyczne

Zamiast dotychczasowych sztywnych raportów, można wykonać raport z dowolnej kombinacji części, usług lub kosztów, według mechanika, nazwy towaru, danych klienta, według kwot netto, brutto lub ilościowo. Daje to nowe możliwości. Przejrzysty wykres jest tworzony automatycznie i widoczny w tym samym momencie. Dodatowo w tabeli podawana jest ilość pozycji, z których powstała dana suma, a dwukrotne kliknięcie w danej komórce tabeli pokazuje listę pozycji, z których ona powstała. Można w ten sposób łatwo sprawdzić, czy podsumowanie jest OK.

16 listopada 2014

Systemowe: Dalsze efektywne ulepszenia

Nowy, przejrzysty wygląd okna Użytkownicy. Zrezygnowano z klonowania okna Kontrahenci - w końcu kontrahentów z biegiem czasu mamy tysiące, zaś użytkowników jednego lub kilku, zatem i zakres prezentowanych danych jest różny. Usunięto informację o GUID. Uproszczony interfejs modułu MAGAZYN, teraz ważne przyciski są na wierzchu, reszta funkcji dostępna jest jako wygodna lista rozwijalna. Zmieniono domyślny podgląd wydruku - teraz to 100% wielkości dokumentu. Większość użytkowników i tak powiększała podgląd, żeby móc odczytać treść z ekranu. Okienko podglądu wydruku ma teraz normalną krawędź i poddaje się skalowaniu, co jest intuicyjne dla większości użytkowników. Jednocześnie u większości osób domyślnie okienko to zajmie całą wysokość ekranu, bo akurat największe dostępne ekrany pozwalają na komfortowe wyświetlnie strony A4 w pionie (potrzeba 1122 piksele netto przy rozdzielczości 96 dpi, większość użytkowników ma 1080 pikseli w pionie).

15 listopada 2014

Systemowe: Dodatkowe ulepszenia interfejsu

Przyciski nawigacji belki filtrującej daty są teraz pogrupowane obok siebie. To jedna z wielu małych korekt, pomocnych w interfejsie nowej wersji X5. Uproszczono wiele innych miejsc interfejsu.

Moduły: Korekty w dostępnych zestawach modułów

Moduł BANKI nie będzie już oferowany, pozostanie jedynie jako słownik do rozpoznawania nazwy banku po oddziale rachunku bankowego.

14 listopada 2014

Fakturzysta ISP: Nieco ulepszeń

Zablokowano możliwość przypadkowego włączenia fakturowania seryjnego - program nie pozwoli tego zrobić, jeśli nie użyto filtra DO FAKTUROWANIA.

Środki trwałe: Przebudowano moduł ŚRODKI TRWAŁE

Teraz moduł Wyposażenia dostępny jest jako zakładka modułu Środki Trwałe, co spina całość rejestru ładną klamrą i jest bardziej logiczne, niż dwie konkurencyjne pozycje w menu. Poza tym do modułu środków trwałych zagląda się względnie rzadko.

Kasa fiskalna: Moduł został przeniesiony

Teraz możliwość rejestrowania sprzedaży zewnętrznej dostępna jest w dziale Sprzedaż - RAPORTY. Moduł ten był używany sporadycznie i służył tylko do wprowadzania raportów dobowych z kasy fiskalnej dla celów podatkowych, a teraz ma szansę na nowe wykorzystanie.

Podatki: Reorganizacja modułów podatkowych

Moduł ZUS oraz Umowy w wersji X5 dostępny będzie jako część grupy Kadry, Kilometrówka razem z Flotą trafia do Środków Trwałych, w dziale Podatki zostają przejrzyste działy Książka, VAT i Ryczałt. Aby ułatwić dotychczasowym użytkownikm przesiadkę, stary układ modułów dodatkowych (ZUS, Kasa fiskalna, Kilometrówka, Środki trwałe) widoczny będzie także jako zakładki modułu Podatki. Dodano też zakładkę Wynagrodzenia (podsumowanie z modułu Umowy) oraz Amortyzacja (podsumowanie z modułu Środki Trwałe). Tym sposobem cały materiał źródłowy do rozliczenia podatkowego widoczny jest w jednym miejscu.

13 listopada 2014

Magia: Magia zawitała także i do nas

Wystarczy teraz wpisać NIP, aby pobrać oficjalne dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wprost z oficjalnego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki. Teraz podawanie danych kontrahentów jest takie proste, wygodne, przyjemne. Wystarczy sam NIP. Po prostu magia. Dostępna w wersji X5 w standardzie :).

11 listopada 2014

Systemowe: Dużo pracy wewnętrznej

Ulepszono system pracy z ustawieniami w programie. Teraz domyślnie programy prezentują się w stonowanej kolorystyce, białe tło nie jest już wymuszane. Dla wielu osób będzie to bardzo sympatyczne udogodnienie. Zaktualizowano cennik systemowy do nowej oferty. Dużo innych ulepszeń w programach. Zachęcamy do przetestowania.

Lokator: Ulepszono interfejs programu

Teraz jeden, systemowy filtr działa także i w tym programie. Ponieważ działa już filtr pełnotekstowy, znika zbędna opcja Wyszukaj.

8 listopada 2014

Systemowe: Nowy wygląd okna z pustą bazą danych

W sytuacjach, gdy baza danych nie zawiera wpisów albo są one odfiltrowane do zera, w wersjach X5 tabelka nie będzie ukrywana, tak jak dotąd. Komunikat o pustej bazie danych nadal będzie wyświetlany, ale można go wyłączyć w ustawieniach programu.

Etykiety: Poprawki w procedurze drukowania etykiet

Teraz można wybrać także format papieru dla wybranej drukarki etykiet. Ustawienia drukarki etykiet w całości są zachowywane w Rejestrze Windows dla bieżącego użytkownika komputera, a nie w tożsamości programu, co zapobiega konfliktom podczas pracy w sieci.

Zamówienia: Połączono z modułem Oferty i ProFormy

Teraz wszystkie wpisy z tych działów widoczne są w jednej przejrzystej tabeli.

ISP: Program zmienia nazwę na Fakturzysta ISP

Oferowana będzie wyłącznie wersja Ultimate. Program docelowo zostanie połączony z głównym Fakturzystą, podnosząc jego funkcjonalność. Przejście będzie całkowicie automatyczne.

6 listopada 2014

Raporty: Nowy moduł RAPORTY

Teraz Rejestr sprzedaży, Rejestr marży, Wykresy oraz Zyski i straty zostały połączone w nowy moduł RAPORTY.

Kancelaria: Odświeżono moduł Repertorium

Moduł obsługuje teraz systemowy filtr pełnotekstowy.

Lokator: Nowe moduły MEDIA i ROZLICZENIA

Wpłaty, Naliczenia i Prace hurtowe połączono w jeden moduł Rozliczeniowy. Dotychczasowy moduł odczytów mediów zmienia nazwę na Odczyty, a moduły Odczyty i Zużycie zostały połączone w nowy moduł MEDIA. Razem program będzie stanowić w wersji X5 jedną spójną całość.

Systemowe: Ulepszono układ drzewa funkcji

Moduły stricte branżowe w aplikacjach branżowych prezentowane są teraz jako osobne gałęzie programu, zawsze rozwinięte i dostępne bezpośrednio. Ułatwia to pracę z programem i kładzie odpowiedni nacisk na moduły branżowe, które są najważniejsze.

5 listopada 2014

Licencje: Wprowadzono już automatyczny transfer licencji

W przypadku programów, które nie bedą kontynuowane, automatycznie uruchomi się nowy program, a dotychczasowa licencja zostanie automatycznie rozpoznana. Jak obiecywaliśmy, użytkownik nie musi robić zupełnie nic.

Cennik: Nowe ceny w ofercie JZK

Oferta JZK w roku 2015 będzie prostsza, bardziej przejrzysta, taki też będzie cennik. W końcu mamy deflację, zatem osoby nabywające licencje powinny zauważyć nieco niższe ceny. Na przykład Fakturzysta X5 dostępny będzie już od 249,- zł +VAT w licencji rocznej.

4 listopada 2014

Dokumenty: Wydzielony moduł DOKUMENTY oraz DRUKI KSIĘGOWE

Noty korygujące, potwierdzenia salda, polecenia księgowania oraz noty obciążeniowe połączone zostały teraz w jeden moduł DRUKI KSIĘGOWE. Mniej modułów oznacza lepszą kontrolę między nimi i lepsze możliwości techniczne. Reklamacje dostępne są teraz bezpośrednio w ramach modułu DOKUMENTY. Moduły Poczta i Korespondencja będą dostępne teraz w większej ilości aplikacji, a w Druczku także w wersji Start.

Rozliczenia: Ulepszony dział rozliczeń

Teraz moduł Wezwania do zapłaty widoczny jest jako zakładka w module Rozliczenia, który będzie modułem wiodącym.

3 listopada 2014

Systemowe: Korekty w dostępności modułów

Moduł PRENUMERATA dostępny jest teraz już od wersji PRO. Wszystkie prawnicze bazy danych dostępne są już w wersji Start programu Kancelaria. W programie Kody bazy prawnicze nie będą dostępne. Baza banków dostępna będzie bezpośrednio tylko w programie Kancelaria. Bazy Miejscowości, Teryt i Kody pocztowe będą dostępne w programach Kody, ISP oraz Kancelaria. Zobacz porównanie programów.

Centrum Licencji: Nowy wygląd Centrum Licencji

Teraz bardziej spójny wygląd z internetowym Certyfikatem Licencji. Tabela z licencjami prezentuje teraz dodatkowe informacje. Zrezygnowano z opcji domawiania abonamentu, pozostała natomiast opcja Wznowienie.

Systemowe: Program nie używa już plików

exe.ini. Pliki te były zaszłościa historyczną i mogą powodować fałszywe alarmy programów wirusowych. W sporadycznych przypadkach zmiana ta może spowodować problem z odczytaniem lokalizacji tożsamości po aktualizacji z bardzo starej wersji programu (sprzed 2010 roku.), ale takie sytuacje są już incydentalne, a bezpieczeństwo jak zwykle jest najważniejsze.

Systemowe: Prostsza nazwa programu

Usunięto dopiski (EJ oraz .net) oraz wersji z systemowej nazwy aplikacji, prezentowanej na belce tytułowej głównego okna programu. Nazwa wybranej tożsamości pozostaje.

2 listopada 2014

Kasa: Zmiany w module Kasa

Teraz wpisy kasowe rejestruje się przy pomocy jednego, wspólnego okienka. Pomaga to zachować ciągłość programu - jedno standaryzowane okienko, a nie 4 prawie identyczne. Osobna opcja wpłaty blankietowej nie będzie już dostępna, jest tożsama z KP/KW, zatem pole ID w raportach również straciło sens. Poprawione wzorce dokumentów KP/KW. Zrezygnowano z obsługi pól planu kasowego, numeru w raporcie etc. Dzięki temu obsługa kasy będzie teraz przejrzysta. Wprowadzono natomiast możliwość podania w treści dowodu kasowego kont Wn i Ma. Zmieniono układ kolumn raportu kasowego, teraz odpowiada w pełni typowym drukom akcydensowym.

Systemowe: Dalsze porządki

Moduł Raporty i wykresy zmienia nazwę po prostu na WYKRESY, Wyroby węglowe to teraz po prostu WĘGIEL, Opakowania Niebezpieczne to OPAKOWANIA, Terminarz i CRM to TERMINARZ. Unowocześniony interfejs modułu KASA FISKALNA.

1 listopada 2014

Menu: Rozszerzone funkcje menu programu

Teraz zarówno w drzewku funkcji, jak i w głównym menu niektóre moduły udostępniają funkcję szybkiego tworzenia nowego dokumentu. Na przykład moduł Faktury udostępnia tworzenie nowej faktury bez potrzeby uruchamiania modułu Faktury.

Internet: Moduły techniczne przeniesione do menu

Moduły o charakterze technicznym - Mailing, SMS, Chmura - zostały przeniesione do menu Opcje. Włączono sprawdzanie ilości nie wysłanych SMS podczas zamykania programu.

ISP: Uproszczenia w programie

Zrezygnowano z prezentacji dodatkowych dokumentów w module ISP.Rozliczenia, użytkownicy programu nie polubili tej funkcji. Przywrócono za to filtrowanie rozliczeń po dacie.

Systemowe: Można wybrać kolor okien

Drobna, a skąinąd fundamentalna zmiana: teraz można samemu wybrać zarówno kolor głównego panelu nawigancyjnego, jak też i kolor okien w programie. Standardowy kolor biały dla niektórych osób bywa męczący, dlatego można go teraz zmienić na dowolny inny.

Systemowe: Różne ulepszenia interfejsu

Ulepszone wypełnianie tabel. Poprawiono interfejs kilku modułów, w tym modułu Umowy, Ryczałt, Delegacje. Można teraz wygodnie filtrować rejestr sprzedaży.

Październik 2014

31 października 2014

ISP: Zmiana układu modułów

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z interpretacją danych w module, zaszła więc konieczność zmiany układu wyświetlania danych na taki, który umożliwi łatwiejszą ich interpretację. W związku z tym też moduły Rozliczenia, Naliczenia, Naliczenia zewnętrzne, Wpłaty oraz Wpłaty masowe nie są już dostępne bezpośrednio, ale jako zakładki nowego modułu ISP.FINANSE.

Wyroby węglowe: Poprawiono filtrowanie

Poprawiono filtrowanie według dat w module WYROBY WĘGLOWE. Lepszy i bardziej przejrzysty interfejs modułu.

Rolnik: Uporządkowano moduły programu

Nowo utworzony dział ROLNIK grupuje teraz funkcje programu.

Systemowe: Uproszczony instalator

Nowy, prostszy program instalacyjny.

30 października 2014

Systemowe: Dalsze porządki przed wersją X5

Prosty i historyczny moduł Numery kierunkowe nie będzie już dostępny wprost, pozostaje słownikowo do celów rozpoznawania strefy numeracyjnej. ISP.Eksport nie będzie już widoczny jako osobna pozycja na liście modułów, a jako przycisk w głównym module ISP.

Systemowe: Lepsze i prostsze filtrowanie

Teraz do standardowej belki filtrującej wg dat dodaliśmy pole filtra tekstowego, które i tak pojawia się w prawie każdym module. Teraz filtr będzie zapamiętywany między modułami, pozwalając efektywnie filtrować np. dane konkretnego klienta w różnych modułach. Dodatkowo da to także większą spójność między modułami.

VAT: Drobne ulepszenia

Program teraz automatycznie rozróżnia inny US dla VAT i dla PIT, jeśli tak wybrano w opcjach.

Waluty: Nowe okienko kursów walut

Teraz kursy walut dostępne są w menu Opcje, a nie jako osobny moduł. Zintegrowano okienko kursów walut z kalkulatorem walutowym, teraz to jest to samo okienko, to samo okienko służy także do wyboru waluty do faktury. Kursy walut widoczne będą teraz także w oknie Ustawienia.

Użytkownicy: Zmiana lokalizacji modułu

Ten moduł, jako ekstremalnie rzadko używany, będzie teraz również widoczny w menu Opcje oraz jako zakładka w module USTAWIENIA. W ten sposób wszystkie ustawienia zgrupowane są w jednym, logicznym miejscu.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia w programie

Zrezygnowano z dodatkowych okienek ustawień dla programów branżowych, teraz wszystkie ustawienia są w jednym miejscu. Usunięto ustawienia dotyczące aktualizacji w tle, taka forma nie jest aktualnie dostępna. Ustawienia numerowania, ustawienia internetowe oraz ustawienia drukarki fiskalnej są teraz także dostępne w głównym oknie ustawień. Z kolei Kreator Opcji Faktur będzie dostępny tylko w module Faktury.

Faktury: Uporządkowany interfejs

W module Faktury zrobiło się trochę zbyt ciasno. Uporządkowano zawartość modułu, rzadko używane opcje przeniesiono do podręcznego menu, które jednocześniej jest teraz lepiej widoczne na ekranie.

29 października 2014

Zamówienia: Nowa koncepcja modułu ZAMÓWIENIA

Teraz wszystkie moduły powiązane z zamówieniami (Zamówienia, Oferty, Pro-Formy, Zaliczki, Dostawcy) widoczne są w jednej spójnej grupie modułów. Docelowo powiązane zostaną w jeden spójny moduł.

Ustawienia: Uporządkowano ustawienia programu

Teraz wszystkie ustawienia dostępne są w jednym wspólnym okienku, mniej agresywnym, wtapiającym się w główną stronę programu. Pakiet ustawień dostępny jest teraz również z głównego menu programu. Niektóre ustawienia są widoczne bezpośrednio, bez konieczności naciskania przycisku ZASTOSUJ. Uproszczono opisy niektórych ustawień.

Drzewko: Nowe wygodne DRZEWKO

Eleganckie drzewko funkcji jest teraz podstawą funkcją interakcji z programem. Oczywiście menu oraz zakładki nadal są dostępne, jednak to drzewko właśnie daje możliwość najłatwiejszego zorientowania się w funkcjach programu.

Systemowe: Uprządkowane menu w programach branżowych

W programach Hotel oraz Gabinet ustawienia specyficzne dla programu są teraz bardziej widoczne. Moduł HOTEL.DZIŚ zmienia nazwę po prostu na Hotel, tak samo jak GABINET.DZIŚ zmienia nazwę na Gabinet, SERWIS.Zlecenia na Serwis, Majster.Zlecenia na Majster, ISP.Umowy na ISP, Szkoła.Uczniowie na Szkoła, Kancelaria.Sprawy na Kancelaria. W ten sposób każdy program branżowy ma teraz moduł wiodący.

Archiwa: Uporządkowano kwestię archiwów

Moduły archiwów (Kasa.Archiwum na przykład) nie będą teraz widoczne bezpośrednio w menu, można będzie do nich dojść przez odpowiedni moduł podstawowy (tutaj: Kasa). Podobnie w Szkole, Hotelu etc.

Kopia Elektroniczna: Przeniesiono do modułu Opcje

Logicznym miejscem dla modułu dostępu do Kopii Elektronicznej EJ jest sąsiedztwo modułów Administrator oraz CBD.

Menu: Nowe menu zmiennej treści

Teraz w głównym menu automatycznie wklejane jest podręczne menu danego modułu, o ile jest dostępne. To ukłon w stronę osób, które preferują pracę z klawiaturą. Menu dodatkowo sprzężone jest z drzewkiem funkcji, co daje razem prostą i wygodną nawigację. Ukrycie modułu z menu ukrywa go jednocześnie na drzewku. Zrezygnowano z domyślnej prezentacji programu w Windows 8 na pełnym ekranie, wracamy do klasyki. Nadal można włączyć pełny ekran klawiszem F11, ale przy monitorach rzędu 2560x1440 niekoniecznie ma to sens.

PDF Premium: Usługa dostępna bez dopłaty w licencji Ultimate

Opcje PDF Premium, czyli szyfrowanie, blokowanie i zabezpieczanie tworzonych plików PDF jest dostępna teraz automatycznie w ramach każdej licencji Ultimate.

Hotel: Prostszy i wygodniejszy interfejs

Usunięto nieco niepotrzebnych opcji w kilku modułach. Nowy interfejs modułu REZERWACJE oraz MELDUNKI. Wszystkie grafiki połączono w jeden wspólny moduł GRAFIK, tak jak to było w pierwszych wersjach programu. Archiwum dostępne jest teraz via moduł Rezerwacje.

28 października 2014

Magazyn: Nowy interfejs modułu

Teraz interfejs modułu MAGAZYN jest spójny z pozostałymi modułami.

Umowy: Uproszczony i skompaktowany

Teraz moduł UMOWY to jedna pozycja na liście modułów, z dodatkowymi funkcjami uruchamianymi w razie potrzeby. Teraz prościej zarządzać umowami, bo wszystkie funkcje znajdują się w jednym miejscu.

Moje Konto: Uproszczenia programu

Zaktualizowano program dla celów biznesowych. Moduły PORTFEL, KURSY AKCJI, ASYSTENT oraz ASYSTENT KONT nie będą już dostępne, dublowały funkcje innych modułów.

Bank: Nowy moduł BANK

W programie Druczek oraz Przelewy dostępny będzie nowy moduł BANK, będący funkcjonalnym odpowiednikiem części modułów programu Moje Konto. Idealnie nadają się one do rejestrowania operacji na rachunku bankowym. Moduł ten będzie rozwijany w stronę biznesową.

27 października 2014

Systemowe: Ulepszenia w wielu miejscach programu

Poprawki interfejsu w module PRODUKCJA. Usunięto skróty klawiszowe związane z klawiszem F4, powodowały konflikt z niektórymi opcjami zamykania okien w Windows.

Systemowe: Porządki w licencjonowaniu

Moduł Poczta nie będzie już dostępny w programie Przelewy.

Waluty: Nowe podejście do modułu

Moduł WALUTY wraz z innymi podstawowymi modułami jest teraz dostępny w dziale Firma.

Sprzedaż: Nowy dział SPRZEDAŻ

W dziale tym zgrupowano faktury i wszystkie funkcje z nimi powiązane, w tym Rejestr sprzedaży, Kopia Elektroniczna etc. Pozwoli to w wersji X5 zachować logiczną spójność aplikacji, w tym jednolitą ścieżkę dojścia.

Podatki: Nowy dział PODATKI

Teraz funkcje podatkowe są logicznie pogrupowane w jeden spójny dział podatkowy.

26 października 2014

Start: Dużo porządków w przygotowaniu do nowej wersji X5

Nowa, uproszczona strona startowa. Teraz po prostu jedna, płaska strona, dzięki czemu w progranie widać tylko jedne zakładki. Jeśli komuś nie odpowiada standardowa strona startowa, może wybrać inny moduł jako wiodący, a moduł START nawet wyłączyć w całości. Panel z lewej strony programu ma teraz jednolity kolor, odpowiadający charakterystyce aplikacji. Usunięto grafikę z planszy uruchamiania aplikacji.

Kontrahenci: Porządki w module

Rzadko używany moduł KONTAKTY nie będzie już oferowany, wprowadzał niepotrzebne zamieszanie i konkurencję do modułu KONTRAHENCI. Ewentualne wpisy z modułu Kontakty są bezpośrednio widoczne w module Kontrahenci z podświetleniem w innym kolorze. To samo dotyczy dotychczasowego modułu INSTYTUCJE.

Druki: moduł DRUKI

W module tym zebrano rzadko używane moduły drukowania dokumentów typu Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe, Reklamacje, Polecenia księgowania etc. Najczęściej moduły te używane są pośrednio, na przykład wezwanie do zapłaty generowane jest automatycznie do konkretnej faktury albo do salda klienta.

Terminarz: Połączono Terminarz z modułem CRM

Rzadko używany moduł CRM jest teraz częścią modułu Terminarz, tworząc razem bardziej logiczną całość. Docelowo oba moduły zostaną połączone w jedną transparentną całość.

Abonament: Wraca moduł Abonament

Tak naprawdę to moduł FAKTURY SERYJNE wraca do swojej historycznej nazwy. Będzie teraz dostępny w dziale ZAMÓWIENIA, docelowo zintegrowany zostanie z nowym modułem KLIENCI.

Firma: Nowy dział FIRMA

Otrzymuje w końcu należne pierwsze miejsce na liście, a w nim moduły Użytkownicy, Kontrahenci i moduły pomocnicze.

Systemowe: Porządki w ofercie

Możliwość edycji wzorców wydruków dostępna będzie tak, jak pozostałe funkcje administracyjne, czyli dla posiadaczy Abonamentu Serwisowego Premium albo licencji wyższego poziomu.

25 października 2014

Systemowe: Porządki w układzie modułów

Usunięto ikonki z niektórych zakładek, nie dodawały przejrzystości programowi. Podsumowujący moduł Podatki jest teraz dostępny jako zakładka na stronie startowej. Moduł Prenumerata dostępny jest teraz tylko w programie Druczek Ultimate. Moduły RR zostały inaczej rozłożone.

24 października 2014

Systemowe: Wiele ulepszeń interfejsu

Teraz prostsza i bardziej przejrzysta strona startowa. Przeniesiono wszelkie opcje związane z licencjami do Centrum Licencji. Wprowadzono wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programów.

22 października 2014

X5: Przygotowujemy się do nowej wersji X5

Nowa wersja X5 to nie tylko odświeżony wygląd, ale przede wszystkim mniej zabawy, a więcej poważnych narzędzi przydatnych w codziennej pracy. Przygotowujemy kilka bardzo wygodnych rozwiązań. Pierwsze zmiany już widać.

Strona startowa: Prostsza strona startowa

Plansza programu zajmuje teraz tylko tyle, ile to jest konieczne dla wyświetlenia ikonek. Ponieważ programy są użytkowane na ekranach w formie poziomego prostokąta, plansza jest teraz umieszczona na brzegu głównej strony programu.

O programie: Prostsze okienko

Uproszczono prezentancję okienka O PROGRAMIE.

18 października 2014

Nowości: Zmiany w ofercie

Przygotowujemy się do wprowadzenia nowej oferty X5.

13 października 2014

Maile: ulepszono konfigurację kont mailowych

Wprowadzono informację o konfiguracji typowych kont poczty elektronicznej, używanych najczęściej przez nasszych klientów. Wystarczy podać swój adres e-mail, przy dobrych wiatrach reszta pól zostanie wypełniona automatycznie. Wystarczy już tylko podać hasło i przetestować, czy wszystko działa OK.

12 października 2014

Agent: Ulepszono filtrowanie polis

Teraz jest jeden, prosty filtr. Włączono wysyłanie SMS.

Mail: Nowe ustawienia internetowe

Rozwiązano problem z kontami Gmail, teraz dostępne jest standardowo wysyłanie poczty przez konta gmail zarówno przez SSL, jak i TLS. Wprowadzono automatyczne nadawanie ustawień poczty elektronicznej. Radzimy czym prędzej sprawdzić, czy Państwa ustawienia konta pocztowego w programie są aktualne.

10 października 2014

Odsetki: Nowe odsetki podatkowe

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą teraz 8%, są więc znacząco niższe, niż odsetki ustawowe. A jeszcze w roku 2000 odsetki podatkowe wynosiły 46!.

Systemowe: Drobne poprawki i ulepszenia

Poprawki systemowe w różnych miejscach programów.

6 października 2014

Masza: Odwiedziła nas mysz

Przy okazji remontu naszego biura trafiliśmy na mysz. Mysz ma na imię Masza i towarzyszyć będzie nam w nowym Kalendarzu JZK, który dostępny będzie od listopada dla wszystkich naszych klientów. Autorką grafik jest artystka Ewa Kurzela, artystka z Orzysza. Jeśli mysz zostanie dobrze przyjęta, zostanie w JZK na dłużej. A nowy Kalendarz JZK 2015 już można zamówić - wyślemy, gdy tylko się ukaże.

ISP: Nowe opcje importu wpłat masowych

Dodano import plików z Alior Banku w wariancie nr 2. Import wymaga ustawienia wprost formatu Alior Banku w opcjach ISP.

4 października 2014

Regulamin: Nowy regulamin sprzedaży internetowej

Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady sprzedaży internetowej. Szczegóły w regulaminie. To ciąg dalszy porządków w naszej firmie, wszystko w oparciu o długoletnie doświadczenie i sugestie naszych klientów.

Sklep internetowy: Nowy, prostszy system zamówień

Wprowadziliśmy nowy, prostszy formularz zamówienia. Teraz zamawianie licencji jest naprawdę łatwe - żadnych koszyków, wystarczy tylko kilka kliknięć. Uprościliśmy też sposób realizacji zamówień.

Gwarancja: Nowa Gwarancja Satysfakcji i 14 dni na zwrot

Wprowadziliśmy nowe, prostsze zasady zamawiania i zwrotu towarów. Dla nowo złożonych zamówień obowiązuje teraz jasna i prosta gwarancja z opcją zwrotu w ciągu 14 dni albo wymiany programu na inny z oferty JZK.

3 października 2014

Internet: Nowa, prostsza strona internetowa

Przygotowaliśmy nową, prostszą stronę internetową. Strona lepiej dopasowuje się teraz do małych ekranów urządzeń przenośnych. Uporządkowano strukturę serwisu, rezygnując z podwójnych treści.

2 października 2014

Abonament: Uproszczenia oferty

Teraz nowy Abonament Serwisowy Standard dostępny jest dla każdego użytkownika Pakietu JZK bez dodatkowych opłat. Dotychczasowe Abonamenty Serwisowe oferowane są jako jeden wspólny Abonament Serwisowy Premium. Szczegóły oferty.

Licencje: Nowe zasady licencjonowania w wersjach X5

W ramach wersji X5 dostępne będą nowe, prostsze zasady licencjonowania. Podstawową oferowaną wersją będzie wersja programu bez dodatkowych oznaczeń (dawniej Plus), na przykład Druczek X5. Odpowiadać on będzie mniej więcej obecnej wersji PRO, ale bez obsługi sieci. Dostępna będzie nadal wersja Start - bez modułu księgowania, który można dokupić osobno jako program Książka albo jako upgrade do wersji PRO. Wersja PRO oferuje obsługę sieci, wersja Ultimate dodatkowo uprawnienia administracyjne. Obecne licencje mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach i według dotychczasowego cennika. Szczegóły oferty.

1 października 2014

Systemowe: Ulepszenia i poprawki

Poprawki systemowe w wielu miejscach aplikacji. Uproszczono okienko podglądu wydruku, pasek narzędzi teraz nie jest pływający. Poprawione wyświetlanie szczegółów dokumentów w Administratorze.

Systemowe: Testowo dostępne są dwuwymiarowe kody QR

Teraz można sprawdzić, czy dwuwymiarowe kody QR będą drukować się prawidłowo. Wystarczy włączyć opcję drukowania kodów QR w ustawieniach programu, a następnie spróbować odczytać go za pomocą czytnika w smartfonie (np. z aplikacji NeoReader lub podobnej).

Wrzesień 2014

28 września 2014

Gabinet: Korekty interfejsu

Korekty interfejsu w różnych miejscach aplikacji.

27 września 2014

Hotel: Drobne poprawki

Poprawione generowanie grafiku dla kuchni.

Szkoła: Drobne poprawki

Poprawiono zapisywanie danych rodzica i firmy, teraz są zapisywane niezależnie od tego, czy pola zostały wypełnione czy nie, i czy wybrano opcję rodzic płaci/firma płaci. Wcześniejsze rozwiązanie, czyli zapisywanie danych tylko wtedy, gdy były faktycznie wypełnione, mogło skutkować niezamierzoną utratą danych u użytkowników, którzy nie wypełniali poprawnie wszystkich pól i nie wybierali opcji innego płatnika.

25 września 2014

ISP: Poprawki w module Rozliczenia

Nieco poprawiono moduł Rozliczenia, teraz dodatkowe elementy typu dokumenty i inne obiekty pojawiają się tylko na życzenie - niektórym użytkownikom one przeszkadzały.

23 września 2014

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono odświeżanie salda po dokonaniu drobnych zmian.

22 września 2014

Systemowe: Wyrównano stronę startową

Przygotowano wspólną stronę startową dla wszystkich programów.

Kontrahenci: Uproszczona edycja danych kontrahenta

Teraz więcej danych mieści się na mniejszej ilości okienek, dzięki temu łatwiej wpisać dane.

Start: Uproszczono stronę startową

Teraz strona startowa jest prosta i przejrzysta.

20 września 2014

Plebania: Uproszczono interfejs programu

Wszystkie księgi połączono w jeden polimorficzny moduł Księgi.

Przelewy: Uporządkowano interfejs

Uproszczono interfejs modułu Przelewy.

18 września 2014

Szkoła: Poprawki i ulepszenia

Wzięto pod uwagę przyzwyczajenia osób, które nie przyporządkowywały dotąd ucznia do żadnej z grup wiekowych. Drobne poprawki w module PLAN ZAJĘĆ. Poprawki w module GRAFIK.

Systemowe: Poprawiona prezentacja danych kontrahentów

Teraz dane osobowe w różnych miejscach programu prezentowane są w bardziej przejrzysty sposób.

17 września 2014

Kontrahenci: Nowe, prostsze okienko edycji danych kontrahenta

Teraz dane są pogrupowane bardziej logicznie.

15 września 2014

Warsztat: Nieco ulepszeń w programie

Drobne poprawki.

13 września 2014

Wypożyczalnia: Dalsze nowe funkcje i możliwości

Teraz program obsługuje grupy pojazdów i predefiniowane taryfy, z uwzględnieniem opłaty za dobę, za kilometr i dowolnymi dodatkowymi należnościami za tankowanie, podstawienie, odstawienie, dodatkowe czyszczenie, ubezpieczenie etc.

Kontrahenci: Nowe dane kontrahenta

Standardowe dane kontrahenta rozszerzono o pole numeru, kategorii i daty ważności prawa jazdy. Można je wprowadzać w każdej aplikacji, aktualnie wykorzystywane będą w module Wypożyczalnia. Dodatkowe możliwości w oknie danych kontrahenta, teraz można korzystać ze standardowego panelu obrazków, łącznie z bezpośrednim pobieraniem obrazu z kamery internetowej lub innego źródła.

12 września 2014

Flota: Nowe możliwości w oknie edycji pojazdu

Teraz dane pojazdu są lepiej pogrupowane.

11 września 2014

Warsztat: Działa już wypożyczanie samochodów zastepczych

Można już wypożyczyć samochód zastępczy do konkretnego zlecenia.

9 września 2014

Systemowe: Drobne poprawki techniczne

8 września 2014

Systemowe: Poprawiono procedurę weryfikacji licencji

W przypadku problemu z akceptacją licencji program nie blokuje się, pozwalając na dokończenie pracy i dostęp do danych za pomocą modułu CBD oraz Administrator.

7 września 2014

Warsztat: Nowy moduł WYPOŻYCZALNIA

Moduł Wypożyczalnia oparty jest o standardowy moduł Flota - jeśli wprowadzono już flotę własnych pojazdów, jest ona dostępna bezpośrednio do wypożyczania.

Flota: Rozbudowano moduł o nowe opcje

Przy okazji integracji z modułem Wypożyczalnia dodano nowe pola i możliwości. Można teraz podać wyposażenie pojazdu i wiele innych opcji.

5 września 2014

Poczta: Uproszczenia w module

Uproszczono interfejs modułu Poczta, teraz zaimplementowano jedno wspólne okienko edycyjne.

4 września 2014

Poczta: Testowo obsługa GLS

Wprowadzono testowo funkcję tworzenia plików wysyłkowych GLS.

Warsztat: Nowe funkcje modułu Klienci

Teraz można filtrować listę pojazdów w ramach jednego klienta lub kilku wybranych.

ISP: Ulepszenia w dziale rozliczeń

Poprawiono prezentację powiązań naliczeń z bazą ISP, prezentując dodatkowe informacje techniczne. Wprowadzono rozpoznawanie zduplikowanych identyfikatorów GUID, będących przyczyną problemów u kilku użytkowników.

3 września 2014

Kody: Nowa wersja programu

Zależnie od rodzaju posiadanej licencji, udostępniono dodatkowe moduły baz danych. Uproszczono układ menu, teraz jest zgodny z innymi programami Pakietu JZK. Teraz program zawiera standardowe zakładki, a w ich ramach zestaw standardowych modułów.

2 września 2014

Warsztat: Nowe dodatkowe możliwości

Teraz opis uszkodzeń działa w oparciu o automatycznie tworzony słownik, z którego można wybierać dane do kolejnych zleceń. Na zakładce Usługi dodano możliwość automatycznego wprowadzenia do tabeli listy czynności, które miały być wykonane wg zlecenia. Można teraz podać przy zleceniu rodzaj paliwa oraz poziom paliwa w zbiorniku, z dowolną dokładnością (zalecamy 1/10).

Warsztat: Nowy moduł Klienci

Teraz można szybko i wygodnie przeglądać zlecenia według klientów w zadanym okresie czasu.

Warsztat: Wiele poprawek

Uszczelniono procedue weryfikacji poprawności numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku podania w tym polu innych danych zostaną one zignorowane.

1 września 2014

Faktury: Nowy moduł Kopia Elektroniczna EJ

Teraz można w wygodny sposób przeglądać pliki kopii elektronicznej we wszystkich trzech dostępnych formatach, a nawet w razie potrzeby przywrócić usuniętą fakturę do bazy faktur. Moduł działa po wprowadzeniu w programie licencji EJ.

Sierpień 2014

31 sierpnia 2014

Warsztat: Wiele ulepszeń

Teraz można ustawić specyficzne opcje programu bezpośrednio z okna nowego zlecenia, dotyczy to w szczególności opisu pozycji koszty. Poprawiono procedurę dodawania samochodu do bazy danych pojazdów.

Warsztat: Nowe wygodniejsze rozwiązania

Połączono RAPORT i DOSSIER pojazdu w jedno okno, prezentujące listę zleceń i/lub wykonanych czynności dla wybranego pojazdu. Dossier pojazdu dostępne jest bezpośrednio z okna edycji danych samochodu.

Systemowe: Uporządkowano opisy na stronie internetowej

Odświeżono i uporządkowano opisy poszczególnych modułów Pakietu JZK.

Delegacje: Odświeżono interfejs

Teraz moduł DELEGACJE ma podobny interfejs, jak pozostałe nowe moduły programu.

30 sierpnia 2014

Warsztat: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono wydruk zlecenia. Teraz można podać opis uszkodzeń pojazdu, zarówno na stałe, jak i tylko dla konkretnego zlecenia.

29 sierpnia 2014

Serwis: Ulepszono interfejs

Usunięto niektóre zaszłości, przygotowano nowy interfejs użytkownika.

Licencje: Ulepszono obsługę licencji

Zrezygnowano z osobnego okienka informującego o statusie licencji, wystarczy panel obecny w głównym oknie programu.

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiono procedurę wysyłania SMS.

27 sierpnia 2014

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono edytowanie numeru umowy.

Systemowe: Poprawki w programach

Korekty w różnych miejscach aplikacji.

26 sierpnia 2014

Lokator: Korekty interfejsu

Uproszczono układ modułów, usunięto niektóre duplikaty. Znika osobny moduł Faktury, lista faktur prezentowana jest teraz bezpośrednio w oknie edycji danej Wspólnoty. Pozwala to usunąć niejasności dotyczące przeznaczenia poszczególnych modułów.

Lokator: Nowe możliwości

Teraz więcej opcji można ustawić bezpośrednio w oknie edycji danych wspólnoty. Rozbudowano moduł Rozliczenia, teraz ma bardziej przejrzysty interfejs.

25 sierpnia 2014

Faktury: Przywrócono skrót klawiaturowy do okna Paragon

Dla niektórych osób to było bardzo ważne, teraz jest nowy skrót klawiszowy Ctrl+G. Niedługo dostępny będzie moduł DETAL, umożliwiający wygodną sprzedaż w trybie pełnoekranowym.

Lokator: Nowy, wygodny filtr

Nowy filtr dostępny jest teraz już we wszystkich modułach programu LOKATOR, co wydatnie przyspiesza pracę. Filtr ten będzie dodatkowo rozwijany tak, aby zastąpić inne filtry w programie.

24 sierpnia 2014

Majster: Nowe dodatkowe funkcje

Przygotowano możliwość klonowania zleceń, co przyspiesza wprowadzanie kolejnego długiego zlecenia. Można teraz wprowadzić.

warsztat: Korekty, poprawki i ulepszenia

Poprawiono kilka drobiazgów w programie. W module MECHANICY nowa opcja Odśwież, pozwalająca odtworzyć słownik mechaników na podstawie wcześniejszych zleceń.

Terminarz: Drobne poprawki

Usunięty problem z wypełnianiem tabeli dużymi ilościami danych.

Lokator: Nowy, wygodniejszy filtr

Nowy filtr teraz dostępny także w programie Lokator. Teraz jeden filtr, wspólny dla całego programu, pozwala łatwiej poruszać się po poszczególnych modułach.

23 sierpnia 2014

Warsztat: Nowa ważny moduł MECHANICY

Teraz do każdej czynności można przyporządkować mechanika, co pozwala automatycznie przygotować odpowiedni raport w module Warsztat.Mechanicy.

Warsztat: Drobne poprawki

Zrezygnowano z wyświetlania kwoty VAT w tabeli.

Warsztat: Dostepny podgląd gotowej faktury

Teraz wystarczy nacisnąć przycisk ZOBACZ GOTOWĄ FAKTURĘ, aby podejrzeć finalną fakturę do zlecenia. Jeśli faktura była już wystawiana, zostanie pokazana oryginalna faktura.

Majster: Nowy moduł Raporty

Wygodny moduł RAPORTY pozwala na szczegółowe raportowanie dotyczące materiałów, robocizny etc.

Majster: Nowy moduł Wykonawcy

Teraz można podsumować robociznę wg poszczególnych wykonawców, co pozwala na określenie wynagrodzenia każdego robotnika.

22 sierpnia 2014

Majster: Nowa wersja programu

Przygotowano możliwość generowania zleceń oraz ich rozliczania.

20 sierpnia 2014

Faktury: Nowe przydatne opcje

Teraz każda faktura może zostać oznaczona checkboxem, na przykład w celu oflagowania faktur do wyjaśnienia, księgowania itd. Oznaczenie jest zapamiętywane w bazie danych po zamknięciu programu.

Faktury: Poprawiono drukowanie faktury korygującej

Teraz korekta zawiera szczegółowe podsumowanie różnic w poszczególnych stawkach VAT, zgodnie z ustawą.

18 sierpnia 2014

Warszat: Poprawki interfejsu

Poprawiono interfejs modułu Samochody.

16 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje modułu Rozliczenia

Teraz bezpośrednio z modułu Rozliczenia można obsłużyć zaległości, wystawiając wezwanie do zapłaty. Usunięto filtrowanie wg okresów dat w tabeli cash flow, w tej tabeli istotne jest pełne rozliczenie klienta. Ulepszone wyświetlanie w tabeli rozliczeń, widać tam także wystawione umowy oraz inne dokumenty.

15 sierpnia 2014

ISP: Wiele ulepszeń

Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń, skoncentrowanych na ułatwieniu pracy z programem. Usunięto osobny moduł Statystka.

ISP: Ulepszono obsługę zaległości

W module Zaległości zlikwidowano kolumnę Saldo, bo przecież co do zasady zaległość jest równa saldu. Można teraz wygodnie odfiltrować klientów zalegających nie tyle konkretną kwotę, co określoną krotność kwoty abonamentu - to lepszy wskaźnik, uwzględniający indywidualne warunki umowy. Z reguły granicą jest trzykrotność kwoty abonamentu. Dzięki nowym możliwościom filtrowania moduł Rozliczenia i Zaległości zostanie połączony w jedną całość.

14 sierpnia 2014

VAT: Ulepszone filtrowanie

Teraz filtrowanie wg rodzajów księgowań rozpoznaje także ustawienia indywidualnego księgowania według pola deklaracji VAT-7.

ISP: Nowe opcje filtrów

Teraz można wybrać jednego lub kilku klientów, na których można dalej pracować. To bardzo wygodne.

ISP: Nowy układ modułów

Teraz wszystkie moduły działają w trybie kameleona - dostępne są jako moduły przeglądowe w głównym oknie programu oraz jako indywidualne podsumowania po wybraniu do edycji danej umowy.

ISP: Usunięto blokowanie rekordów

Ponieważ wpłaty i naliczenia wprowadzane są w osobnych tabelach, nie ma już potrzeby blokowania pojedynczych rekordów, tak jak dotychczas.

ISP: Usunięto niektóre opcje

Ponieważ drukowanie blankietów wpłat odbywa się i tak na życzenie, usunięto sprawdzanie opcji drukowania blankietów wpłat dla danego klienta, było to tylko niepotrzebne utrudnienie.

ISP: Prostsze fakturowanie

Teraz można wystawić fakturę bezpośrednio z okna danych klienta.

Parafia: Zmiana nazwy

Program Kancelaria Parafialna/Parafia zmienia nazwę na Plebania. Nazwa ta została uznana w badaniach fokusowych za lepszą, bardziej kojarzącą się z kapitalnymi programami JZK.

13 sierpnia 2014

ISP: Nowe funkcje naliczeń

Dodano możliwość ręcznego wprowadzania jednostkowych naliczeń w module Zewnętrzne - w odróżnieniu od naliczeń w module Rozliczenia, naliczenia z modułu Zewnętrzne zostaną automatycznie dodane do kolejnej faktury.

ISP: Usunięto moduł Archiwum

Teraz archiwalne umowy widać we wszystkich standardowych modułach programu ISP, po przełączeniu odpowiedniego filtru. To pozwala na dużo większe możliwości pracy z funkcjami programu.

ISP: Jeden wspólny filtr

Teraz filtrowanie w programie jest jeszcze lepsze i skuteczniejsze - wprowadzono jeden, wspólny filtr, oznaczający zachowanie ciągłości we wszystkich funkcjach programu.

ISP: Poprawki i ulepszenia

Mniejsze i większe poprawki i ulepszenia w praktycznie wszystkich miejscach programu.

12 sierpnia 2014

ISP: Uproszczenia interfejsu programu

Usunięto zbędną pustą stronę startową, pozostawiając standardową stronę startową Pakietu JZK. Oczywiście nadal można wybrać inny moduł startowy. Uproszczono dostęp do modułów.

7 sierpnia 2014

Towary: Ulepszono import z DBF

Dodano dodatkowe pole GRUPA. Ostatnio wybrane pola są zapamiętywane dla każdego pliku osobno, co pozwala wygodnie przygotować codzienny import danych.

Towary: Nowy interfejs

Uproszczono interfejs modułu TOWARY.

6 sierpnia 2014

Szkoła: Poprawki w bibliotece

W module BIBLIOTEKA poprawiono kwestię wypożyczeń dla lektorów. Teraz widać nazwiska wypożyczających bezpośrednio w tabeli.

3 sierpnia 2014

Opcje: Drobne poprawki

Uporządkowano ustawienia programu.

Faktury: Nowy, prostszy interfejs

Mimo oczekiwań Microsoftu, ilość osób korzystających z ekranów dotykowych jest śladowa, większość użytkowników korzysta z klawiatury i myszki. Wracamy zatem do klasycznego interfejsu także i w tym module, zostawiając więcej miejsca na naprawdę ważne informacje. Zamiast dużej liczby przycisków, raczej rozwijalne menu.

Rozliczenia: Usunięto duplikaty

Teraz duplikaty faktur nie są uwzględniane w rozliczeniach.

2 sierpnia 2014

Faktury: Drobne poprawki

Poprawiono drukowanie informacji na duplikacie, teraz ujęta jest też data oryginalnej faktury.

Lipiec 2014

31 lipca 2014

Słowniki: Nowe słownikowe bazy danych

Nowa baza ministerstw oraz urzędów centralnych, a także korporacji prawniczych.

Słowniki: Aktualizacja baz danych

Zaktualizowano bazy danych sądów, prokuratur, oddziałów ZUS.

29 lipca 2014

Komornicy: Aktualizacja bazy danych

Zaktualizowano bazę danych komorników sądowych. Kolejne aktualizacje w przygotowaniu.

27 lipca 2014

Systemwe: Poprawki w wielu miejscach

Uporządkowano interfejs w wielu miejscach programu.

Towary: Nowe, prostsze okienko

Dodatkowo ulepszono i uproszczono interfejs okienka edycji towaru.

Bazy: Nowy, wspólny moduł przeglądania słowników

Teraz można samodzielnie edytować i aktualizować słowniki, z opcją automatycznego przesłania informacji on-line.

25 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Dodatkowe drobne poprawki w programie.

24 lipca 2014

VAT: Nowy, prostszy sposób generowania deklaracji VAT-7

Wiele osób skarżyło się na niejasny sposób generowania deklaracji VAT-7, co powodowało potencjalne problemy z właściwym zadekretowaniem wpisów w rejestrze VAT i w deklaracji VAT-7. Teraz dla każdego wpisu można ręcznie ustawić pozycję deklaracji VAT-7, do której ma trafić. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Opcję tę można ustawić wcześniej także dla faktur, pod warunkiem jednak wyłącznie, że cała faktura jest w jednej stawce VAT.

Zakupy: Korekty w fakturze zakupowej

Udostępniono kilka nowych opcji w oknie wprowadzania nowej faktury zakupowej.

Towary: Prostsze okienko edycyjne

Zrezygnowano z podziału na widok podstawowy i zaawansowany, teraz na ekranie widoczne jest więcej informacji. Zrezygnowano z przeliczania cen na euro, funkcja wróci, gdy plany wprowadzenia euro w Polsce będą bliższe realizacji.

21 lipca 2014

Faktury: Kilka drobnych poprawek

Rozwiązano problem kolumny M - jest teraz wyświetlana zawsze w przypadku dokumentów zakupu lub przyjęcia do magazynu, i tylko przy tych dokumentach. Przy fakturach sprzedaży nie będzie teraz wyświetlana w ogóle.

20 lipca 2014

VAT: Poprawki i ulepszenia interfejsu

Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.

VAT: Nowe mechanizmy przeliczania

Wprowadzono mechanizm autoweryfikacji deklaracji VAT-7.

Książka: Dodatkowe możliwości

Teraz w prosty sposób można wyświetlić na ekranie dokument źródłowy, będący podstawą danego wpisu.

19 lipca 2014

Szkoła: Wiele poprawek i nowych możliwości

Nowe, prostsze okienko danych ucznia. Teraz GRAFIK można wyświetlić na dowolnie wybrany okres, niekoniecznie na tydzień. Nowy moduł OCENY.

Dostawcy: Nowy interfejs modułu

Teraz jest prościej i przejrzyściej.

Zakupy: Nowy interfejs modułu

Teraz jest prościej i przejrzyściej. Także i tu zrezygnowano z zakładek, które najczęściej utrudniają pracę.

Kasa: Nowy interfejs

Uproszczono interfejs modułu.

18 lipca 2014

Szkoła: Poprawki w programie

Teraz moduł Grafik ograniczony jest standardowymi ustawieniami czasu pracy w programie. Poprawki w różnych miejscach programu.

Szkoła: Nowy systemowy filtr

Wprowadzamy nową technologię - wszystkie dane programu są teraz filtrowane za pomocą jednego, wspólnego filtru. Ułatwia to pracę z programem. Podobne filtry pojawią się w innych programach branżowych.

Szkoła: Unowocześniony intefejs

Nowe elementy interfejsu użytkownika. Nowe możliwości filtrowania w module Płatności. Usunięto zakładkę Dziś, niepotrzebnie dublująca się z innymi.

Szkoła: Nowy moduł Biblioteka

Nowe funkcje, nowe okienko edycyjne książki, wraz z nowym standardowym panelem obrazków i załączników graficznych. Nowe opcje filtrowania.

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu.

17 lipca 2014

Faktury: Poprawki i porządki

Kreator opcji faktur przeniesiono z głównego menu do menu Opcje, jest też nadal dostępny jako przycisk w module Faktury. W oknie edycji faktury dodano możliwość łatwej zmiany przyporządkowanego kontrahenta.

Hotel: Poprawki techniczne

Pokoje zapisywane są teraz w odrębnej bazie danych, co ułatwia obsługę techniczną.

16 lipca 2014

RR: Pełny moduł RR dostępny w pozostałych programach

Teraz rozszerzone moduły RR (Skup RR, Fundusze RR) są dostępne dla posiadaczy programów Druczek i Fakturzysta od wersji PRO. W programie Rolnik moduły te dostępne są w każdej wersji programu.

RR: Teraz łatwiejsze wprowadzanie produktów

Możesz łatwo wprowadzić produkty rolne objęte opłatami na fundusze promocji - program w końcu wewnętrznie wie, jakie produkty objęte są opłatami i jak powinny być opisane. Na liście znajdziesz najczęściej skupowane owoce, warzywa, mięso, ryby, drób i zboża.

Zamówienia: Poprawki w module

Nowy interfejs modułu Zamówienia. Poprawione drobne niedogodności.

15 lipca 2014

Agent: Nowa procedura rozliczania prowizji

Teraz szybko i wygodnie można wystawić zbiorczą fakturę z tytułu prowizji, dodatkowo z opcją automatycznego oznaczenia prowizji jako rozliczone. To bardzo wygodne.

13 lipca 2014

Systemowe: Drobne poprawki interfejsu

Ulepszono obsługę w różnych miejscach programu.

Agent: Nowa procedura wznowienia polis z magazynu

Teraz do wyboru polisy używane jest standardowe okno magazynu, co daje możliwość wprowadzenia polis do magazynu nawet w ostatnim momencie. Ułatwia to też pracę z programem, bo w obu miejscach pojawi się ten sam znajomy interfejs.

10 lipca 2014

Agent: Nowe dodatkowe możliwości

Zakończono przenoszenie modułów programu Agent do nowego schematu. Teraz wszystkie dane polisy znajdują się w jednym, przejrzystym okienku z zakładkami. Nowy, przejrzysty interfejs modułu Raporty. Nowy moduł Wykresy. Nowe możliwości wznowienia polisy bezpośrednio z modułu Polisy i z wewnątrz okna Polisy.

9 lipca 2014

Flota: Nowy moduł FLOTA

Nowy moduł FLOTA został przygotowany w rozwinięciu obecnego działu Samochody modułu Kilometrówka. Technicznie oparty o te same dane i sprawdzoną funkcjonalność, oferować będzie nowe, dodatkowe możliwości. Moduł dostępny jest w dziale FIRMA.

Kilometrówki: Ulepszenia w module

Przygotowano nowy interfejs modułu, uwzględniający nowu moduł Flota.

7 lipca 2014

Systemowe: Poprawki techniczne

Seria poprawek w różnych miejscach programów.

2 lipca 2014

Kontrahenci: Drobne użyteczne dodatki

Dodano automatyczne wyszukiwanie kodu pocztowego, po podaniu pełnego adresu w danych kontrahenta.

Czerwiec 2014

26 czerwca 2014

Systemowe: Dużo poprawek technicznych

Przy okazji przygotowywania finalnej edycji nowego Przewodnika Użytkownika, usprawniono i poprawiono wiele mniejszych i większych kwestii w programach, kładąc nacisk głównie na standaryzację pracy w różnych modułach.

Agent: Uproszczenia i nowości w programie

Zrezygnowano z dublowania funkcjonalności. Usunięto moduły Prowizje i Składki, lepiej prezentując te same informacje w modułach Polisy i Raporty. Usunięto moduł Dziś.

Agent: Nowy interfejs

Nowy, standaryzowany intefejs modułu Polisy. Teraz zakres wyświetlanych danych można wybrać spośród 25 standardowych kolumn.

20 czerwca 2014

Bieg Rzeźnika: Wygraliśmy

Delegacja JZK wzięła udział w XI edycji legendarnego, elitarnego biegu OTK Rzeźnik, prowadzącego na trasie 80 km czerwonym szlakiem z Komańczy, przez Cisna do Ustrzyk Górnych, zahaczajac przez bieszczadzkie szczyty i połoniny. Nawet Połonina Caryńska nie była tym razem straszna. Gratulujemy!.

8 czerwca 2014

Magazyn: Zmieniono pozycjonowanie programu, dodano nowe możliwości

Wprowadzono w programie pełną obsługę zamówień od klientów, zamówień dla dostawców oraz poczty, co pozwala wykorzystać program do kompleksowej obsługi sprzedaży wysyłkowej.

7 czerwca 2014

Systemowe: Porządki w ofercie

Uporządkowano nazewnictwo niektórych aplikacji, teraz Kancelaria i Parafia wróciły do swoich oryginalnych nazw. Uściślono pozycjowanie niektórych programów. Gabinet X4/Dental/Multi oferowany jest jako jedna, polimorficzna aplikacja.

2 czerwca 2014

PDF: Nowe funkcje modułu Przeglądarek PDF

Teraz moduł wyświetla i w pełni obsługuje zakładki obecne w dokumencie, co pozwala zachować interaktywny spis treści. Zakładki wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich stron Przewodnika jako interaktywnej pomocy w programach Pakietu JZK (F1).

Maj 2014

30 maja 2014

Przewodnik: Nowy Przewodnik jest już interaktywny

Nowe wydanie Przewodnika wyposażono w system zakładek, automatycznie rozpoznawanych przez wewnętrzny Przeglądarek PDF. Stąd naciśnięcie w programie przycisku F1 powoduje teraz automatyczne otwarcie drukowanego wydania przewodnika od razu na odpowiedniej stronie.

24 maja 2014

Promocja: Abonament Serwisowy za 1 zł

Tylko teraz przy zakupie nowej licencji Abonament Serwisowy za 1 zł! Kup teraz! Wznowienie abonamentu na kolejny rok oferujemy również w obniżonej cenie 99 zł. Ceny netto.

Kancelaria: Drobne poprawki

Poprawiono interfejs niektórych modułów.

Systemowe: Porządki w menu programu

Uporządkowano nieco niektóre grupy pozycji menu. Opcje internetowe umieszczono teraz w jednym menu Internet. Kalkulatory zostały przeniesione do osobnego menu Dodatki, razem z Przeglądarkiem etc. W menu Dodatki udostępniono dodatkowo program Tester.

Przewodnik: Nowy Przewodnik Użytkownika dostępny jest teraz wprost z programu

Teraz aktualny Przewodnik Użytkownika dostępny jest bezpośrednio z programu, bez konieczności połączenia z internetem, od razu po naciśnięciu przycisku F1. Do wyświetlania wykorzystano wbudowany moduł Przeglądarek PDF.

23 maja 2014

Przelewy: Drobne poprawki w module

Teraz wystarczy kliknąć w kolumnie OK, aby ustawić flagę przelewu (oznaczyć jako potwierdzony).

Kancelaria: Poprawiono filtrowanie w module Sprawy

Przewodnik: Nowy przewodnik już dostępny

Udostępniono roboczą wersję nowego Przewodnika Użytkownika, zachęcamy do jej przeczytania. Przewodnik dostępny jest w formacie PDF.

10 maja 2014

Sytemowe: Dodano możliwość generowania kodów dwuwymiarowych typu Aztec

Teraz dzięki dołączeniu do Pakietu JZK dodatkowych narzędzi, możliwe jest proste generowanie dwuwymiarowych kodów typu Aztec, dających się wygodnie odczytywać na przykład przy pomocy smartfona. W ten sposób można zakodować dowolnie długą treść, w tym na przykład treść faktury czy tytuł przelewu.

4 maja 2014

Przelewy: Sporo poprawek i nowy interfejs

Przygotowano nowy interfejs popularnego modułu Przelewy. Poprawiono eksport do pliku Videotel.

3 maja 2014

Filtrowanie: Wprowadzono możliwość wyłączenia zapamiętywania filtrów

Na prośbę części użytkowników wprowadzono możliwość zapamiętywania filtrów w prograime.

Kwiecień 2014

27 kwietnia 2014

Faktury: Drobne poprawki interfejsu

Poprawki interfejsu w wielu miejscach programu. Usunięto możliwość edycji pól "przed korektą" w edycji pozycji faktury VAT.

26 kwietnia 2014

ISP: Drobne poprawki w programie

24 kwietnia 2014

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie

W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych

Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.

22 kwietnia 2014

Warsztat: Można teraz łatwo podać inne dane do faktury

W zleceniu można łatwo podać inne dane, które mają być użyte podczas generowania faktury. Uwaga techniczna: podanie innych danych do faktury zmienia format zapisanego obiektu, zatem nie będzie można go odtworzyć w niektórych starszych wersjach programu. Jeśli pole nie zostanie użyte, plik nie zmienia formatu.

14 kwietnia 2014

Warsztat: Nowe pole w zleceniu

Możliwe jest teraz zapisanie lokalizacji, w której stoi pojazd (plac, parking etc). Lokalizacje są zapisywane, automatycznie tworzony jest słownik lokalizacji.

13 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki techniczne

Poprawione generowanie kończącego paragonu fiskalnego.

10 kwietnia 2014

Warsztat: Drobne poprawki w oknie zlecenia

Teraz przy każdej pozycji prezentowane są od razu ceny netto i brutto, wcześniej widoczne było tylko netto.

9 kwietnia 2014

Faktury: Poprawiono sposób tworzenia dokumentu zamykającego

Teraz automatycznie generowany paragon do zlecenia warsztatowego jest od razu gotowy do fiskalizacji.

8 kwietnia 2014

Faktury: Ulepszono okienko edycji faktury

Teraz zmiana sposobu przeliczania cen jest od razu uwidaczniana na fakturze. Przy okazji uniemożliwiono przypadkową zmianę sposobu przeliczania faktury, trzeba teraz odpowiedzieć pozytywnie na pytanie kontrolne.

6 kwietnia 2014

Warsztat: Ulepszenia w programie

Uproszczono interfejs modułu Zlecenia, dodano rozwijane opcje, dzięki czemu możliwa była rezygnacja z zakładek.

Systemowe: Drobne poprawki

Poprawiona funkcja zapisywania opcji w rozwijanym menu nowego typu, widocznym np. w menu Faktury. Teraz działa już pełen automat.

2 kwietnia 2014

Kody: Odświeżono program

W programie Kody Pocztowe dostępne jest teraz podręczne menu.

Marzec 2014

28 marca 2014

Poczta: Nowe opcje wysyłania poczty e-mail

Można teraz ustawić własny czas oczekiwana na odpowiedź serwera oraz dodać wymuszoną przerwę kilku sekund pomiędzy wysyłaniem kolejnych e-maili. Pozwala to rozwiązać problemy z niektórymi serwerami pocztowymi.

24 marca 2014

Gabinet: Drobne poprawki techniczne

W module WIZYTY wprowadzono dodatkową kontrolę powiązań bazy pacjentów z wizytami. Nowy format pola UPRAWNIENIA, teraz można wybrać z listy odpowiednie dane.

22 marca 2014

Administrator: Dodatkowe możliwości

Dodano opcję informacji o strukturze danych zawartych w folderach tożsamości. Pomaga to podjąć decyzję o ewentualnym usunięciu niepotrzebnych plików.

16 marca 2014

Hotel: Poprawki techniczne

Drobne poprawki wewnątrz systemu. Uporządkowano strukturę danych w programie.

Hotel: Poprawione filtry w rezerwacjach

Teraz rezerwacje anulowane nie są odfiltrowywane, zatem możliwy jest do nich dostęp bezpośrednio.

15 marca 2014

Poczta: Zaktualizowano cennik pocztowy

Zaktualizowano i zweryfikowano cennik pocztowy. Usunięto opcję wielu operatorów pocztowych, która i tak nie była wykorzystywana. Usunięto moduł Kalkulator pocztowy, zastąpił go właśnie Cennik.

Poczta: Poprawki w module

Teraz dla nowo dodawanych wpis ów opłata pocztowa jest zawsze automatycznie wyliczana, bez konieczności naciskania opcji Wylicz opłatę. Opcja ta będzie wykorzystywana tylko wtedy, gdy wpis został utworzony wcześniej.

Kalkulator walutowy: Drobne poprawki w module

14 marca 2014

Poczta: Nowy moduł Cennik pocztowy

W związku z kolejną zmianą cennika Poczty Polskiej, a dodatkowo w związku ze zmianą jego struktury, wprowadziliśmy jawny moduł Cennik Pocztowy, gdzie można weryfikować cennik aktualnie dostępny w programie.

13 marca 2014

Środki trwałe: Poprawki i ulepszenia w module

Ulepszena interfejsu. Poprawione zasysanie rat amortyzacji środka trwałego do Książki. Poprawki w oknie edycji środka trwałego i w okni harmonogramu amortyzacji.

Ryczałt: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie deklaracji PIT-28A.

Luty 2014

20 lutego 2014

Hotel: Drobne poprawki

Drobne poprawki i korekty w obsłudze modułu GRAFIK.

19 lutego 2014

Umowy: Zapisywanie umów cywilnych

Umowy cywilne drukowane z programu są teraz automatycznie zapisywane w module DOKUMENTY.

18 lutego 2014

VAT: Drobne poprawki

Faktury: Nowa procedura akceptu

Teraz w oknie akceptu faktury lub dokumentu magazynowego widać bezpośrednio, czy wpłynie na stany magazynowe. Można odpowiednio zareagować, na przykład wyłączając ściąganie stanów w danym momencie.

Faktury: Poprawione drukowanie faktur

Teraz lista wpłat do faktury drukowana jest tylko wtedy, gdy ilość wpłat jest większa od 1, albo gdy wpłaty nie pokrywają całośći faktury. W przeciwnym wypadku, gdy fakturę rozliczono jedną wpłatę, de facto podwojnie drukowano te same dane.

ISP: Nowa opcja

Nowa opcja, której włączenie powoduje umieszczenie numeru umowy na fakturach generowanych z programu ISP. Numer umowy pojawi się w opisie przed fakturą. Uporządkowano pozostałe opcje dotyczące treści na fakturze.

Faktury: Drobne poprawki

Wyłączono możliwość ponownego ściągnięcia stanów magazynowych poprzez wystawienie duplikatu. Drobne poprawki w module.

16 lutego 2014

Faktury: Drobne poprawki

Drobne poprawki i ulepszenia w oknie wystawiania faktury. Więcej miejsca na wprowadzenie numeru zamówienia i numer listu przewozowego, można też wprowadzić więcej pozycji w kilku liniach.

Faktury: Ulepszony interfejs modułu

Nowy, przejrzysty panel filtrów. Uproszczono menu modułu.

12 lutego 2014

Dodatki: Nowe programy narzędziowe dostępne do pobrania

Teraz bezpłatne narzędziowe programy zebraliśmy w jednym miejscu. Warto zajrzeć, pobrać i używać. Każdy z tych programów może być użytkowany bezpłatnie. Zobacz dostępne programy narzędziowe.

11 lutego 2014

Książka: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie deklaracji PIT-36L.

8 lutego 2014

Książka: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie formularza PIT-36L.

Systemowe: Poprawki w procedurze aktualizacji

Drobne poprawki w procedurze aktualizacji po stronie serwera.

7 lutego 2014

Poczta: Wprowadzony nowy cennik

Wprowadzono modyfikację cennika usług Poczty Polskiej.

Systemowe: Fałszywe alarmy konkurencji

Jeśli padli Państwo w tym tygodniu ofiarą fałszywych alarmów jednego z programów wirusowych, warto przeczytać specjalny artykuł.

6 lutego 2014

Drukowanie: Nowa opcja BEZ PYTANIA

W programie ISP oraz we wszystkich programach przy poziomie licencji PRO lub Ultimate jest możliwość włączenia opcji szybkiego drukowania bez pytania o akceptowanie każdego wydruku. Dzięki temu praca jest szybka i sprawna. Wyłączenie raz włączonej opcji wymaga zamknięcia programu.

Faktury: Drobne poprawki

Poprawiono wydruk dokumentu pro-forma, nie zawiera teraz informacji weryfikujących.

Umowy: Drobne poprawki

Poprawiono generowanie formularza PIT-11.

5 lutego 2014

Umowy: Drobne poprawki

Drobne poprawki w wypełnianiu PIT-11.

2 lutego 2014

Poczta: Drobne poprawki

Poprawiono interfejs modułu Mailing.

Hotel: Drobne poprawki

Poprawiono wyświetlanie w module Grafik.

Styczeń 2014

30 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w Grafiku

Wiele mniejszych i większych poprawek w module GRAFIK. Nowy, przejrzysty interfejs. Teraz więcej miejsca przeznaczono na naprawdę istotne dane.

Hotel: Wiele ulepszeń i nowych opcji

Podczas edycji danych pokoju można podejrzeć miesięczny grafik dla tego konkretnego pokoju. Wprowadzono blokadę przypadkowej zmiany numeru pokoju. Ulepszono wyszukiwanie rezerwacji - teraz można wyszukiwać też po numerze pokoju. Ulepszono prezentację danych w Terminarzu. Wprowadzono możliwość zmiany przyporządkowanego pokoju bezpośrednio w oknie edycji rezerwacji.

Hotel: Drobna zmiana filozofii pracy

Program wymaga teraz wybrania numeru pokoju już podczas rezerwacji. Wprowadzono tę blokadę w celu zapewnienia poprawności generowania grafików. W razie potrzeby można zmienić numer pokoju w dowolnym momencie, co jest teraz szybkie i bezbolesne. Drobne poprawki w różnych miejscach systemu.

Administrator: Poprawki interfejsu

Teraz okienko Administratora jest bardziej przejrzyste.

ZUS: Nowe stawki ZUS na rok 2014

Wprowadzono kompletne nowe stawki ZUS za rok 2014. Pierwsza składka za styczeń płatna jest do 10 lutego 2014.

29 stycznia 2014

Hotel: Nowy panel obrazków

Teraz dla każdego pokoju można podłączyć dowolną ilość obrazków, zarówno gotowych, jak i pobieranych ad hoc z dowolnego źródła obrazowania, przy pomocy standardowego panelu obrazków znanego z innych modułów i aplikacji JZK. To bardzo wygodne.

Hotel: Poprawki systemowe

Usunięto problem z niemożliwością prawidłowego usuwania rezerwacji z modułu Grafik. Usunięto problem z dodawaniem nowych pokoi hotelu.

Administrator: Zwiększono czytelność danych w module

28 stycznia 2014

Towary: Nowe opcje okienka

Teraz w opcjach okienka edycji towaru można ustawić, aby zawsze otwierało się w widoku zaawansowanym. Dla niektórych użytkowników będzie to spore ułatwienie.

Warsztat: Nowy wygodny Raport samochodu

Teraz w jednym, przejrzystym raporcie, można ująć wszystkie części, czynności i koszty, związane z danych samochodem w wybranym okresie czasu, niezależnie od ilości zleceń, z którymi były powiązane.

VAT: Poprawione zasysanie zakupów w procedurze odwrotnego obciążenia

Teraz można też ręcznie skorygować dane wprowadzone przez program, zmieniając zawartość pól 31 i 32 w deklaracji VAT, zgodnie z potrzebami.

27 stycznia 2014

Kasa fiskalna: Nowe opcje dotyczące zwrotów

Teraz w łatwy sposób można wprowadzić korekty paragonów fiskalnych, w zakresie dotyczącym zwrotów. Program pozwala zaewidencjonować prawidłowo wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem dotyczącym kas fiskalnych.

26 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Rozwiązano problem niepotrzebnie tworzonego pliku test.log, zostanie on automatycznie usunięty przez tą aktualizację.

Tabele: Nowa funkcjonalność tabel

Teraz do każdej tabeli można dodać dodatkowe kolumny, wybierając je z listy wszystkich pól dostępnych dla danego typu obiektu. Lista dostępnych pól jest bardzo ciekawa i rozbudowana, można na przykład wyświetlić w tabeli login Skype każdego kontrahenta albo numer seryjny produktu z wyświetlonej faktury. Możliwości są praktycznie nieograniczone. Na przykład dla faktury dostępnych jest ponad 300 różnych pól. Minus jest tylko taki, że wypełnianie tabeli zawierającej takie dodatkowe trwa nieco dłużej, ale przy niewielkich bazach danych różnica nie będzie w ogóle odczuwalna.

Warsztat: Nowy Kwit dla mechanika

Dostępny jest teraz specjalny rodzaj wydruku zlecenia, nazwany w programie KWIT DLA MECHANIKA. Pozwala on na przekazanie na warsztat ważnych szczegółów zlecenia, z pominięciem cen, za to z większym naciskiem na dane pojazdu, części i wykonanych usług. Prezentowane są kody części. To z jednej strony bardziej przejrzyste, z drugiej strony unikamy informowania personelu o wycenie usługi. Przewidziano też kolumnę na odhaczenie wykonania/zamontowania danej pozycji znakiem X. Dodano dodatkowe pola do wydruku zlecenia, na kwicie można wydrukować także dane ubezpieczeniowe, dane o stanowisku, planowanym czasie trwania zlecenia etc.

25 stycznia 2014

Hotel: Poprawki w programie

Poprawione generowanie i wyświetlanie grafiku. Poprawiono procedurę przydzielania numeru pokoju dla rezerwacji, która wcześniej nie była przydzielona do żadnego pokoju.

22 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki techniczne w programach.

20 stycznia 2014

Systemowe: Drobne poprawki w programie

Hotel: Poprawki i nowe funkcje

Stan czystości pokoi prezentowany jest w oddzielnej kolumnie. Umożliwiono przenoszenie rezerwacji przyporządkowanych do pokoju z wewnętrznej bazy hotelu do ogólnej bazy rezerwacji, z zachowaniem przyporządkowania do pokoju. Umożliwiono sortowanie listy pokoi według numerów.

19 stycznia 2014

Podgląd: Nowe opcje okienka podglądu

Teraz do wysyłanej wiadomości e-mail z dokumentem PDF można dołączyć dodatkowe informacje, domyślnie jest to podsumowanie dokumentu.

Start: Nowe opcje strony startowej

Można teraz wybrać, czy zawartość aktywna z internetu ma być wyświetlana. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, daje bowiem dostęp do ważnych funkcjonalności, jednak czasami jej wyłączenie może przyspieszyć start programu.

E-maile: Nowe ustawienia

Uporządkowano ustawienia wysyłania maili. Teraz wszystkie ważne zgromadzono w standardowych ustawieniach internetowych. Niezależnie od sposobu wysłania, format wygenerowanego maila będzie taki sam, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Warsztat: Poprawki w obsłudze zleceń

Skorygowano obsługę stanów magazynowych podczas wystawiania zbiorczej faktury do kilku zleceń. Poprawiono czytelność komunikatów o niemożliwości zafakturowania zlecenia z jakiegoś powodu.

17 stycznia 2014

ISP: Włączono automatyczny eksport

Włączono opcję automatycznego danych podczas zamykania programu, pod warunkiem, że podano prawidłowy folder dla eksportowanych danych.

Książka: Nowe formularze PIT-36 i PIT-36L

Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-B(12).

Ryczałt: Nowe formularze PIT-28 i PIT-28A

Wprowadzono obsługę nowych formularzy rozliczeń rocznych PIT-28(17), PIT-28A(14), PIT-B(12).

16 stycznia 2014

Rachunki: Nowy sposób generowania rachunków

Teraz, zgodnie z aktualną interpretacją przepisów, można generować rachunki z napisem FAKTURA zamiast rachunek. Reszta składników dokumentu jest bez zmian.

RR: Ważne poprawki

Poprawione generowanie i drukowanie faktur RR. W związku ze sprzecznymi interpretacjami, wprowadzono możliwość samodzielnego zdefiniowania stawki ZZP VAT. Program domyślnie przyjmuje jednak stawkę 7%.

15 stycznia 2014

Faktury: Drobne poprawki

Drobne poprawki interfejsu w module.

14 stycznia 2014

RR: Wprowadzona nowa stawka ZZP

Zaktualizowano stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego, która aktualnie wynosi 6,5%. Planowany powrót do stawki 7,0% nie doszedł na razie do skutku.

Licencje: Nowa funkcja on-line

Teraz w menu SYSTEM dostępna jest opcja MOJA LICENCJA ON-LINE, pozwalająca na błyskawiczne uzyskanie wznowienia licencji.

Umowy: Nowy PIT-8AR

Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-8AR.

Umowy: Nowy PIT-11

Wprowadzono nowy wzorzec dokumentu PIT-11.

13 stycznia 2014

Sprzedaż: Przyspieszona praca modułu

Dzięki optymalizacji kodu kilkukrotnie przyspieszono sortowanie listy faktur. Teraz wygenerowanie rejestru sprzedaży trwa zauważalnie krócej, zwłaszcza w przypadku większej ilości pozycji.

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki w różnych miejscach programu.

Faktury: Poprawione rozliczanie faktur

Poprawiono rozliczanie akcyzy od wyrobów węglowych dla faktur, dla których wybrano opcję zwolnienia od akcyzy.

6 stycznia 2014

Systemowe: Poprawki na stronie startowej

Drobne korekty strony startowej.

5 stycznia 2014

Sprzedaż: Ulepszony interfejs modułu

Nowy, uproszczony interfejs modułu SPRZEDAŻ. Teraz dane są prezentowane w sposób jasny i czytelny. Filtry zgrupowano w jednym miejscu, łatwiejszy i bardziej intuicyjny jest wybór sposobu filtrowania dokumentów.

Faktury: Ulepszenia interfejsu

Teraz opcje PDF są wyraźnie i wprost dostępne na ekranie. Usunięto przyciski dotyczące opcji, które nie są już dostępne.

4 stycznia 2014

Sprzedaż: Nowe funkcje Rejestru sprzedaży

Teraz można wybrać rodzaj daty, wedle której filtrowany jest rejestr sprzedaży. Może to być data wystawienia faktury, data zakończenia dostawy albo w data księgowania do PIT lub do VAT. Zwłaszcza te ostatnie dwie daty są bardzo istotne w kontekście ostatnich zmian w przepisach podatkowych. Analogiczne funkcje przygotowano w module FAKTURY.

Logowanie: Nowe oferty on-line

Teraz w panelu logowania na stronie www.jzk.pl/zaloguj dostępne są dodatkowe możliwości. Już w kilka chwil po przygotowaniu indywidualnej oferty wznowienia, można ją zobaczyć i bezpośrednio opłacić w panelu logowania.

3 stycznia 2014

UE: Zakończenie zmian w konfiguracji

Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku, wydzielony moduł UE nie jest już dostępny. Zakupy UE zostały już rok temu zintegrowane z modułem Zakupy, sprzedaż zaś z modułem Faktury.

Systemowe: Nowe funkcje w panelu informacyjnym

Podręczne menu pozwala teraz schować prawy panel informacyjny.

2 stycznia 2014

ZUS: Stawki częściowo znane

Nie jest znana jeszcze podstawa wymiaru składki za ubezpieczenie zdrowotne, zatem czekamy z aktualizacją.

Książka: Skala na 2014

Wprowadzono skalę podatkową na rok 2014.

1 stycznia 2014

Faktury: Lepsza obsługa indywidualnego numeru rachunku

Wprowadzono bezwzględny priorytet indywidualnego numeru konta do wpłat. Jeśli podano go w danych nabywcy, zawsze jest drukowany na fakturze zamiast pozostałych numerów kont. Wcześniej zależało to od wielu ustawień.

Faktury: Wiele ulepszeń i poprawek

Drobne poprawki w klonowaniu rachunków.

Faktury: Nowe pola

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 106e. ust. 1 pkt 6) ustawy o VAT, wprowadzono możliwość ustawienia własnego opisu pola DATA SPRZEDAŻY odrębnie dla każdej faktury. Data sprzedaży oznaczać bowiem zależnie od okoliczności datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, datę wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty. Można też ustawić ogólną nazwę dla tego pola - działa dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2014. Gdy zostawimy obie opcje puste, wydrukowany zostanie dotychczasowy napis "data sprzedaży" - ale nadal tylko wtedy, gdy data wystawienia faktury jest inna od tej daty, chyba że włączymy kolejną opcję :).

Grudzień 2013

30 grudnia 2013

Kontrahenci: Drobne poprawki systemowe

29 grudnia 2013

Systemowe: Poprawki w wielu miejscach programu

Przygotowujemy się do wejścia w życie kolejnego etapu zmian w podatku VAT. Zobacz, co się zmienia.

Księgowanie: Nowa zasada księgowania

Teraz w podatku VAT w przypadku faktur wystawionych od 1 stycznia 2014, księgowanie następuje z datą sprzedaży (zakończenia dostawy, wykonania usługi). Dla wcześniej wystawionych faktur, decydująca była data wystawienia faktury. Oznacza to w niektórych wypadkach przyspieszenie daty księgowania faktury.

25 grudnia 2013

Nowości: Wchodzą w życie nowe zasady fakturowania

Od stycznia 2014 wchodzi w życie ostatni etap zmian w przepisach podatkowych. Najważniejsze nowości zostały opisane na specjalnej stronie internetowej. Tak jak poprzednim razem, zmiany wymagają dość istotnej modyfikacji niektórych elementów naszych aplikacji. Prosimy upewnić się, że pobierają Państwo wszystkie dostępne aktualizacje! Zobacz więcej.

21 grudnia 2013

Charytatywnie: JZK pomaga dzieciom na Mazurach

Delegacja firmy wzięła udział w zbiórce prezentów świątecznych dla podopiecznych świetlicy terapeutycznej w jednej z mazurskich miejscowości. Dla wielu z ponad stu dzieci, korzystających z opieki, gorące kakao jest formą luksusu. Po sezonie, gdy nie ma już grzybów, runa leśnego ani turystów, w takich regionach bywa naprawdę ciężko. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc finansując transport darów, od siebie dorzuciliśmy też środki finansowe i kilkadziesiąt kilogramów słodyczy. Na pewno będziemy jeszcze pomagać w przyszłości. Prywatnie już od dawna angażujemy się w różne inne akcje charytatywne, zawsze starannie dobierając podopiecznych.

19 grudnia 2013

PDF: Nowa wersja biblioteki PDF

Wprowadzono nową, odświeżoną wersję biblioteki PDF. Nowa wersja jest bardziej stabilna i ma mniejsze zużycie pamięci, zatem należy oczekiwać spokojniejszej pracy i dużo rzadszych problemów, pojawiających się przy masowym seryjnym generowaniu dokumentów PDF (rzędu kilkuset lub kilku tysięcy jeden po drugim, jak np. w programie ISP).

Umowy: Nowy PIT-4R

Wprowadzono nowy wzór druku raportu PIT-4R.

18 grudnia 2013

Etykiety: Wygodne drukowanie pojedynczych etykiet adresowych

Teraz można łatwo wydrukować etykietę adresową dla wybranego kontrahenta w module KONTRAHENCI albo do wybranej faktury w module FAKTURY. To bardzo ułatwia drukowanie. Dodatkowo dodano generyczną funkcję drukowania takiej etykiety, dostępną w każdej tabeli w menu Zaawansowane - a więc można wydrukować etykietę z danymi osobowymi do umowy, do zamówienia, do zlecenia, ogólnie do każdego obiektu widocznego na ekranie, który posiada podpięte dane kontrahenta.

14 grudnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach aplikacji.

ISP: Poprawki w fakturowaniu

Uporządkowano ustawienia fakturowania, usunięto pozostałości opcji używanych w wersjach 2012 i wcześniejszych.

ISP: Nowe możliwości w rozliczeniach

Wprowadzono możliwość kompaktowania naliczeń wybranego klienta - usuwane są wpłaty i naliczenia starsze niż podana data, pozostawiane jest tylko ewentualne niezerowe saldo rozliczeń. Opcja została wprowadzona na prośbę niektórych z użytkowników programu. Warto jednak zaznaczyć, że usuwanie historii salda co do zasady nie jest ani konieczne, ani zalecane. Dane historyczne są z reguły bardzo cenne dla firmy i pozwalają choćby ocenić standing finansowy naszego kontrahenta.

ISP: Poprawki w rozliczeniach

Ulepszono prezentację rozliczeń. Jeśli dane prezentowane są chronologicznie, automatycznie zaznaczany jest ostatni wiersz tabeli. Domyślnie proponowana jest jednak kolejność odwrotna - najświeższe dane na jako pierwsze, w końcu na nich zależy nam najbardziej. Domyślnie też rozliczenia nie są filtrowane po dacie, chociaż można to wyłączyć - wtedy dane filtrowane są domyślnie tak, jak każda inna tabela w programie.

Korespondencja: Drobne poprawki

Poprawiono rozkład kolumn w module KORESPONDENCJA. Drobne poprawki interfejsu.

9 grudnia 2013

Faktury: Uproszczona edycja faktury

Teraz w czasie edycji podaje się kwotę stawki bezpośrednio jako liczbę - przy stawkach standardowych nic to nie zmienia, natomiast przy stawkach specjalnych (prezentowanych w programie jako ujemne) zapobiega to nieścisłościom.

Listopad 2013

28 listopada 2013

Umowy: Poprawki w programie

Zmieniono nazwy modułów na bardziej samoopisowe.

Umowy: Nowy, ulepszony moduł PIT-4R

Przygotowano nowy moduł generowania deklaracji rocznej PIT-4R.

27 listopada 2013

Umowy: Nowy moduł PIT-11

Nowy, ulepszony moduł generowania deklaracji podatkowej PIT-11. Poprawiono i przyspieszono przygotowywanie danych do raportu. Dodano automatyczne sortowanie listy wykonawców po nazwisku.

Umowy: Poprawki w modułach

Wyłączono opcję pokazywania w raportach rachunków nieopłaconych, powodowała ona niepotrzebne zamieszanie - filtrowanie i tak następowało według daty zapłaty rachunku. Usunięto z drukowanych raportów niepotrzebną informację o numerze NIP wykonawcy, pozostaje wyłącznie numer PESEL. Wyłączono opcję rozpoznawania zleceniobiorców po samym nazwisku, bo numer PESEL jest obowiązkowy dla praktycznie każdego zleceniobiorcy.

Systemowe: Drobne aktualizacje

Zaktualizowano nazwę mBanku. Poprawiono rozpoznawanie płci klienta, dodając priorytet rozpoznawania płci po numerze PESEL.

25 listopada 2013

Przelewy: Nowa funkcja obsługi przelewów seryjnych

Teraz można bezpośrednio wybierać do drukowania osoby z baz pacjentów, parafian, posiadaczy pojazdów, abonentów ISP oraz lokatorów. Przelewy seryjne nie wymagają już podawania tylu danych, co wcześniej.

Lokator: Nowa funkcja drukowania książeczek wpłat

Teraz przelewy seryjne (hurtowe) zostały lepiej zintegrowane z programem, umożliwiając bezpośrednie drukowanie formularzy przelewów dla lokatorów, bez pośrednictwa bazy kontrahentów.

19 listopada 2013

Poczta: Dodano możliwość tworzenia raportu UPS

Przygotowano możliwość dodawania danych z faktury lub z pozycji zbiorówki do pliku raportu UPS, umożliwiając tym samym wygodny import przesyłek do systemu on-line oferowanego przez UPS. Odpowiednie przyciski i opcje w menu dostępne są już w module Faktury oraz w module Poczta. Podobna funkcja niedługo dostępna będzie również dla przesyłek kurierskich GLS oraz innych firm.

Informacja: Przypominamy o zmianach w VAT w roku 2014

Podobnie jak w roku poprzednim, przygotowaliśmy odpowiedni informator. Najważniejsze zmiany dotyczą tym razem sposobu fakturowania oraz sposobu księgowania sprzedaży. Zobacz, co zmieni się w prawie w roku 2014.

13 listopada 2013

Fakturowanie: Drobne poprawki

Umożliwiono prawidłowe rozpoznawanie systemowej stawki VAT -3 (marża) i -4 (złom) podczas edycji faktury oraz podczas wystawiania faktury korygującej.

Noty: Zmieniono wzorzec dokumentów

Teraz noty zawierają pełne dane wystawcy, a treść noty obciążeniowej została lepiej rozłożona. Zmiana nie będzie widoczna, jeśli utworzono własny wzorzec (mój_*).

Październik 2013

25 października 2013

Książka: Wiele drobnych poprawek

Włączono automatyczne przeliczanie miesiąca przed jego zamknięciem.

22 października 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Ulepszono procedurę wyświetlania elementów w oknie wyboru z listy.

Warsztat: Poprawki w dziale OPONY

Dodano możliwość filtrowania zleceń przechowania opon według danych klienta.

12 października 2013

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiono procedurę kompaktowania dopiero co wystawionej zbiorczej faktury do serii zleceń warsztatowych.

2 października 2013

RR: Automatyczne księgowanie

Wprowadzono możliwość automatycznego księgowania faktur RR do Książki oraz VAT.

Wrzesień 2013

29 września 2013

Systemowe: Wiele poprawek

Rozwiązano okazjonalny problem z niemożliwością powiązania obiektu po GUID przed jego zapisaniem, kiedy GUID nie został jeszcze nadany. Teraz GUID jest nadawany już w chwili pierwszego wywołania tej funkcji.

Parafia: Iura stolae i inne funkcje

Wprowadzo możliwość rejestrowania ofiar składanych przez parafian oraz ich automatyczne podsumowanie, z podziałem na szafarzy. Można planować już intencje mszalne, odwiedziny duszpasterskie etc. Program osiągnął już komplet podstawowej funkcjonalności, teraz czekamy na uwagi i pierwsze wrażenia.

28 września 2013

Parafia: Dostępne jest drukowanie wybranych elementów

Można już wydrukować np. świadectwo Chrztu św. albo karta parafianina.

27 września 2013

Parafia: Nowy terminarz liturgiczny

Standardowy moduł Terminarz w programie Kancelaria Parafialna zachowuje się teraz inaczej, prezentując informacje z kalendarza liturgicznego.

Parafia: Wzmianki automatyczne

Teraz podczas dodawania informacji o sakramencie automatycznie zapisywana jest wzmianka w Księdze Chrztu.

25 września 2013

Systemowe: Wiele poprawek

Zwiększono stabilność aplikacji w niektórych przypadkach, związanych np. z przewaniem wyboru elementu z listy.

Parafia: Pierwsza wersja już dostępna

Pierwsza wersja programu Kancelaria Parafialna jest już dostępna do pobrania. Wiele funkcji jeszcze się zmieni i nie wszystkie moduły są aktywne, można natomiast wyrobić sobie zdanie o przyszłej funkcjonalności aplikacji.

Parafia: Zapraszamy na LubSacro 2013 do Lublina

Już w przyszłym tygodniu będzie można zapoznać się z programem Kancelaria Parafialna na targach LubSacro 2013, które odbędą się w dniach 1-3 października w Lublinie.

23 września 2013

Hotel: Zapraszamy na targi Inwest Hotel

Zapraszamy na prezentację naszego programu Hotel X3, odbywającą się w ramach targów Inwest Hotel na MTP w Poznaniu.

20 września 2013

Kontrahenci: Użyteczne nowości

Teraz podczas wprowadzania danych kontrahenta, automatycznie odszukiwany jest odpowiedni kod pocztowy. Wcześniej możliwe było automatyczne wyszukiwanie miasta wg kodu pocztowego, teraz po wpisaniu pełnego adresu bez kodu pocztowego, właściwy kod pocztowy odnajdowany jest automatycznie.

18 września 2013

Faktury: Drobne poprawki

13 września 2013

VAT: Poprawki w module

Zmieniono nazwy i opisy pól w module, tak aby lepiej odpowiadały treści deklaracji. Faktury wewnętrznie są już obsługiwane, program nie korzystał z nich już od początku 2013 roku.

10 września 2013

Licencje: Usunięto zbędne aplikacje

Programy mikroDruczek, Kustosz, Grajek nie będą już udostępniane do pobrania.

Szkoła: Drobne poprawki

Wyłączono automatyczne przeliczanie ceny kursu, teraz program oblicza cenę po naciśnięciu przycisku. Umożliwia to ręczne podanie ceny kursu wprost.

9 września 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Ulepszono możliwości dostępu i edycji do danych z modułu VAT i Książka przed Administratora.

VAT: Poprawione odczytywanie danych

Jeśli po pobraniu aktualizacji nie widać danych w module VAT, być może plik uległ uszkodzeniu. Należy wtedy najpierw pobrać kolejną aktualizację (oznaczoną jako #951 z 2013.09.09), odtworzyć plik RejestrVAT z ostatniej dostępnej kopii zapasowej i uruchomić program ponownie.

8 września 2013

Android: Otwiera się przed nami nowy świat

Na przełomie roku przewidujemy wypuszczenie pierwszych aplikacji dla systemu Android. Więcej informacji.

Kancelaria: Nowa nazwa aplikacji

W związku z przygotowaniami do premiery nowego programu Kancelaria Parafialna na targach Sacro Expo 2013, dotychczasowy program Kancelaria zmienia nazwę na Kancelaria Lex.

5 września 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Poprawiona obsługa czytnika kodów kreskowych w oknie Nowa faktura.

Sierpień 2013

29 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

27 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

25 sierpnia 2013

Systemowe: Przyspieszona praca programu

Włączono buforowanie zapisywania zmian w plikach JZZ, co kilkukrotnie zmniejsza ilość operacji dyskowych w przypadku zmian w obiekcie dotyczących więcej niż jednego pola. Użytkownicy pracujący w sieci zauważą istotne przyspieszenie niektórych operacji.

24 sierpnia 2013

PDF: Odświeżono program Przeglądarek PDF

Nowa kompilacja tego podręcznego narzędzia do przeglądania plików PDF.

VAT: Ulepszenia w module

Drobne poprawki interfejsu, zrezygnowano z dublujących się funkcjonalności. Poprawki w module VAT-7K.

23 sierpnia 2013

Odsetki: Nowe odsetki podatkowe

Wprowadzono nowe stawki odsetek podatkowych.

8 sierpnia 2013

Systemowe: Drobne poprawki

Drobne poprawki w różnych miejscach programu.

5 sierpnia 2013

Gabinet: Przyspieszona praca programu

Przy dużych bazach danych odtwarzanie powiązań pacjent-wizyta zajmowało zbyt dużo czasu. Teraz raz znalezione powiązania są zapamiętywane, co wielokrotnie przyspiesza działanie programu.

Lipiec 2013

26 lipca 2013

Kasa: Drobne poprawki

Poprawiona procedura zamykania raportu kasowego.

Warsztat: Drobne poprawki

Poprawiona procedura przygotowywania zbiorczej faktury do serii zleceń.

23 lipca 2013

Systemowe: Drobne poprawki techniczne

Wiele poprawek w różnych miejscach programu.

22 lipca 2013

Zakupy: Nowa procedura księgowania zakupów wewnątrzwspólnotowych

W oknie wprowadzania lub edycji faktury zakupowej rozszerzono listę formuł rozliczania VAT o nową metodę: nabycie wspólnotowe. Daje to możliwość prawidłowego wprowadzenia i automatycznego późniejszego rozliczenia zakupu wewnątrzwspólnotowego, bez konieczności wprowadzania żadnych dodatkowych dokumentów. Zakup wspólnotowy pojawia się po zassaniu jako dwa wzajemnie znoszące się wpisy, pozwalając prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7.

15 lipca 2013

ISP: Nowe opcje fakturowania

Można hurtowo ustawić dla wszystkich umów fakturowanie z góry lub z dołu.

14 lipca 2013

Systemowe: Poprawki techniczne w programie

Drobne poprawki w wielu miejscach aplikacji.

Zakupy: Zmiana filozofii rejestracji zakupów wspólnotowych

Teraz zakup wspólnotowy rejestruje się tak jak zakup krajowy, za pomocą standardowego modułu Zakupy. Znika definitywnie opcja faktury wewnętrznej wspólnotowej, zamiast tego całą procedura odbywa się w ramach faktury zakupowej z włączoną opcją unijną.

UE: Zmiana filozofii rejestracji sprzedaży UE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, znika osobny moduł UE. Wszelkie funkcje dotyczące faktur unijnych dostępne są teraz w standardowym module Faktury. Daje to dostep do większego zakresu możliwości pracy z programem.

Faktury: Drobne poprawki

Więcej ważnych informacji w prawym panelu szczegółów faktury.

7 lipca 2013

Towary: Nowe opcje importu

Nowa funkcja importu bazy towarów z pliku DBF. Teraz można wygodnie importować pliki dowolnego formatu i z dowolnymi nazwami pól, program pozwala na własne przyporządkowanie pól importowanej bazy danych.

3 lipca 2013

ISP: Drobne poprawki

Drobne poprawki w fakturowaniu umów. Program został zabezpieczony przed generowaniem nieprawidłowej informacji o okresie, za który wystawiono fakturę, w przypadku podania nieprawidłowych dat fakturowania.

2 lipca 2013

Mailing: Inny system raportowania

Teraz logi z modułu mailing zapisywane są osobno, nie zapychając podstawowego logu programu. Dzięki temu jest przejrzyściej.

Czerwiec 2013

26 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono obsługę niektórych sytuacji wyjątkowych.

19 czerwca 2013

Serwis: Drobne ulepszenia

Dodano kolumnę marka/model i numer seryjny w module SERWIS, dzięki czemu można tworzyć lepsze zestawienia.

Warsztat: Poprawki i ulepszenia

Poprawiono wczytywanie pliku AZTEC. Można teraz wybrać opcję jednopozycyjnego fakturowania zlecenia warsztatowego. Fakturowanie będzie możliwe tylko pod warunkiem, że wszystkie pozycje faktury będą w tej samej stawce VAT. Fakturowanie jednopozycyjne korzysta ze standardowych ustawień jednej pozycji kosztowej, dostępnej również w ustawieniach programu.

15 czerwca 2013

CBD: Nowe funkcje

W Centrum Bezpieczeństwa Danych dodano nową funkcję weryfikacji kompletności aktywnej kopii bezpieczeństwa. Weryfikacja kompletności jest teraz częścią procedury przebudowy bazy danych.

Chmura: Nowości i poprawki techniczne

Dodano możliwość logowania zdarzeń związanych z Chmurą. Włączono możliwość pracy z Chmurą także w sytuacji, gdy nie wskazano nazwy tożsamości. Można teraz pobierać z Chmury IMAP dowolny plik do dowolnej lokalizacji, co pozwala wykorzystać ją w zupełnie nowy sposób.

13 czerwca 2013

Systemowe: Porządki w instalkach

Pakiety instalacyjne i aktualizacyjne nie będą teraz zawierać plików domyślnie nie używanych, na przykład nie wykorzystywanych sterowników dla drukarek elzab albo wzorców deklaracji rocznych po okresie ich składania. Te pliki będą do pobrania jako moduł dodatkowy.

Systemowe: Ulepszenia w bazie danych

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia wymuszające natychmiastowe zapisywanie zmian w bazach danych. Poprawiono dodatkowo treść raportów o błędach.

Warsztat: Użyteczne dodatki

W przypadku napraw rozliczanych bezgotówkowo można teraz zapisać oprócz nazwy towarzystwa, także typ polisy (OC/AC) oraz numer szkody. Ułatwia to późniejsze rozliczenia. Nowe pola dostępne są w wyszukiwaniu oraz do wykorzystania we wzorcach zleceń.

12 czerwca 2013

Systemowe: Drobne korekty techniczne

Korekty w obsłudze błędów, wprowadzono wewnętrzny limit jednocześnie wysyłanych zgłoszeń. Ulepszono procedurę wysyłania zgłoszeń z opcji NAPISZ DO JZK. Wprowadzono blokadę przed wielokrotnym wysłaniem tego samego zgłoszenia.

Faktury: Przyspieszone wyszukiwanie

Wielokrotnie przyspieszono wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru faktury. Teraz wystawianie faktur i innych dokumentów będzie szybsze, zwłaszcza w przypadku resetu numeracji lub innych powodów, dla których numeracja jest niepewna.

ISP: Poprawki w programie

Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty i generowanie dokumentów. Wprowadzono możliwość powiązania brakujących dokumentów z umowami.

Sortowanie: Drobne poprawki

Wyłączono komunikat o końcu sortowania, był irytujący dla niektórych użytkowników.

Filtrowanie: Szybko i wydajnie

Nowe zachowanie okienek filtra tekstowego zapewniające błyskawiczną pracę. Dzięki wprowadzeniu symbolicznego opóźnienia rzędu 500-750ms podczas uruchamiania filtra, można zdążyć wpisać więcej znaków, znakomicie przyspieszając w ten sposób filtrowanie. Czas opóźnienia zmniejsza się w miarę wpisywania tekstu, co odpowiada wydajności filtrowania - im dłuższy filtr, tym filtrowanie jest dokładniejsze, a więc mniej wyników do pokazania, a więc i czas wypełnienia tabeli jest krótszy. Dla większości użytkowników oznacza to ogromne przyspieszenie pracy, a opóźnienie jest poniżej poziomu percepcji.

Tabele: Nowy pasek postępu

Wprowadzono pasek postępu podczas wypełniania bardzo dużych tabel. Zabezpiecza to przed powstaniem fałszywego przekonania, że program się na przykład zawiesił.

Kasa: Automatyczne inicjowanie

Wprowadzono automatyczne inicjowanie kasy. Zadziała pod warunkiem pracy na wyłączność, automatycznie przygotowując kasę do pierwszego użycia.

11 czerwca 2013

ISP: Poprawki

Wprowadzono wymuszone przeliczanie sald na starcie programu. Dodano przycisk ręcznego przeliczenia salda wybranego klienta.

Systemowe: Lepsze zapisywanie danych

Nowy system zapisywania danych pokazał jedną wadę: są osoby, które cały dzień tylko wprowadzają dane, nie zamykając programu ani na moment. Przy intensywnej pracy program czekał na wolny moment, żeby zapisać dane. W sytuacji nagłego zamknięcia programu (błąd, awaria zasilania itd) nie zapisane zmiany były tracone. Wprowadzono teraz kilka dodatkowych zabezpieczeń, wymuszające zapisywanie danych w szczególnie istotnych momentach pracy. Pozwala to zabezpieczyć się przez skutkami tego rodzaju problemów. Nowy tryb jest domyślnie aktywny, można go wyłączyć za pomocą ustawień programu (Plik - Zawsze zapisuj zmiany). Usunięto problem z zapętlaniem się procedury zapisywania danych w razie wystąpienia problemów technicznych.

Systemowe: Lepsza informacja o błędach

Dodatkowo rozbudowano funkcję automatycznego raportowania o błędach. Szczególnie istotne problemy mogą teraz być raportowane do JZK za pomocą prostej funkcji.

Kontrahenci: Drobne poprawki

Dodano skrót systemowy Polska, w końcu to zdecydowanie najczęściej wprowadzana treść w polu Kraj. Działa automatycznie po wpisaniu prawidłowego kodu pocztowego.

10 czerwca 2013

Systemowe: Drobne poprawki

9 czerwca 2013

Faktury: Ulepszenia w module

Komunikaty o problemach i ograniczeniach przy fiskalizowaniu niektórych dokumentów są teraz bardziej rozbudowane i lepiej objaśniają sposób rozwiązania problemu.

Hotel: Drobne ulepszenia

Na starcie program proponuje automatyczne przeniesienie do archiwum starych rezerwacji, co przyspiesza pracę i rozluźnia bazę danych. Pytanie nie pojawi się, jeśli nie jest możliwa praca na wyłączność (ktoś jeszcze uruchomił program w sieci). Archiwizowane są teraz rezerwacje niezależnie od statusu, po upływie 7 dni od daty rezerwacji - byli użytkownicy, którzy nigdy nie ustawiali statusu rezerwacji Zakończona. Wygodna i szybka opcja przenoszenia rezerwacji z archiwum z powrotem do główej listy, przydatna aby wykorzystać np. starą rezerwację w przyszłości.

8 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje programu

Można podać parametr /1 przy uruchamianiu, aby wymusić pracę na wyłączność. W ten sposób można utworzyć osobne skróty do różnych metod pracy programu. Wybrany tryb obowiązuje do zamknięcia aplikacji lub ręcznego przełączenia w menu Plik.

Bazy danych: Pewniejsze zapisywanie

Nowa opcja, domyślnie włączona, zapisywania zmian w bazie danych niezwłocznie po ich wykonaniu, nawet w trybie pracy na wyłączność. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy z programem, kosztem odrobiny wydajności.

7 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki w programie

Odświeżono kilka mniej istotnych okienek. Usunięto kilka grafik obciążających niepotrzebnie plik programu.

6 czerwca 2013

Drukowanie: Ulepszenia w drukowaniu

Teraz można zapisać do PDF lub wysłać wydruki tabel lub innych dokumentów nie będących obiektami, bez konieczności ich zapisu do bazy danych.

Systemowe: Dalsze poprawki i ulepszenia

Ulepszone raportowanie ewentualnych problemów z zapisywaniem danych w plikach.

5 czerwca 2013

Systemowe: Poprawki i ulepszenia

Buforowane są kolejne funkcje, na przykład program nie wyszukuje już co minutę plików poczty mailingu do wysłania, a zachowuje raz zapamiętaną informację do czasu zmiany sytuacji w programie. Przyspiesza to pracę i zwiększa wydajność, zwłaszcza na wolnych dyskach twardych. Rozwiązano problem z nieoczekiwanym blokowaniem obiektów po twardym restarcie komputera - zanim program spróbuje utworzyć plik blokady, usunie napotkane wcześniej pliki blokad.

Odsetki: Znowu obniżka

Stawka odsetek podatkowych wynosi od jutra 10,5%. Identyczną stawkę mieliśmy od 26 marca 2009.

3 czerwca 2013

Bazy danych: Poprawiona praca programu

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, program pracuje teraz w dwóch trybach - na wyłączność lub współdzielonym. W przypadku trybu na wyłączność wszystkie zmiany w bazie danych są buforowane w pamięci, co daje ogromną szybkość pracy, zwłaszcza przy pracach hurtowych. W związku z tym znika wcześniej używany wewnętrznie tryb pracy buforowanej, który i tak wymagał pracy na wyłączność. Rozwiązuje to problem ze sporadycznym niepełnym zapisaniem efektów pracy czynności hurtowych, na przykład fakturowania w ISP. Ulepszona i przyspieszona procedura dodawania nowych obiektów do bazy danych/ Wiele mniejszych i większych poprawek i ulepszeń w systemie obsługi baz danych w przygotowaniu na nowy format X4.

2 czerwca 2013

Systemowe: Nowe opcje miernika wydajności

Teraz możliwe jest automatyczne filtrowanie raportowanych zdarzeń tak, aby zobaczyć tylko zdarzenia trwające dłużej niż wskazany okres czasu. To pozwala skoncentrować się na faktycznym rozpoznaniu przyczyn ewentualnie powolnej pracy programu, spowodowanej najczęściej spowolnieniem dostępu do plików przez sieć albo programy (anty)wirusowe.

Bazy danych: Poprawki systemowe

Dla bezpieczeństwa, usunięcie głównego elementu baz danych (faktura itp.) możliwe jest teraz tylko w trybie pracy na wyłączność. Warto poczytać więcej informacji o nowym systemie baz danych X4. Przy okazji poprawiono procedurę usuwania dokumentów. Pliki JZZ po usuniętych dokumentach (_{*}.jzz) pozostają na dysku jako pliki ukryte, w razie czego pozwalając przywrócić omyłkowo usunięte dane.

Oferta: Drobne zmiany w ofercie

Wycofano oprogramowanie serii domowej i drobne programy użytkowe z głównego nurtu aktualizacji. Ostatnie dostępne wersje oprogramowania pozostaną dostępne na naszym FTP, można z nich korzystać bez konieczności zakupu licencji. Do tego rodzaju oprogramowania nie oferujemy również żadnego wsparcia technicznego.

1 czerwca 2013

Administrator: Ulepszenia w module

Lepsza prezentacja informacji o napotkanych błędach w bazie danych, teraz od razu widać, która baza danych wymaga pilnej interwencji systemowej.

Systemowe: Zmiany w bazach danych

Teraz pliki aktywnej kopii bezpieczeństwa (JZZ) są przechowywane w folderach, które domyślnie mają włączony atrybut Ukryty (HIDDEN). Zwiększa to bezpieczeństwo przechowywania plików w przypadku mniej doświadczonych użytkowników. Dla doświadczonego użytkownika atrybu nie jest żadnym problemem, jest natomiast sygnałem, że folder jest ważny i nie należy go pochopnie usuwać. Standardowe foldery PDF, Mailing i Kopia_Elektroniczna pozostają widoczne. Można już poczytać więcej o nowym systemie baz danych X4, który wdrażany będzie sukcesywnie w programach Pakietu JZK.

Maj 2013

31 maja 2013

Systemowe: Nowy sposób raportowania błędów

Połączono plik log i raport błędów w jeden wspólny rejestr, dostępny cały czas w menu Plik programu aż do zamknięcia sesji. Otwierając menu Plik od razu można zobaczyć, ile zdarzeń wystąpiło w tej sesji programu, bez konieczności otwierania raportu. Zdarzenia z bieżącej sesji programu dołączane są automatycznie do zgłoszenia NAPISZ DO JZK. Ważniejsze zdarzenia zapisywane są też jak dotąd w miesięcznym pliku LOG. Poprawi to raportowanie ewentualnych problemów.

Systemowe: Udostępniono zdalne logowanie

Program teraz prawidłowo reaguje na próby użytkowania w zdalnym logowaniu, akceptując nazwę użytkownika zawierającą slashe, tak jak to jest na przykład podczas logowania do domeny.

Systemowe: Ulepszony monitor wydajności

Zwiększono precyzję pomiaru czasu, teraz wydajność obliczana jest z dokładnością poniżej 1ms. Raport wydajności zawiera automatycznie obliczony czas każdej operacji, co ułatwia jego analizę. Smutna bużka problemów z wydajnością , jeśli pojawi się w głównym oknie programu, umożliwia automatyczne przesłanie raportu do JZK, co pozwoli zidentyfikować przyczynę problemów. Niektóre programy (anty)wirusowe i niektóre konfiguracje sieci, zwłaszcza oparte o Windows XP (nie zalecamy!) powodują nieoczekiwane i zupełnie niepotrzebne spowolnienie pracy programu, widoczne zwłaszcza przy długotrwałych operacjach plikowych. W takim przypadku zalecamy rekonfigurację komputera na Windows 7 lub nowsze oraz zmianę dysku na SSD - przyspiesza to niektóre operacje nawet tysiąckrotnie.

30 maja 2013

Książka: Przyspieszona praca

Zmniejszono propagowanie zmian, wcześniej niepotrzebnie zmiana każdego pola powodowała zaktualizowanie bazy danych, co w przypadku przeliczania miesiąca w roku oznaczało przynajmniej kilkaset operacji. W tej chwili rejestrowane jest zakończenie przeliczania, co ogranicza ilość operacji do dwukrotności liczby otwartych miesięcy w roku, a zatem automatycznie oznacza wielokrotnie szybszą pracę programu.

29 maja 2013

ISP: Drobne poprawki

Poprawiono wypełnianie tabeli ISP.Dokumenty. Wprowadzono możliwość hurtowego opóźnienia fakturowania dla wszystkich wyświetlonych kontrahentów.

Agent: Poprawki w programie

Ulepszono procedurę przenoszenia polis do archiwum i z powrotem.

Książka: Przyspieszono pracę

Teraz każdy wpis automatyczny przechowuje GUID dokumentu, od którego pochodzi. Pozwala to na jednoznaczną identyfikację dokumentu i przyspiesza rozpoznawanie duplikatów. Wcześniej weryfikacja odbywała się po treści dokumentu, co trwało zdecydowanie dłużej. Dodatkowo zoptymalizowano pracę modułu Książka.

27 maja 2013

Faktury: Nowe opcje przelewu do faktury

Teraz dostępna jest nowa opcja Pokaż termin płatności w tytule przelewu drukowanego do faktury, domyślnie włączona tak jak w dotychczasowych wersjach programu. Można ją wyłączyć, aby na przelewach drukowanych do faktury nie był prezentowany termin płatności.

Systemowe: Mocno przyspieszona praca

Zidentyfikowano kolejną przyczynę opóźnień. Zapisywanie zmian w pliku jest teraz buforowane i wykonywane w momencie stwierdzenia przez system istnienia tzw. wolnej chwili (zdarzenie WM_IDLE). Dzięki temu wielokrotne zmiany tego samego obiektu wykonywane są błyskawicznie, a na dysku zapisywany jest dopiero finalny efekt zmian ułamek sekundy po zakończeniu całości procedury. Wcześniej w niektórych sytuacjach zmiany zapisywane były wielokrotnie, co niepotrzebnie spowalniało pracę programu. Szczególnie widoczne było to przy przechodzeniu przez miesiące na przełomie roku w module Książka.

26 maja 2013

ISP: Drobne poprawki

Przyspieszone przeliczanie sald na starcie programu.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń

Poprawiono rozpoznawanie pracy w sieci, W rzadkich sytuacjach plik konfiguracyjny nie był prawidłowo aktualizowany przez system operacyjny, mimo wyraźnego zlecenia ze strony programu. Szczególnie następowało to w razie twardego zamknięcia systemu operacyjnego, na przykład przez zerwanie dostawy napięcia.

Systemowe: Wyłączono Monitor Baz Danych

Usługa nie będzie już dostępna jako usługa automatyczna. W zamian możliwe będzie zapisanie rejestru zdarzeń z bieżącej sesji programu za pomocą opcji w menu Plik.

Systemowe: Kontrolka wydajności baz danych

Nowa kontrolka monitorująca ewentualne problemy z wydajnością baz danych. Włączy się, jeśli program wykryje wolną pracę z którąś z systemowych baz danych. Kliknięcie na tą ikonkę spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji. To też dobry moment, aby wysłać zgłoszenie w usłudze NAPISZ DO JZK.

Towary: Poprawki w module

Usunięto opcję przenoszenia pojedyncznej pozycji do innego magazynu. Opcja przesunięcia hurtowego nadal jest dostępna i działa dla każdej liczby towarów, w tym dla 1. Przesunięcie wymaga chwilowej pracy na wyłączność, stąd zmiana.

Systemowe: Tryb efektu pracy w sieci

Dla celów testów i ulepszania programu udostępniliśmy specjalny tryb sztucznie spowolnionej pracy, imitujący efekt pracy w sieci. Dodatkowo w tym trybie pracuje z synchronizacją typu sieciowego, a zatem nie są zapisywane całe bazy danych, a jedynie zmodyfikowane elementy. Tryb jest dostępny testowo w menu Plik. Ten specjalny tryb został przygotowany w celu rozwiązania kilku zgłaszanych problemów, występujących u osób ze szczególnie wolną siecią lokalną.

Serwis: Ulepszona edycja zleceń

Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie. Przyspiesza to pracę programu, zwłaszcza w sieci.

Warsztat: Ulepszona edycja zleceń

Zmniejszono ilość operacji zapisu, teraz niezależnie od ilości pozycji zlecenia, zapisywane jest jednokrotnie.

25 maja 2013

ISP: Wydzielony moduł ISP

Dokumenty. Teraz wszystkie dokumenty program ISP (umowy, wezwania do zapłaty etc.) przechowywane są wyłącznie w bazie danych ISP.Dokumenty. Zmniejsza to ilość operacji edycyjnych na podstawowe bazie ISP i zapewnia swobodną pracę w sieci, bo do wygenerowania dokumentu nie jest już konieczne wykonanie przebudowy bazy danych.

Drukowanie: Ulepszona obsługa wzorców

Teraz można łatwo przygotować własny wariant wzorca do wykorzystania przy kolejnych wydrukach.

23 maja 2013

ISP: Nowe możliwości

Teraz można przesunąć okres fakturowania danej umowy jednym przyciskiem. Wystarczy nacisnąć Ctrl+M w module ISP.Fakturowanie, zmiana będzie widoczna od razu. Moduły raportujące Wpłaty i Naliczenia dostępne są teraz bezpośrednio z menu, pozwalając podejrzeć zbiorcze podsumowania.

20 maja 2013

Systemowe: Usunięto problem z uruchamianiem

Jeśli po pobraniu aktualizacji z 19 maja 2013 (893) pojawia się komunikat o niemożności pracy na wyłączność, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu. Aktualizacje z 20 maja (894/895) rozpoznają licencję poprawnie. Przepraszamy za niedogodności. Pobierz teraz najnowsze wersje instalacyjne.

19 maja 2013

Sieć: Przyspieszona praca jednostanowiskowa

Niektóre rzadziej używane moduły, na przykład Książka, pracują teraz zawsze na wyłączność. Pozwala to zachować najwyższą szybkość pracy. Dodatkowo przyspieszono program podczas pracy na wyłączność, bo w nowym trybie pracy synchronizacja danych z dyskiem nie jest już konieczna.

18 maja 2013

Sieć: Automatyczny tryb pracy na wyłączność

Program automatycznie dobiera i rozpoznaje tryb wyłączności, co pozwala na wygodniejszą pracę w sieci. Zamiast wspóldzielonego pliku net.jzk każde stanowisko utrzymuje teraz własny znacznik blokady sieciowej, pozwalając na lepszą synchronizację danych. Można swobodnie przełączać między trybem sieciowym a trybem na wyłączność. W trybie na wyłączność program pracuje jak burza, zwłaszcza na dyskach SSD, podczas gdy w trybie sieciowym częste operacje zapisu spowalniają pracę programu. Tryb na wyłączność jest domyślnie uruchomiony w przypadku licencji jednostanowiskowej, co ułatwi pracę większości naszych klientów. Wprowadzono wygodne przełączanie trybu pracy jednym prostym poleceniem w menu Plik.

17 maja 2013

Książka: Poprawiona praca modułu

Usunięto problem z wielokrotnym przeliczaniem danych w module Książka. Teraz dane przeliczane są jednokrotnie po wybraniu otwartego roku, a następnie dopiero po wprowadzeniu kolejnych zmian. Dzięki temu program działa stabilniej i nie ma wrażenia zawieszania się. Dodatkowo przeliczenie miesiąca wymusza teraz pracę na wyłączność, co zwiększa szybkość operacji.

Systemowe: Nowa opcja pracy na wyłączność

Nowa kontrolka pracy jednostanowiskowej, pozwalająca na lepszą kontrolę programu. W przypadku operacji czasochłonnych, jeśli program nie zrobi tego sam, warto wymusić pracę na wyłączność. Operacja nie powiedzie się, jeśli inne osoby korzystają z danych, jest to zatem też dobry sposób na sprawdzenie dostępności danych na innych stanowiskach.

ISP: Nowa opcja synchronizacji faktur

Nowa opcja Szukaj innych faktur tego klienta. Funkcja umożliwia weryfikację poprawności i kompletności listy faktur wystawionych dla danego klienta, zapisanych w danych umowy. Weryfikacja działa poprawnie pod warunkiem konsekwentnego stosowania numeracji umów ISP, zalecany jest też porawnie nadany GUID klienta.

16 maja 2013

Systemowe: Poprawki w programie

Poprawione drukowanie delegacji. W razie niemożliwości uruchomienia modułu z powodu braku licencji, prezentowany jest szczegółowy komunikat.

15 maja 2013

Mailing: Nowa ikonka przypominająca o mailach do wysłania

Należy kliknąć tę ikonkę, aby przenieść się do modułu MAILING i wysłać wszystkie oczekujące maile. Z powodów bezpieczeństwa program wysyła maile wyłącznie bezpośrednio, nie jest już dostępna opcja wysyłania za pośrednictwem innego programu pocztowego protokołem Simple MAPI. Program przy zamykaniu przypomina teraz o niewysłanych mailach.

Tabele: Poprawione drukowanie tabel

Ulepszono drukowanie tabel wszelakiego rodzaju, w tym np. rejestru sprzedaży.

13 maja 2013

Mailing: Nowe dodatkowe opcje zabezpieczeń

W celu zwiększenia bezpieczeństwa korespondencj, buforowania korespondencji w module MAILING jest teraz obowiązkowe. Usunięto niedostępną już opcję wysyłania korespondencji za pośrednictwem protokołu Simple MAPI.

Systemowe: Poprawione zapisywanie zmian

Ulepszona prezentacja informacji o zmianach, teraz jest przejrzysta: więcej informacji handlowych, mniej stricte technicznych.

Drukowanie: Ulepszona procedura podglądu wydruku

Teraz program rozpoznaje, czy obiekt został zaakceptowany wcześniej i zapisany, czy nie. Dla obiektów zapisanych dostepna jest opcja wysyłania pliku PDF na dowolny adres e-mail czy bezpośredniego drukowania. Dla obiektów niezapisanych ta opcja pozostanie niedostępna.

11 maja 2013

Systemowe: Lepsza praca lokalnie i w sieci

Program ściśle rozpoznaje dwa tryby pracy: jednostanowiskowy i sieciowy. Tryb sieciowy syygnalizowany jest pojawieniem się ikonki sieci w głównym oknie programu. W trybie sieciowym dane zapisywane są natychmiast. W trybie jednostanowiskowym zapis następuje na koniec pracy albo po naciśnięciu Ctrl+S. Tryb sieciowy włącza się przy rozpoznaniu uruchomienia drugiego programu (lokalnie lub zdalnie), pod warunkiem posiadania licencji sieciowej. Aktualny status sieci można sprawdzić też rozwijając menu Plik.

Systemowe: Autousuwanie plików Monitora Baz Danych

Teraz domyślnie włączono opcję autousuwania plików Monitora Baz Danych starszych niż 7 dni. W większości przypadków nie ma potrzeby przechowywania starszych plików. Domyślnie włączono też opcję pozostawiania kopii ZIP usuniętych plików Monitora.

Gabinet: Ulepszone drukowanie recept

Teraz recepty drukowane są wraz z przerywanymi liniami oddzielającym poszczególne pozycje refundacji.

10 maja 2013

Serwis: Drobne poprawki w programie

Uporządkowano kwestię przenoszenia terminu płatności ze zlecenia do wystawianej faktury i z powrotem.

Systemowe: Zmieniona filozofia pracy jednostanowiskowej

Zmieniono sposób pracy programu podczas działania na jednym stanowisku. Teraz zmiany zapisywane są po zamknięciu programu oraz w momencie naciśnięcia przycisku Ctrl+S. W związku z tym dane nie będą zapisywane po każdej drobnej zmianie, co zagwarantuje odpowiednio duża szybkość pracy programu. Domyślnie włączona jest też opcja zapisywania zmian po upływie 15 minut, co zabezpiecza w przypadku nieoczekiwanego zaniku napięcia po dłuższym czasie pracy. W przypadku pracy w sieci (= licencja sieciowa) sposób pracy programu nie ulega zmianie: każda zmiana musi być od razu zapisana na dysku, w przeciwnym razie bowiem nie ma możliwości zagwarantowania pracy wielostanowiskowej. Efekt zmiany będzie taki, że program w wersji jednostanowiskowej znacząco przyspieszy, natomiast w przypadku pracy w sieci użytkownicy nie zauważą zmian.

Opcje: Usunięto niektóre zbędne już opcje

Znika opcja autoprzebudowy baz danych, ponieważ przestaje być potrzebna. Opcja automatycznego zapisywania wydruku PDF każdego tworzonego dokumentu nie będzie już dostępna.

Systemowe: Więcej zabezpieczeń podczas pracy w sieci

Plik synchronizacji danych w sieci (net.jzk) jest teraz zapisywany bezpośrednio w folderze programu, a nie w folderze bieżącej tożsamości. Usuwa to problemy podczas przełączania między tożsamościami i daje większe bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo raz ustalony status pracy w sieci (zauważenie innego uruchomionego stanowiska) obowiązuje aż do końca pracy programu, co przyspiesza pracę. Status pracy sieciowej obowiązuje aż do zamknięcia ostatnegio aktywnego stanowiska Pakietu JZK.

9 maja 2013

Faktury: Poprawianie przeliczania kwot na fakturach

Poprawiono przeliczanie zaokrągleń drobnych kwot w przypadku faktur wystawianych z rabatem do poszczególnych pozycji.

Drukowanie: Usunięto opcję drukowania z podglądu wydruku

Opcja ta wprowadzała wiele niejasności. Teraz aby wydrukować dokument, należy zamknąć podgląd i nacisnąć przycisk DRUKUJ, co powoduje jawne wydrukowanie dokumentu i odpowiednie jego zapisanie.

8 maja 2013

Podatki: Znowu obniżka odsetek podatkowych

Od 9 maja odsetki podatkowe wynoszą 11 proc. w stosunku rocznym, tyle samo co w 2009 i 2006 roku.

Komis: Nowa funkcja drukowania umów komisowych

Teraz wzorzec umowy drukowany jest w oparciu o standardowe narzędzia, co pozwala korzystać ze wszystkich standardowo dostępnych pól we wzorca.

6 maja 2013

ISP: Poprawiona procedura rozliczeń

Poprawiono wprowadzanie płatności do faktur. Wcześniej występował błąd przy próbie synchronizacji faktury z umową w ISP, jeśli wpłatę wprowadzano bezpośrednio do faktury, a nie w module ISP.

5 maja 2013

Opakowania niebezpieczne: Nowa numeracja not

Wprowadzono osobną numerację not obciążeniowych i uznaniowych dotyczących produktów niebezpiecznych. Numeracja ta jest ciągła z innymi notami obciążeniowymi i uznaniowymi wystawianymi w programie. Wprowadzono dodatkowe pytanie potwierdzające, zabezpieczające przed omyłkowym wystawieniem noty.

Systemowe: Nowy, szybszy menedżer pamięci

Pakiet JZK w podstawowej aplikacji używa teraz wewnętrznie nowego menedżera pamięci. Operacje na danych powinny być teraz zauważalnie szybsze, a programiści dostali nowe narzędzie monitorowania wycieków pamięci. Pozwoli to znacząco ułatwić pracę na wielkich bazach danych, z których korzystają niektórzy użytkownicy aplikacji Pakietu JZK. Podstawowa korzyść jednak to znacząco szybsza praca całości, zwłaszcza w zakresie pamięciożernych operacji na bazach danych. Ważna zmiana to nieco inna treść komunikatów o błędach, a przede wszystkim lepsze wychwytywanie problemów z dostępem do pamięci, które w poprzednich kompilacjach mogły przejść niezauważone. Wszelkie zauważone problemy, zwłaszcza odczyt charakterystycznego adresu $80808080 prosimy od razu zgłaszać do naszej pomocy technicznej.

Systemowe: Przetestuj program na 4G

Jeśli korzystasz z wielkich baz danych, możesz wypróbować nowy menedżer pamięci z wymuszonym trybem dostępu do 4GB pamięci (w Windows 64, w Windows 32 ta wielkość wynosi 3,2GB - ale i tak więcej, niż standardowe 1,6GB dostępne dla programu dotychczas). Zobacz, jak to zrobić.

4 maja 2013

Tabele: Ulepszone sortowanie tabel

Teraz sortowanie jest sygnalizowane odpowiednim działaniem paska postępu. Zapobiega to wrażeniu zawieszenia programu w przypadku sortowania tabel opartych na wielkich bazach danych. Dodatkowo w przypadku wielkich tabel program pyta, czy posortować, co zapobiega skutkom omyłkowego kliknięcia w nagłówku kolumny. Dodatkowo program automatycznie sprawdza rodzaj kolumny, kolumny sumowane sortują się bowiem dużo szybciej. Sortowanie wyposażono teraz w pasek postępu, opracowany na podstawie standardowej predykcji algorytmu QSort, gdzie ilość operacji wynosi 2n*ln(n).

3 maja 2013

ISP: Poprawione fakturowanie seryjne

Usunięty problem z zapisywaniem plików kopii elektronicznej z nieprawidłowym znacznikiem sGUID. Poprawiono procedurę generowania kopii elektronicznej: w razie niemożności utworzenia pliku PDF, prezentowany jest na ekranie widoczny komunikat. Usunięty problem z nie generowaniem plików PDF dla faktur, dla których ustawiono nie drukowanie faktury.

Fakturowanie: Nowa opcja Szybkiej Akcji

Teraz można automatycznie sprawdzić i uzupełnić kopie elektroniczne dla wszystkich faktur wyświetlonych na ekranie. Jeśli kopii nie ma lub nie jest kompletna, zostanie odpowiednio uzupełniona.

Systemowe: Drobne oprawki

Drobne poprawki w wielu miejscach programu.

1 maja 2013

VAT: Nowy wzór deklaracji VAT-7/VAT-7K

Wprowadzono wzór deklaracji vAT-7(14) i VAT-7K(8). Drobna zmiana pól była pretekstem do długo oczekiwanego usunięcia z deklaracji danych teleadresowych, przecież urząd dawno je ma! Gdyby jeszcze udało się VAT-7K i VAT-7 powiązać w jeden formularz, przecież różnice między nimi są żadne. Przyspieszono zasysanie danych do rejestru VAT.

PDF: Poprawiono generowanie plików PDF

W przypadku przeciążenia systemu DynaPDF, odpowiadającego za generowanie wektorowych plików PDF, program płaskie zapisuje pliki PDF korzystając z wcześniejszej technologii. Zapobiega to nieoczekiwanej utracie niektórych wydruków. Przygotowujemy aktualizację systemu DynaPDF, dzięki której problemy powinny zniknąć.

Kwiecień 2013

30 kwietnia 2013

Systemowe: Zmieniona procedura pracy na wyłączność

W związku z problemami pojawiającymi się u niektórych osób, korzystających z funkcji przełączania tożsamości, zmieniono twardą blokadę na miękkie pytanie czy chcesz kontynuować. Umożliwia to awaryjne kontynuowanie pracy w sytuacji, gdy program nie uzyskał od systemu operacyjnego potwierdzenia pracy na wyłączność. Praca na wyłączność obsługiwana jest w oparciu o unikalny uchwyt do pliku net.jzk, który w niektórych konfiguracjach systemu jest tracony po przełączeniu tożsamości, stąd problem. Z kolei praca na wyłączność jest co do zasady konieczna w niektórych modułach, w szczególności jednorazowo podczas otwierania starych baz danych, które wymagają zmiany formatu na nowy JZK@2011 (ale można to zrobić ręcznie w Administratorze).

29 kwietnia 2013

Kasa: Drobne korekty w module

Systemowe: Drobne poprawki w ustawieniach

Można teraz ustawić drukowanie na fakturze informacji o sposbie przeliczania cen.

28 kwietnia 2013

Systemowe: Lepsza obsługa wielkich baz danych

Wprowadzono procedurę awaryjnego zamykania aplikacji w przypadku stwierdzenia błędu braku dostępnej pamięci, zabezpiecza to przed teoretycznie możliwym uszkodzeniem danych. Podczas odczytu wielkich baz danych program informuje, ile planowo potrwa cała procedura. Podczas wypełniania tabeli opartej o wielką bazę danych (powyżej 1000 pozycji), program wyświetla informację o postępie. Ułatwia to codzienną pracę i zabezpiecza przed wrażeniem zawieszenia programu.

26 kwietnia 2013

ISP: Drobne poprawki w programie

Administrator: Drobne poprawki w module

Poprawiono procedurę przebudowy wielkich baz danych.

Systemowe: Informacja o zajętości pamięci w programie

Podczas pracy programu stale prezentowana jest zajętość pamięci - w prawym górnym rogu głównego okna programu, tuż obok bieżącego czasu i daty. Informacja o zajętości pamięci pozwala na bieżąco orientować się w obciążeniu aplikacji. To ważne szczególnie podczas pracy na wielkich bazach danych - należy pamiętać, że pula adresowa dostępna dla programu wynosi poniżej 2GB.

24 kwietnia 2013

WWW: Nie stosujemy statycznych plików cookie

W związku z ogólnokrajowym szaleństwem dotyczącym informowania o plikach cookie przypominamy, że Studio JZK nie stosuje śledzenia użyktowników za pomocą plików cookie. Pliki cookie dotyczące sesji stosowane są tylko do obsługi koszyka zakupów i usuwane przez przeglądarkę niezwłocznie po zamknięciu sesji. Studio JZK nie stosuje również żadnych narzędzi śledzących innych firm, w tym Google Analytics i żadnych innych narzędzi cross-platform. Korzystając z witryny jzk.pl nie jesteś poddawany śledzeniu w żadnej postaci.

Systemowe: Przyspieszona praca na bazach danych

Rozwiązano problem z niepotrzebnym wielokrotnym zapisywaniem plików. Poprawiane dodawanie kolejnych dokumentów podczas równoczesnej pracy w sieci.

20 kwietnia 2013

Faktury: Poprawiona obsługa wpłat do faktur

W przypadku faktur zakupowych program automatycznie proponuje wystawienie dokumentu KW zamiast KP.

19 kwietnia 2013

ISP: Poprawiona procedura fakturowania seryjnego

Przyspieszono pracę, usuwając niepotrzebne przyczyny spowalniania.

Towary: Lepsza prezentacja danych

Towary, które nie są dostępne lub w ilości poniżej minimalnej, są podświetlane odmiennym kolorem. Od razu widać, które stany są nieprawidłowe.

Kasa: Uproszczone wprowadzanie dokumentów kasowych

Teraz okienko KP i KW zawiera domyślnie tylko jedną pozycję, co odpowiada 99% przypadków spotykanych w codziennej działalności użytkowników naszych aplikacji. Mamy za to więcej miejsca na określenie zobowiązania, którego dotyczy wpłata.

17 kwietnia 2013

Terminarz: Można wybrać dane, które mają być prezentowane

Są osoby, które nie chcą widzieć w biznesowym terminarzu informacji o imieninach, świętach, terminach składania deklaracji etc. Jest teraz jeden prosty checkbox, który załatwia sprawę. Nie da się ukryć, że terminarz wygląda wtedy dużo bardziej przejrzyście.

14 kwietnia 2013

Warsztat: Nowe opcje w programie

W zleceniu warsztatowym można teraz wprost podać rok produkcji pojazdu. Wcześniej dane te dostępne były tylko w bazie pojazdów, teraz dostępne są bardziej bezpośrednio.

13 kwietnia 2013

Systemowe: Ulepszono kompaktowanie baz danych

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia w procedurze kompaktowania baz danych. W przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej program dokładnie wskazuje, który obiekt spowodował problem z bazą danych. Pomoże to w usunięciu przyczyny problemu. Przypominamy, że skompaktowanie baz danych wymaga wczytania wszystkich pozycji ze wszystkich baz danych, także z baz archiwalnych.

Systemowe: Ulepszenia głównego okna programu

Teraz górny panel zajmuje o 1/3 mniej miejsca na ekranie. Poprawia to wygląd aplikacji i pozostawia więcej miejsca na najważniejsze zagadnienia.

11 kwietnia 2013

Poczta: Nowy cennik pocztowy

Usługi o charakterze niepowszechnym podrożały o podatek VAT, a ich ceny zrobiły się przez to bardzo nieokrągłe. Wprowadzono w programie nowy cennik pocztowy.

9 kwietnia 2013

Faktury: Ulepszenia w panelu wystawiania faktur

Teraz można samodzielnie ustawić, czy program każdorazowo ma pytać o ilość dodawanego towaru, czy od razu dodawać automatycznie jedną sztukę. Dla niektórych osób szczegółowe wskazywanie ilości i ceny na etapie dodawania pozycji dokumentu jest bardzo ważne, dla innych to tylko niepotrzebne utrudnienie pracy. Teraz każdy wybierze sposób pracy, który jest dla niego najbardziej optymalny.

8 kwietnia 2013

Poczta: Ulepszono przygotowywanie nalepek adresowych

Okno wyboru kontrahenta do nalepek działa lepiej i ma teraz większy rozmiar, pozwalając łatwiej wybierać większe zakresy kontrahentów.

Gabinet: Ulepszenia w drukowaniu recept

Wprowadzono blokadę przed próbą wydrukowania recepty, która nie mieści się na jednej kartce papiery. Niektórzy użytkownicy uparcie używali ogromnej czcionki na wydruku, co uniemożliwiało zmieszczenie treści recepty na 1 kartce papieru.

Gabinet: Nowa obsługa kodów ICD-9 oraz ICD-10

Zrezygnowano z tworzenia osobnego słownika rozpoznań i procedur, skoro w programie dostępna jest pełna i wyczerpująca baza rozpoznań ICD-10 i procedur ICD-9. Umożliwiło to też na przykład wieloliniowe wprowadzanie rozpoznań.

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu

Systemowe: Rozszerzenia procedury akceptowania dokumentów

Teraz w ustawieniach numerowania dokumentów można wybrać zachowanie programu przy próbie akceptowania danego rodzaju dokumentu. Można ustalić, czy opcja DRUKUJ oraz WYŚLIJ MAILEM ma być domyślnie zaznaczona, czy nie. To przydatna opcja dla osób, które konsekwentnie nie chcą np. wysyłać mailem dokumentów KP albo np. chcą zablokować automatyczne drukowanie dokumentu WZ.

3 kwietnia 2013

Faktury: Poprawione zadrukowywanie formularzy F2

Wcześniej wystepowały problemy z przesunięciem wydruku przy nadrukowywaniu dużego odcinka na gotowym formularzu.

Marzec 2013

26 marca 2013

Umowy: Poprawiono plik instalacyjny programu

Wcześniej dane urzędów skarbowych nie były umieszczone w pakiecie instalacyjnym, co uniemożliwiało korzystanie z tego modułu.

23 marca 2013

Kontrahenci: Można teraz wysłać SMS do wybranych kontrahentów

Przygotowano opcję wysyłania seryjnej korespondencji SMS - dostępna jest w module Kontrahenci pod prawym klawiszem myszy. Przypominamy, że ważne jest uzyskanie uprzedniej zgody kontrahentów na taką korespondencję. Poprawiono też procedurę wysyłania hurtowego SMS - tu też dostępna jest opcja detalicznego wyboru kontrahentów.

22 marca 2013

ISP: Dodatkowe opcje i ulepszenia w programie ISP

Na wyraźną prośbę użytkowników przywrócono jednak opcję WSZYSTKO w ramach standardowej belki filtrowania w tym programie. Wszelkie zastrzeżenia co do wydajności programu będą jednak w tej sytuacji odrzucane.

ISP: Automatyczna synchronizacja danych

W module ROZLICZENIA można znaleźć teraz opcję automatycznej weryfikacji i synchronizacji naliczeń, faktur, wpłat i kasy. To opcja trudna do przecenienia, pozwala na sprawdzenie poprawności księgowania w ramach czterech powiązanych baz danych. Szczególnie w przypadku niezamierzonej utraty lub uszkodzenia danych można je przywrócić. Dostępna jest opcja Autokorekty, należy jej jednak używać z wielką rozwagą i to tylko w wypadku, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że sugerowane przez program kwoty są prawidłowe.

21 marca 2013

Gabinet: Drukowanie recept według wzoru obowiązującego od kwietnia już dostępne

Program drukuje teraz kody kreskowe zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia (osobno REGON, PWZ i PESEL pacjenta), obsługuje też kody recept serii 02 oraz inne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem MZ. Program domyślnie teraz podpowiada pozostawienie pustego pola na określenie odpłatności (wcześniej podpowiadał 100%) - pozwala to pozostawić decyzję o refundacji do dyspozycji apteki, co jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie dotyczy to recepty bez numeru, która z definicji jest z odpłatnością 100% i nie można tego zmienić.

19 marca 2013

ISP: Nowa procedura rejestrowania naliczeń i wpłat

Teraz naliczenia i wpłaty powiązane są z umowami za pośrednictwem unikalnego znacznika GUID każdej umowy, nie obciążając bezpośrednio umów. Pozwala to łatwo przetwarzać wszystkie naliczenia i wpłaty za pomocą narzędzi administracyjnych, bez jednoczesnego lęku o konflikt danych podczas pracy w sieci.

ISP: Nowa procedura przeliczania salda

Teraz saldo przeliczane jest wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, tzn. gdy stało się nieaktualne albo wskutek ponownego uruchomienia programu, albo po operacji edycyjnej. Dzięki temu program zauważalnie przyspieszy wyświetlanie nawet wielkich ilości danych.

18 marca 2013

ISP: Dodatkowe ułatwienia

W przypadku umowy, która nie ma wprowadzonego numeru, na dokumentach wpłaty umieszczany jest GUID tej umowy. Gwarantuje to unikalne powiązanie z umową.

17 marca 2013

ISP: Nowe możliwości i przebudowa wielu funkcji w programie

Moduł Naliczenia i Wpłaty nie będą już jawnie dostępne, ich funkcję przejmuje w całości moduł Rozliczenia, zresztą najczęściej używany w programie. Program wymusza teraz przenoszenie nieaktywnych umów do archiwum - jest to ważne dla wydajności programu, a niestety nie zawsze użytkownicy to chętnie wykonują :) Wieloliniowe szczegóły w module Rozliczenia pokazywane są teraz wyłącznie w na życzenie, za pomocą odpowiedniej opcji pod prawym klawiszem myszy. Większość użytkowników nie korzystała z tej opcji. Teraz można wyswietlić jednocześnie archiwum oraz umowy aktywne w ramach jednego okienka Umowy. Uporządkowano układ modułów w programie, kładąc nacisk na najczęściej używane opcje.

ISP: Nowa procedura wprowadzania wpłat

Zamiast wcześniejszych trzech konkurujących ze sobą opcji, teraz jedna uproszczona procedura wprowadzenia wpłat do naliczeń, faktur, a także luźnych wpłat. Zapisywanie KP wymaga blokowania teraz bazy KP, podobnie jak przeliczanie faktury wymaga blokowania bazy faktur. Pozwoli to zachować transakcyjność całej procedury. Ta sama funkcja wykorzystana będzie zresztą w wielu innych miejscach programu.

16 marca 2013

Przeglądarek: Odświeżono program Przeglądarek PDF

Nowe funkcje i możliwości, zawierają ten sam moduł, jak oryginalny moduł Przeglądarek dostępny w systemie.

ISP: Zmieniona procedura wprowadzania rozliczeń

Teraz w opcji wpłaty do faktury KP jest najpierw zapisywane, a dopiero potem drukowane. Dla bezpieczeństwa wszystkie błędy typu Access Violation oraz Invalid Pointer będą jawnie prezentowane na ekranie - w przypadku ilości danych, jakimi obraca ten program, mogą się one zdarzać i zdarzają w systemach kiepsko obsługujących duże ilości pamięci (Windows XP), powodując zagrożenie stabilności.

Systemowe: Ulepszone prezentowanie postępu programu

Wyświetlanie danych o zmianie jest teraz wymuszone - za cenę odrobinę wolniejszej pracy mamy zawsze aktualny pasek postępu. Zmniejszy to na pewno zaniepokojenie niektórych osób, myślących że program się zawiesił, podczas gdy on cały czas ciężko pracuje.

15 marca 2013

Systemowe: Poprawki w systemie baz danych

Teraz program analizuje wydajność baz danych i ostrzega, kiedy z powodu niewłaściwej konfiguracji występują problemy systemowe. Nowe, dodatkowe opcje w module Aministrator: teraz nowy test wydajności baz danych, umożliwiający śledzenie ewentualnych problemów z wydajnością.

ISP: Korekty w programie

Z uwagi na zgłaszane przez niektórych użytkowników problemy z wydajnością, będące wynikiem niewłaściwego użytkowania programu nakładającego się przez lata, wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Program wymusza kompaktowanie baz danych, wymaga regularnego zamykania raportu kasowego i kilku innych czynności obsługowych, co wpływa znacząco na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy. Usunięto również możliwość jednoczesnego wyświetlenia całej bazy danych - w testowanym przypadku 70 tysięcy faktur jest to kompletnie zbędne, a powoduje wrażenie zawieszania się programu. Wyłączono też opcję zapamiętywania filtrów w tym programie. Wyłączono możliwość wprowadzania wpłat do umów, którym nie nadano numeracji. Nie jest też dostępna opcja ustawiania modułu startowego, powodowała obciążenie aplikacji.

Faktury: Przyspieszono wyświetlanie bazy faktur

W przypadku przetwarzania wielkich baz danych należy pamiętać o ich regularnym kompaktowaniu. Tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednią wydajność bazy danych. W niektórych wypadkach program będzie wymagać tej czynności automatycznie.

14 marca 2013

Faktury: Wiele drobnych ulepszeń

Teraz można wstawiać pozycje z bazy towarów z zachowaniem zaokrągleń.

13 marca 2013

Bazy danych: Większe bezpieczeństwo pracy w sieci

Zmnieniono nieco filozofię obsługi baz danych - teraz jakakokolwiek zmiana obiektu powoduje bezpośrednie wygenerowanie pliku obiektu JZZ. Oznacza to istotne zwiększenie bezpieczeństwa danych, za cenę zmniejszenia wydajności prac seryjnych. Prace te wykonywane są jednak na tyle rzadko, że większość użytkowników nie zauważy w ogóle zmiany.

8 marca 2013

Gabinet: Dostępna jest podręczny słownik poradni

Teraz wystawiając nowe skierowania można łatwo wybrać rodzaj poradni z szerokiej listy, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kodów resortowych. To bardzo ułatwia przygotowywanie skierowań.

7 marca 2013

Gabinet: Drobne ulepszenia w programie

Poprawiono procedurę pobierania obrazów ze źródeł obrazowania.

Odsetki: Wprowadzono nową stawkę odsetek podatkowych

Od 7 marca stawka odsetek podatkowych wynosi 11,5% rocznie. Taką stawkę mieliśmy już w 2009 roku, wcześniej w 2006. Powoli zbliżamy się do stawki 10%, która obowiązywała od czerwca 2009 roku.

4 marca 2013

Kontrahenci: Ulepszone filtrowanie kontrahentów

Teraz lepiej działa okienko wyboru kontrahenta (F6 w oknie nowej faktury). Przy okazji poprawiono filtrowanie w innych miejscach programu.

Warszat: Poprawione generowanie dossier zlecenia

3 marca 2013

Obrazki: Kolejna przydatna funkcja edycyjna

Teraz można dowolnie rozjaśniać wyświetlane obrazy, co pozwala dopatrzeć się ukrytych czasami szczegółów. Przygotowano możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie generowane jest ze wzorca, który rzecz jasna można modyfikować.

Systemowe: Poprawki w procedurze aktualizacji

Można teraz świadomie wybrać tryb aktualizacji - tak jak wcześniej, w formie pytania na starcie programu, czy pobieranej w tle i instalowanej automatycznie przy zamknięciu programu.

2 marca 2013

Gabinet: Zaimplementowano pełne drukowanie arkusza wizyty

Nowy wzorzec arkusza wizyty pozwala na wykorzystanie wszystkich nowych możliwosci. Wprowadzono możliwość dodania w treści wizyty więcej niż jednego kodu ICD9 oraz ICD10. Zaimplementowano obsługę prostych ankiet, które od razu można wydrukować, a ich treść jest zachowywana w dokumentacji pacjenta. Wiele różnych poprawek w programie.

1 marca 2013

Gabinet: Można teraz przygotować pełną kartę pacjenta

W oknie edycji danych pacjenta wystarczy nacisnąć przycisk Drukuj kartę danych. Wprowadzona karta zapisywana jest od razu na zakłade Dokumenty danego pacjenta, można zatem śledzić zmiany danych osobowych danego pacjenta. Karta pacjenta zawiera obowiązkowe elementy w rodzaju zgody na przesyłanie wiadomości SMS oraz wysyłanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną.

Książka: Nowe formularze PIT już dostępne

Dostępny jest już nowy formularz PIT-36(18) oraz PIT-36L(8) dotyczący rozliczenia za rok 2012.

Luty 2013

28 lutego 2013

Gabinet: Nowe funkcje wyboru poprzedniego dentogramu

Teraz program umożliwia łatwiejsze wybranie jednego z dentogramów z poprzednich wizyt. Wiele drobniejszych poprawek w programie.

27 lutego 2013

Gabinet: Dodano obsługę zębów mlecznych

Dodatkowo wprowadzono wiele innych poprawek w programie.

Wezwania: Poprawiony wydruk wezwania do zapłaty

W przypadku podania indywidualnego numeru rachunku bankowego do wpłat nie są teraz drukowane żadne inne numery konta, ani krajowego, ani IBAN.

Administrator: Funkcja podglądania pojedynczych obiektów

Pod prawym klawiszem myszy dostępna jest funkcja szczegółowego oglądania zawartości pliku JZZ, bez konieczności importowania go do bazy danych.

26 lutego 2013

Obrazki: Zaimplementowano obsługę lupy i inne opcję

Funkcja ta jest szczególnie przydatna do wyświetlania szczegółów zdjęć rentgenowskich, a już zwłaszcza takich, które swoim rozmiarem przekraczają wielkość dostępnego ekranu, czyli zdjęć cefalometrycznych czy pantomograficznych. Dodatkowe możliwośći w panelu przeglądania fotek: teraz można z łatwoscią przeglądać listę zdjęć.

Gabinet: Podsumowanie zdjęć danego pacjenta

Teraz można łatwo przejrzeć wszystkie dostępne zdjęcia danego pacjenta, w ten sposób tworząc sobie podręczną bibliotekę. To bardzo przydatne. Drobne poprawki w innych miejscach programu.

25 lutego 2013

Warsztat: Drobne poprawki w programie

Poprawiony wydruk zlecenia warsztatowego.

Zakupy: Lepsza informacja o zapłacie faktury

Teraz można włączyć wyświetlanie informacji o dacie i kwocie zapłaty bezpośrednio w ramach tabeli. Informacja jest w pełni rzetelna pod warunkiem, że płatność została wykonana jednorazowo.

Faktury: Poprawione wystawianie duplikatów

Zgodnie z aktualną interpretacją podatkową, duplikat faktury jednak nie ma mieć osobnego numeru z puli numerów faktur. Nowo generowane duplikaty będą otrzymywały stary numer, po prostu z dopiskiem Duplikat.

24 lutego 2013

Monitor: Nowa wersja programu

Teraz prosty i elegancki interfejs. Program mieści się w górnym pasku ekranu, nie wyświetlając już żadnych irytujących okienek zewnętrznych. Oczywiście można dotrzeć do wszystkich dostępnych dotąd funkcji. Praca programu jest też dużo szybsza.

22 lutego 2013

Faktury: Ułatwienia w module faktury

Dodano skrót klawiszowy Ctrl+Y przenoszący automatycznie do okienka wprowadzania płatności do faktury.

Produkcja: Poprawki interfejsu

Poprawiono interfejs modułu.

21 lutego 2013

Monitor: Drobne poprawki w programie

Nieco odświeżono interfejs aplikacji. Przygotowujemy nową, lepszą wersję programu.

Grajek: Odświeżono interfejs programu

Teraz dostępne jest bardzo wygodne autoukrywanie - jest na tyle dyskretne, że pozostawia wszystkie informacje nadal wyświetlone na ekranie.

Obrazki: Dodatkowe możliwości w panelu obrazków

Teraz okienko pojedynczego obrazu pozwala na manipulację obrazem bez uciążliwego mrugania. Przygotowano możliwość łatwego wydrukowania wszystkich dostępnych obrazów z listy. Funkcja wydruku dostępna jest także bezpośrednio w panelu obrazków. Panel obrazków dostępny jest teraz także w oknie edycji towaru, co pozwala na wiele dodatkowych możliwości. Można prosto stworzyć choćby graficzny cennik produktów.

Agent: Dodano pełną obsługę obrazków

Teraz panel obrazków dostępny jest też do opisu nieruchomości lub pojazdu w ramach polisy. To bardzo ułatwia konieczne procedury rejestracyjne. Można podpiąć obrazki lub inne dokumenty, nawet wprost ze skanera, bezpośrednio w okienku edycji polisy.

Systemowe: Więcej danych technicznych dostępnych w różnych miejscach programu

Teraz standardowe menu obiektu, dostępne w praktycznie każdej tabeli pod prawym klawiszem myszy, daje możliwość podejrzenia informacji technicznych na temat obiektu i zawierającej go bazy danych. To bardzo przydatna funkcja w przypadku podejrzeń problemów z edycją danych, dotąd dostępna była tylko głęboko w Administratorze i wymagała długiego klikania. Teraz wszystkie dane dostępne są bezpośrednio dla danego obiektu pod prawym klawiszem myszy.

Warsztat: Poprawki i nowe możliwości

Dodatkowe funkcje w module Opony. Teraz można dodać obrazki również i w tym miejscu. Poprawiono powiązanie samochodu ze zleceniem - teraz odbywa się na bazie unikalnego identyfikatora GUID, co rozwiązuje problemy zgłaszane przez niektórych użytkowników. Usunięto wyszukiwanie pojazdów po numerze silnika, podstawą jest identyfikacja po numerze rejestracyjnym względnie numerze VIN, o ile nie podano unikalnego GUID.

20 lutego 2013

Obrazy: Kolejne funkcje umożliwiające pracę na obrazach

Dodano seryjne skanowanie wielu dokumentów, o ile oczywiście nasz skaner z podajnikiem ADF oferuje taką funkcjonalność w ramach protokołu TWAIN. Okno podglądu obrazu pozwala na zobaczenie go w negatywie, co jest bardzo przydatne w przypadku zdjęć rentgenowskich.

19 lutego 2013

Warsztat: Poprawki interfejsu programu

Zrezygnowano z tworzenia słowników numerów VIN, numerów silnika i numerów rejestracyjnych, w końcu są to dane unikalne dla każdego samochodu. Skutkiem tego jest usunięcie też opcji wyboru samochodu z listy bezpośrednio w oknie zlecenia - powodowało to często konfuzję u użytkowników, skutkującą dublowaniem wpisów w bazie pojazdów. Teraz samochód wybiera się standardowo wybierając go z jawnej listy, do której dostęp daje nowy klawisz F7.

18 lutego 2013

Obrazki: Nowe opcje w module pobieranie grafiki

Teraz można łatwo pobrać obraz ze skanera, radiowizjografu lub innego źródła za pomocą standardowego protokołu TWAIN.

Warsztat: Udostępniono kompletną obsługę grafiki

Panel obrazków dostępny jest już w programie Warsztat, zarówno dla samochodu, jak i dla zlecenia. Możliwe jest pobieranie obrazów z pliku albo bezpośrednio z kamerki internetowej. Wystarczy teraz kupić przedłużacz USB i taniutką kamerę internetową, aby całkiem profesjonalnie dokumentować stan techniczny pojazdu.

Serwis: Tu też dostępny jest nowy moduł obsługi obrazków

Funkcjonalność jest identyczna, jak w programie Warsztat.

17 lutego 2013

Gabinet: Nowe okienko Pierwszy Krok

Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlane jest wygodne okienko, pozwalające na ustawienie kilku najpotrzebniejszych pierwszych opcji. To istotne, aby rozpocząć odpowiednio pracę z programem. W każdej chwili można odnaleźć to okienko ponownie w menu programu.

Gabinet: Elastyczna strona startowa

Zawartość strony startowej dopasowuje się do dostępnego rozmiaru - przy dużej stronie mamy dwa panele obok siebie, przy mniejszym ekranie dostajemy jeden panel z dwoma zakładkami. Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje sa odpowiednio dostępne.

16 lutego 2013

Gabinet: Dodano pełną obsługę rozliczeń według wyceny

Teraz do każdej wizyty lub zabiegu można łatwo dodać listę pozycji skopiowanych wprost z przygotowanego wcześniej cennika. Można wybrać, czy na fakturze lub paragonie ma się pojawić szczegółowa wycena - jeśli nie, faktura będzie tak jak dotąd jednopozycyjna, my natomiast mamy pod spodem pełne rozliczenie wraz z obsługą stanów magazynowych. To opcja, którą trudno przecenić.

15 lutego 2013

Gabinet: Kolejne nowe opcje

Wygodne, eleganckie przeglądanie oraz drukowanie nawet ogromnych obrazów, w rodzaju zdjęć pantomograficznych lub cefalometrycznych. Nowe, dużo eleganstsze okienko dentogramu. Przygotowano nowe, przejrzyste ikonki pozwalające łatwiej śledzić status danego zęba. Graficzna prezentacja wkładu korzeniowego, implantu, zmian okołowierzchołkowych etc.

Obrazki: Panel załączników graficznych ma teraz nowe opcje

Teraz można pokazać obrazek na pełnym ekranie, czyli zajmując cały monitor komputera. To bardzo wygodne, wystarczy podwójne kliknięcie.

12 lutego 2013

Gabinet: Nowa funkcja edycji pojedynczego zęba

Nowe okienko umożliwia szczegółowe opisanie zęba w jasny i czytelny sposób.

Gabinet: Automatycznie przyciemnianie tła

Po wejściu w funkcję edycji bieżacej wizyty, zabiegu lub badania program automatycznie przyciemnia tło programu w sposób uniemożliwiający odczytanie innych wpisów w tabeli. Umożliwia to pokazanie ekranu pacjentowi przy zachowaniu poufności danych pozostałych osób.

11 lutego 2013

Aktualizacje: Poprawiona procedura pobierania aktualizacji w tle

Wcześniej występował problem z wielowątkową pracą w programie, co objawiało się sporadycznym zawieszeniem aplikacji.

10 lutego 2013

Systemowe: Poprawki w różnych miejscach programu

Poprawiono dodawanie pozycji do dokumentów typu faktura RR. Poprawione generowanie podsumowania rejestru sprzedaży.

9 lutego 2013

Systemowe: Drobne poprawki w programie

Poprawiono drukowanie numeru konta wystawcy na wezwaniach do zapłaty.

8 lutego 2013

Gabinet: Bardzo wygodny grafik wizyt na stronie startowej

W ramach grafiku można łatwo zmienić czas trwania wizyty po prostu zmieniając myszką rozmiar wiersza przeznaczonego dla danej wizyty. To bardzo proste i wygodne, od razu widać jak zmieni się pozostały czas wolny.

W odróżnieniu od innych programów tego typu, program nie narzuca żadnego sztywnego przedziału czasowego, zatem wizyta może trwać zarówno 5 minut, jak i 5 godzin

Ba, wizyty nawet mogą się nakładać, co czasami wymuszone jest organizacją dnia. Warto też planować czas wolny, choćby pięciominutowe przerwy między wizytami.

Gabinet: Kilka ulepszeń w programie

Zrezygnowano z obsługi wizyt domowych, nie wchodzących w profil zainteresowania odbiorców programu. Można teraz oznaczyć wizytę jako zablokowaną, co uniemożliwia dokonanie w niej już żadnych zmian edycyjnych, w tym przypadkowych. To ważne dla zapewnienia stałości przechowywanych danych medycznych.

Gabinet: Maile i SMS

Opracowano sposób przetwarzania informacji o komunikacji mail i SMS. Teraz proste, wygodne pole CHCE SMS i CHCE MAIL w danych pacjentach. W prosty sposób też prezentowana jest informacja o tym, czy SMSy i maile będą wysyłane, z uwzględnieniem zgody pacjenta i poprawności numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail pacjenta oraz ogólnych ustawień programu. Odpowiednie statusy prezentowane są teraz w danych pacjenta i przy każdej wizycie.

Gabinet: Obsługa procedur wraz z obsługą stanów magazynowych

Teraz można w oparciu o standardową w naszych programach obsługę magazynu wprowadzić pełną buchalterię zużycia materiałów, narzędzi, leków itp. Wystarczy przygotować wcześniej zestaw procedur, a jeszcze wcześniej zadbać o odpowiednie stany magazynowe. Podczas dodawania procedury do zabiegu stany magazynowe zostaną przeliczone automatycznie, ba, zostanie naliczona odpowiednia opłata dla pacjenta. Wszystko kompletnie automagicznie. Podczas tworzenia procedur możemy przyporządkować konkretne ceny do czynności, wtedy koszt procedury będzie sumą wartości poszczególnych czynności, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wpisać dowolną wycenę procedury wziętą z sufitu, a wtedy faktyczny koszt zużycia będzie tylko dla naszej wiadomości.

Systemowe: Wiele drobnych ulepszeń w różnych miejscach programu

Poprawiono obsługę SMS.

7 lutego 2013

VAT: Nowe wzory deklaracji VAT

Wprowadzono w programie nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K, obowiązujące od rozliczenia za styczeń 2013. Jak zwykle, różnice we wzorach deklaracji są symboliczne.

Gabinet: Kolejne przydatne nowe opcje

Można teraz zapisać w danych pacjenta, skąd się wziął - na przykład przez kogo polecony albo którego Królika jest krewnym lub znajomym. To przydatne w razie późniejszych kontaktów albo do prostej analizy marketingowej. Baza ta podpięta jest od razu do słownika, który tworzy się automatycznie. W bazie pacjentów można teraz wybierać pacjentów wprost po literze nazwiska, tak jak kontrahentów. W przypadku wizyty można określić fotel - to oznaczenie wpłynie na generowanie grafiku i znajdowanie wolnego terminu. Fotele również są zapamiętywane jako słownik.

6 lutego 2013

Odsetki: Znowu niższe stopy procentowe

Od jutra stopa odsetek podatkowych wyniesie 12,5% czyli tyle samo, co w 2010, 2007 i 2005 roku. W tym tempie za pół roku dojdziemy do 10,0% rocznie, co było dotychczasowym rekordem obniżki.

Warsztat: Kilka drobnych poprawek

Poprawiono wyszukiwanie samochodu po numerze silnika i VIN.

Gabinet: Wiele drobnych ulepszeń i korekt w programie

5 lutego 2013

Licencjonowanie: SMS i PDF dostępne są teraz bez żadnych dopłat

Teraz usługi SMS Premium oraz PDF Premium dostępne są bez dodatkowych opłat dla każdego klienta korzystającego z ważnej aktualnej licencji na programy w wersji X3. Dzięki wliczeniu tych usług w cenę standardowej licencji oszczędzają Państwo ponad 100 zł rocznie. Czy wiedzą Państwo, że są firmy, które każą sobie dopłacać za podobne usługi nawet 30 zł miesięcznie? Zobacz więcej o dodatkach dostępnych dla programów Pakietu JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę recept bez refundacji

Wielu lekarzy prowadzących prywatną praktyki nie podpisało umowy na refundację leków z NFZ, zatem nie posiadają puli ważnych numerów recept. Program pozwala teraz wystawiać takie recepty, rejestrując w dokumentacji medycznej GUID recepty zamiast 22-cyfrowego numeru recepty. Teraz w danych lekarza można włączyć opcję NIE MAM UMOWY NA REFUNDACJĘ, co przełącza domyślny tryb wystawiania recept na recepty nienumerowane bez refundacji, kodu kreskowego etc. Ulepszono przy okazji wystawianie recept z modułu RECEPTY, recepta zostanie ujęta w dokumentacji medycznej danego pacjenta nawet poza wizytą. Ulepszono wypełnianie modułu RECEPTY.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu

Podgląd wydruku reaguje teraz na próby przewijania obrazu klawiszami strzałek.

4 lutego 2013

Obrazki: Nowy standaryzowany panel obrazków

Teraz obsługa dowolnej serii plików graficznych dostępna będzie w wielu programach Pakietu JZK. Na razie panel dostępny jest w okienkach edycji różnych wariantów wizyt, badań i zabiegów programu Gabinet. Panel ten wykorzystywany będzie także między innymi w programach Agent, Serwis, Warsztat i innych. Panel pozwala na przeglądanie i drukowanie obrazów, z możliwością dowolnego skalowania. Dodatkowo można pobierać i zapisywać obrazy bezpośrednio z kamery internetowej lub dowolnego innego standardowego źródła obrazowania w Windows. Zobacz więcej o nowym panelu obsługi grafiki w programach JZK.

Gabinet: Wprowadzono obsługę wzorców wizyt i zabiegów

Teraz każda wizyta, zabieg lub badanie może zostać zapisane jako wzorzec do późniejszego wykorzystania. Potem wystarczy tylko użyć opcji WSTAW ZE WZORCA w oknie tworzenia wizyty, zabiegu lub badania. W ten sposób program uczy się i z czasem staje się kompendium wiedzy i doświadczenia do stałego wykorzystania.

Systemowe: Nowe skróty klawiszowe w tabelach

Zmieniono domyślny skrót klawiszowy do edycji obiektu w tabeli na Enter. Najlepsze są proste rzeczy, teraz wystarczy nacisnąć sam klawisz Enter, aby przejść do edycji zaznaczonego obiektu.

Gabinet: Kolejne nowe opcje w programie

W danych pacjenta można teraz wprowadzić też informację o lekach, które stale przyjmuje.

3 lutego 2013

Gabinet: Wprowadzono możliwość rejestrowania i opisywania zabiegów

Teraz możliwe jest zaplanowanie i zrealizowanie nowego rodzaju wizyty: zabiegu medycznego. Opisany i wyceniony zabieg można zapisać jako wzorzec do późniejszego wykorzystania, tworząc w ten sposób bibliotekę zabiegów. Zabieg ten może zostać szczegółowo opisany i wyceniony. Na wypadek konieczności rozszerzenia zakresu zabiegu w jego trakcie można podać kwotę zwiększonej odpłatności (sytuacja częsta np. w stomatologii, gdy zamiast zwykłej ekstrakcji zęba robi nam się dłutowanie i szycie zatoki).

Gabinet: Generowanie i przechowywanie zgody na zabiegi medyczne

Możliwe jest teraz wygenerowanie przejrzystego formularza zgody na zabieg, zawierającego jednocześnie wszelkie elementy wymagane prawem. Formularz automatycznie dopasowuje się do wieku pacjenta: zabiegi u dzieci akceptują rodzice, młodzież wymaga zgody pacjenta oraz rodzica, a w przypadku dorosłych zabieg akceptowany jest osobiście przez pacjenta.

Gabinet: Obsługa podatku VAT

Dla zabiegów wykraczających poza ratowanie lub poprawę zdrowia, które są zwolnione z podatku VAT, można teraz włączyć opcję ZAWIERA VAT. W tej sytuacji faktura zawierać będzie podatek VAT wyliczony od kwoty brutto, czyli nie zmieni się odpłatność pacjenta. Warto pamiętać, że wiele zabiegów wykonywanych w gabinetach prywatnych (na przykład kosmetyczne wybielanie w stomatologii) niekoniecznie mieści się w zakresie przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług. Za każdym razem decyzję co do opodatkowania należy podjąć w oparciu o faktyczną treść zabiegu, bo już oczyszczanie zębów (scaling) można potraktować jako usługę służącą poprawie zdrowia.

Bazy danych: Nowa procedura odzyskiwania danych

W ramach Centrum Bezpieczeństwa Danych dostępna jest teraz nowa procedura importowania i odzyskiwania danych. Można dodać dane z bazy danych zarówno starego formatu JZK@DAT, jak i nowych baz formatu X1 lub X3. Dzięki temu można odzyskiwać dane nawet z bardzo starych instalacji Pakietu JZK.

Dokumenty: Nowe okienko edycji standardowego dokumentu

Teraz łatwiej przeglądać i edytować standardowe dokumenty. Okienko służy teraz też do ewentualnej edycji standardowych dokumentów wytwarzanych w ramach programu Gabinet, na przykład zgody na zabieg.

2 lutego 2013

Gabinet: Nowy prostszy układ zakładek i menu programu

Teraz na ekranie widać moduły pogrupowane według ważności. Bazy słownikowe dostępne są teraz z menu oraz z przycisków tam, gdzie są wykorzystywane. Dodatkowo wszystkie moduły dostępne są bezpośrednio z rozwijalnego menu na zakładce START.

Gabinet: Trzeba pamiętać o uzupełnieniu danych użytkownika

W danych użytkownika pojawiło się nowe pole DENTYSTA. Należy je włączyć, aby przełączyć program w tryb obsługi wizyty stomatologicznych, z obsługą dentogramu. Na podstawie imienia i rodzaju praktyki program prezentuje schematyczną ikonę użytkownika - mężczyznę lub kobietę, lekarza lub lekarza dentystę. Funkcjonalność ta będzie dodatkowo rozwijana, mamy w zapasie ikony dla większości zawodów medycznych ;) W czasie umawiania wizyty program automatycznie wskazuje rodzaj wizyty właściwy dla bieżącego użytkownika. Można zatem mieć w programie kilku użytkowników - lekarzy, którzy w oparciu o jedną bazę pacjentów świadczyć będa usługi medyczne różnego rodzaju. Należy też uzupełnić dane użytkownika o nazwę specjalizacji, nazwa ta jest konieczna do umieszczenia w dokumentacji medycznej przy każdym wpisie. Tytuł zawodowy lub naukowy (lek., dr etc.) należy z kolei podać w polu Tytuł zamiast domyślnego słowa Pan lub Pani.

Gabinet: Bardzo wygodne umawianie kolejnej wizyty

Przeglądając bazę pacjentów widzimy od razu termin najbliższej wizyty danego pacjenta. Również w trakcie wizyty mamy dostęp do terminarza pacjenta - widzimy nie tylko wszystkie umówione kolejne terminy, ale możemy też od razu umówić pacjenta na kolejne spotkania. To szczególnie ważne dla stomatologów i innych lekarzy prowadzących wieloetapowe zabiegi - nie zamykając okna bieżącej wizyty mogą od razu umówić z pacjentem terminy kolejnych spotkań. Usunięto pole Aktywny - zgodnie z nowymi przepisami, kartoteka pacjenta musi być przechowywana przez 20 lat, zatem nie możemy sobie pozwolić na usuwanie danych, tak jak to jest dostępne w innych programach.

Gabinet: Wiele ulepszeń w różnych miejscach programu

Kompletnie przeprojektowano kolejne okienka, lepiej dopasowując je do codziennych potrzeb pracy w gabinecie lekarskim. Ulepszono wiele drobiazgów, na przykład teraz wybór pacjenta koncentruje się na dwóch kryteriach: nazwisko oraz PESEL, chociaż oczywiście można dokonywać wyboru na wiele różnych innych sposobów.

Kontrahenci: Ulepszenia w oknie wyboru kontrahenta

Kilka drobnych ulepszeń i poprawek interfejsu. Nowe opcje do wprowadzenia tytułu zawodowego lub grzecznościowego naszego kontrahenta.

Terminarz: Kolejne ulepszenia w module

Zdarzenia z Terminarza mogą teraz być swobodnie powtarzane, zgodnie z wybranymi preferencjami - w wybrane dni tygodnia, co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co roku.

Towary: Teraz można wyświetlić datę ważności w tabeli

Data ważności poszczególnych produktów jest bardzo ważna w przypadku gabinetów stomatologicznych i innych, posiadających na stanie i zużywających leki lub materiały medyczne. W takiej sytuacji program prezentuje odpowiednią informację na stronie startowej programu.

1 lutego 2013

Gabinet: Nowa filozofia pracy programu

Nowa wersja programu Gabinet X3 nabiera docelowych kształtów. W programie są teraz trzy poziomy interakcji: firma, baza pacjentów i dossier pacjenta. W ramach obsługi firmy dostępne są wszystkie funkcje właściwe dla Fakturzysty, ale są one teraz domyślnie ukryte. Baza pacjentów wraz z grafikiem to podstawowa formuła pracy programu. Zawsze na starcie mamy bieżący grafik, prezentujący wizyty zaplanowane na dziś. Z kolei po wejściu w dossier pacjenta mamy dostęp do wszystkich poprzednich wizyt danego pacjenta, jego pełnej dokumentacji medycznej wraz z załączniami etc. Zrezygnowano zatem z wielu zakładek w głównym oknie programu, zastępując to możliwością realnej współpracy na bazie odpowiedniego poziomu interakcji. W związku z tym, wiele korekt w interfejsie programu.

Terminarz: Ulepszone wypełnianie Terminarza

Teaz w przypadku obiektów pobieranych z innych modułów (programy Gabinet, Warsztat, Serwis) w tabelach Terminarza prezentowana jest dokładnia godzina zaplanowanego zdarzenia oraz więcej informacji. Uproszczono wypełnianie Terminarza. Znika zbędna kolumna WWW. Nowe okienko PLAN DNIA, wyświetlane po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dniu w terminarzu innym niż dzienny. To okienko będzie też wykorzystywane w innych miejscach programu.

Serwis: Nowa strona startowa

Wykorzystano wspomniany nowy moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia serwisowe.

Warsztat: Nowa strona startowa

Wykorzystano moduł PLAN DNIA, który automatycznie zawiera wszystkie zaplanowane na dany dzień zlecenia warsztatowe.

Styczeń 2013

31 stycznia 2013

Gabinet: Nowa filozofia wybierania kodów z bazy ICD-10

W razie wybrania rozpoznania z bazy ICD-10 pole kodu ICD oraz pole rozpoznania wypełniane są automatycznie. Poprawki w wielu miejscach programu.

Gabinet: Ulepszenia podczas wystawiani recepty

Teraz dostępny jest podgląd recepty przed jej ostatecznym zaakceptowaniem. Umożliwia to weryfikację treści recepty. Przypominamy, że wygenerowanie kodu kreskowego na recepcie możliwe jest tylko pod warunkiem podania prawidłowego numeru REGON, PZW i daty realizacji recepty.

30 stycznia 2013

Gabinet: Opracowano technologię seryjnego obrazowania w programie

Teraz w prosty sposób można dołączyć do badania serię zdjęć, zachowując je jedne po drugim w programie bez zamykania połączenia ze źródłem obrazowania.

Gabinet: Nowe moduły i zakładki

Zamiast działu SZCZEPIENIA mamy teraz dział ZABIEGI, co pozwala go rozbudować o funkcje przydatne w wielu różnych specjalnościach medycznych. Dotychczasowy dział SKIEROWANIA zostaje zastąpiony działem DOKUMENTY, pozwalającym rejestrować wydawaną pacjentowi dokumentację zewnętrzną - nie tylko skierowania, ale także i dokumenty zaleceń, zaświadczenia etc. Można też tu rejestrować zeskanowane dokumenty obce, na przykład wyniki konsultacji specjalistycznych, opisy badań etc.

Gabinet: Wiele poprawek w różnych miejscach programu

Wprowadzono automatyczne zapisywanie zmian wprowadzanych w okienku badania nawet przed jego zamknięciem. Poprawione wyszukiwanie danych w module ICD/ATC.

Gabinet: Elektroniczna dokumentacja medyczna

Przygotowano nowy dokument dotyczący zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Zobacz szczegóły.

29 stycznia 2013

Gabinet: Nowe rozbudowane funkcje graficzne

Można teraz pobierać obraz z dowolnego źródła obrazowania, na przykład kamery lub mikroskopu. Zobacz więcej o obrazowaniu w programie Gabinet. Te same funkcje będą sukcesywnie wprowadzane w innych programach branżowych JZK.

28 stycznia 2013

Gabinet: Nowe moduły dla gabinetu stomatologicznego

Poprawiona i rozszerzona obsługa badań. Teraz dla każdego badania można wprowadzić elegancki dentogram, także bazując na dowolnie wybranym poprzednim dentogramie danego pacjenta.

Systemowe: Wiele poprawek w różnych miejscach systemu

Standardowe okienko wyboru z listy pozwala teraz na wieloliniowe elementy. Umożliwia to na przykład wybór grafiki z listy.

25 stycznia 2013

Gabinet: Nowa baza ICD-9 PL

Wprowadzono do programu pełną aktualną bazę ICD-9 w najnowszej wersji 5.19, udostępnionej właśnie przez NFZ. Nowy wygląd modułu ICD, teraz można łatwiej wyszkiwać dane i je przetwarzać. Nowe okienko wyboru kodu ICD do wizyty.

Gabinet: Nowa baza leków refundowanych

Teraz w bardzo prosty i kompletny sposób można przeglądać i przeszukiwać aktualną bazę leków refundowanych. Lek refundowany można od razu wstawić bezpośrednio do recepty.

24 stycznia 2013

Gabinet: Pełny dentogram i badania stomatologiczne

Program oferuje teraz możliwość rejestrowania badań stomatologicznych w oparciu o graficzny dentogram. Można samodzielnie oznaczać stan uzębienia pacjenta według dowolnie wybranego własnego schematu. Dentogram pozwala na graficzne usuwanie zębów, co daje większą przejrzystość. Kolejne badania danego pacjenta są rejestrowane, a otwarcie nowego badania powoduje automatyczne przeniesienie danych z poprzedniego badania. W przypadku badań rejestrowana teraz jest też godzina badania. Przy okazji przygotowaliśmy wiele technologii do wykorzystania w przyszłości, jak chociażby błyskawiczne tworzenie wyraźnych miniatur zapisywanych na dysku do późniejszego wykorzystania.

23 stycznia 2013

Gabinet: Nowe okienko danych pacjenta

Nowe okienko wprowadzania i edycji danych pacjenta. Możliwość rejestracji alergii danego pacjenta. Teraz edycję skierowań, badań i szczepień można wykonywać bezpośrednio w oknie danych konkretnego pacjenta. Możliwość edycji i umawiania wizyty bezpośrednio z paneli w oknie pacjenta.

Gabinet: Ulepszono niektóre elementy interfejsu programu

Automatyczne tworzenie słowników alergii i poradni. Nowe okienko rejestrowania i edycji skierowań. W domyślnym ustawieniu moduły Badania i Szczepienia nie będą już miały własnych zakładek, ale oczywiście jeśli użytkownik wprowadził zmiany w domyślnych zakładkach, będą one prezentowane. Poprawki interfejsu w module Pacjenci. Teraz dane podzielone są na przejrzyste kolumny, można wyświetlić więcej danych, a jednocześnie ograniczyć dane tylko do tych naprawdę interesujących.

22 stycznia 2013

Systemowe: Nowe funkcje okna akceptacji dokumentu

Ulepszono wygląd okna akceptacji nowego dokumentu.

Hotel: Ulepszone tworzenie nowej rezerwacji

Teraz można wybrać wprost datę wyjazdu, a program obliczy automatycznie ilość dni. Rodzaj serwisu (BB/HB/FB) wybierany jest teraz z rozwijalnej listy, przez co zajmuje dużo mniej miejsca na ekranie. Poprawione obliczanie standardowej należności cennikowej dla danej rezerwacji. Dodano skrót klawiszowy Ctrl+N do tworzenia nowej rezerwacji.

Hotel: Poprawki w wielu miejscach programu

Poprawiony interfejs modułu MELDUNKI. Usunięto osobne pole DZIECKO - obecność dzieci w rezerwacji rozpoznajemy po prostu po ilości dzieci większej niż 0. Wcześniej pole to i tak było ignorowane, jeśli ilość dzieci wynosiła zero.

ISP: Poprawiona procedura rozliczania wpłat do faktury

Teraz program ściślej wyszukuje fakturę po numerze i komunikuje ewentualnie niezgodności, przerywając pracę.

21 stycznia 2013

ZUS: Nowa podstawa składek ZUS

Wprowadzono nową podstawę składek ZUS na rok 2013 - obniżonych (480 zł), pełnych (2227,80 zł) oraz składki zdrowotnej (2908,13 zł). Program automatycznie oblicza odpowiednie wartości składek na podstawie ustawień wprowadzonych w programie. Przypominamy, że składka musi zostać oznaczona jako opłacona, aby program zaksięgował ją automatycznie w module Książka lub Ryczałt. Wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie w przypadku próby obliczenia składek za okresy przyszłe, dla których nie znamy jeszcze wartości podstawy naliczania ani konkretnych stawek procentowych.

Podatki: Nowa skala podatkowa PIT

Wprowadzono skalę podatku dochodowego na rok 2013. W stosunku do lat poprzednich, konkretne wartości tym razem nie uległy zmianie. Wprowadzono dodatkowy jasny komunikat w przypadku próby obliczenia podatku za lata przyszłe - program poinformuje, że nie wprowadzono jeszcze stawek. Wcześniej widać na ekranie było kwotę podatku równą zero, co nie było jasne dla użytkowników.

Zakupy: Poprawki w module Zakupy

Przelew do faktury zakupowej zawiera teraz przede wszystkim numer obcego dokumentu, o ile został podany.

PDF: Ulepszenia w programie Przeglądarek PDF

Wyłączono sprawdzanie dostępności aktualizacji na starcie programu, dzięki czemu uruchamia się on wielokrotnie szybciej.

20 stycznia 2013

Fakturowanie: Nowa procedura dodawania pozycji faktury klawiszem Ins

Teraz pojawia się okienko, w którym możesz ręcznie wskazać ilość i cenę danej pozycji faktury. To bardzo upraszcza wpisywanie długich faktur, bo nie trzeba już znajdować odpowiedniej kolumny po dodaniu pozycji dokumentu. Poprawione zapamiętywanie wybranego sposobu wyświetlania kolumn - tym sposobem można na stałe ukryć kolumnę RABAT lub KOD. Przy okazji kilka drobnych poprawek interfejsu w różnych miejscach programu.

Zakupy: Nowe możliwości automatycznego zasysania zakupów

Teraz można włączyć opcję zasysania zakupów tak jak w latach poprzednich, czyli na podstawie numeru obcego dokumentu. Warto pamiętać, że ten sposób nie będzie zgodny z wymogami dotyczacymi rozksięgowywania zakupów w razie opóźnionej zapłaty! Stąd należy go używać tylko przejściowo i wyłącznie wtedy, gdy mamy zapłacone wszystkie faktury. W każdym innym wypadku koniecznie trzeba pamiętać o pozostawieniu nowej, indywidualnej numeracji każdego wpisu kosztowego.

19 stycznia 2013

Serwis: Poprawki w wielu miejscach programu

Poprawiono dodawanie sprzętu z bazy danych dla nowo tworzonych zleceń. Nowy interfejs okienka zlecenia serwisowego, analogiczny do programu Warsztat. Teraz wprowadzanie i edycja zleceń są dużo przyjemniejsze.

Licencje: Teraz można wznowić licencję on-line

Gdy nasza licencja dobiega końca, można wznowić ją na kolejny okres za pomocą kilku krótkich kroków on-line. Wystarczy z programu wybrać przycisk WZNÓW LICENCJĘ, dostępny na stronie Start. Przycisk ten daje dostęp do specjalnej, ulgowej oferty internetowej. Tę samą funkcjonalność można osiągnąć logując się w panelu klienta.

Akcept: Ulepszenia w procedurze akceptowania dokumentów sprzedaży

Jeśli kilka warunków jest spełnionych, program automatycznie sugeruje wysłanie zaakceptowanej faktury od razu na adres e-mail klienta. Można wyłączyć to zachowanie w ustawieniach internetowych. Dodano link do opcji internetowych w oknie akceptu.

Tabele: Kilka subtelnych zmian w działaniu tabel w programie

Teraz częściej widać dyskretne podświetlenie bieżącego wiersza, także podczas wypełniania faktury z ręki albo podczas edycji remanentu.

Filtrowanie: Dostępne jest filtrowanie w czasie rzeczywistym

Można teraz wybrać sposób działania filtrowania tabel. Do wyboru są dwa sposoby - albo filtrowanie tak jak dotychczas, czyli po naciśnięciu SPACJI albo ENTER oraz wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, gdzie nie trzeba nic naciskać. Drugi wariant jest świetny pod warunkiem, że mamy niewiele danych albo relatywnie szybki komputer. Wiele osób prosiło o taką możliwość, stąd zmiana. Wybrany sposób filtrowania/wyszukiwania można ustawić w menu Opcje - Ustawienia - Program. Zobacz, jak to działa.

18 stycznia 2013

Chmura: Drobne poprawki w funkcjonalności

Można teraz włączyć lub wyłączyć automatyczne zapisywanie kopii zapasowej w Chmurze.

Gabinet: Nowe funkcje w programie

Można wydrukować obowiązkowy formularz zgody na leczenie, badanie lub zabieg, zawierający zastrzeżenia pozwalające ograniczyć odpowiedzialność personelu medycznego. Program daje możliwość dostępu on-line do bazy danych EMEA.

Gabinet: Zaproszenie na targi

Zainteresowanych lekarzy zapraszamy na stoisko JZK na targach Krak-Dent w Krakowie w dniach od 7 do 9 marca 2013. Będziemy prezentować nową wersję programu Gabinet, dedykowaną również lekarzom dentystom i gabinetom zabiegowym.

17 stycznia 2013

Umowy: Poprawione generowanie deklaracji PIT-8AR

W niektórych pakietach instalacyjnych brakowało odpowiedniego pliku wzorca.

16 stycznia 2013

Sprzedaż: Nowe opcje w module REJESTR SPRZEDAŻY

Teraz program automatycznie filtruje z rejestru sprzedaży duplikaty. Poprawione wypełnianie i drukowanie tabeli modułu. Teraz gotowy rejestr można wygodnie zapisać do PDF albo i od razu wysłać księgowej jako załącznik. Dostępny jest też zapis rejestru jako czysty plik TXT oraz jako w pełni importowalny plik CSV, z odpowiednio sformatowanymi polami na przykład do importu do Excela lub programu bazodanowego. Wprowadzono automatyczne rozszerzanie wieloliniowych wierszy. Prezentacja daty sprzedaży została również dopasowana do nowych wymogów. W rejestrze dostępne są dwa dodatkowe pola: TYP oraz PROCEDURA, pozwalające udostępnić księgowej dodatkowe istotne dane, na przykład o zastosowanej procedurze wystawienia faktury. Należy użyć opcji WYBIERZ KOLUMNY, aby wyświetlić te dodatkowe dane. Poprawiona prezentacja faktury uproszczonej. Numery NIP i REGON prezentowane są w osobnych kolumnach, dzięki czemu łatwiej nimi operować w razie eksportu.

Fakturowanie: Nowe dodatkowe możliwości

Możliwość wyboru poziomu indywidualnych cen, rabatu, narzutu i marży dostępna jest teraz także podczas tworzenia oferty lub zamówienia. Poprawione drukowanie niektórych rodzajów faktur wystawianych w procedurze marży innej niż dotychczasowa Faktura VAT marża. Ulepszone drukowanie niektórych rodzajów faktur.

WZ: Ulepszona procedura wystawiania WZ do faktury

Teraz dodano opcję zaakceptowania gotowego dokumentu WZ, co daje szansę podejrzenia gotowego dokumentu i na przykład przerwania operacji. Poprawiona procedura wystawiania WZ, teraz program lepiej przenosi stany magazynowe z faktury do WZ, unikając powstawania duplikatów. Usunięty problem z drukowaniem na WZ zbędnego przeliczenia kursów walut, jeśli WZtka tworzona była na bazie faktury walutowej.

15 stycznia 2013

Warsztat: Drobne poprawki interfejsu programu

Poprawiono procedurę dodawania kolejnych pozycji do zlecenia warsztatowego.

13 stycznia 2013

Fakturowanie: Generowanie faktury wewnętrznej z tytułu nabycia wspólnotowego

Wiele osób nadal chce wystawiać takie dokumenty, stąd zostały ponownie uruchomione. Dodatkowo dodano pole "Usługi (wspólnotowe)", pozwalające na automatyczne zassanie takiej faktury w procedurze wspólnotowego nabycia usług, w odróżeniu od nabycia towarów.

Zakupy: Nowa procedura rejestrowania nabycia wspólnotowego

Teraz można za jednym zamachem wystawić oba dokumenty: najpierw fakturę wewnętrzna z tytułu nabycia wspólnotowego, a na jej podstawie fakturę zakupową. W ten sposób oszczędzamy podwójnego wprowadzania danych, a jednocześnie mamy pełną kontrolę nad zawartością obu dokumentów.

Fakturowanie: Drobne poprawki i ulepszenia

Drukowanie daty dostawy na fakturze - dodajmy, że należy tu rozumieć datę zakończenia dostawy. Jeśli chcemy ją w ogóle podawać, należy zadbać, aby data wystawienia faktury zawierała się w minimach ustawowych, czyli w ramach tego samego miesiąca, co data wystawienia. Faktury zbiorcze wolno w 2013 roku wystawiać tylko do ostatniego dnia danego miesiąca, faktury jednostkowe do 7 dnia od wykonania świadczenia, zaś w roku 2014 będzie to wspólny termin 15 następnego miesiąca. Poprawki w menu modułu FAKTURY - ponieważ nowe okienko fakturowania pozwala wygenerować dowolny rodzaj dokumentu, nie ma już potrzeby utrzymywania osobnych pozycji w menu. To daje czytelność menu.

12 stycznia 2013

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek

Usunięto niedostępną już opcję drukowania faktury jako duplikat. Przypominamy: teraz można WYSTAWIĆ duplikat, czyli przygotować nową fakturę z bieżącą datą wystawienia, starymi danymi i napisem DUPLIKAT. Samo drukowanie oryginalnej faktury może odbywać się w dowolnym czasie i w dowolnej ilości egzemplarzy, w szczególności równej zero, jeśli korzystamy już z dobrodziejstw fakturowania elektronicznego.

VAT: Nowe wzorce VAT-deklaracji VAT są już znane

Nowe wzorce deklaracji VAT-7(13) i VAT-7K(7) są już dostepne, ale przypominamy, że wchodzą do użycia odpowiednio w rozliczeniu za styczeń (najwcześniej 1 lutego) i w rozliczeniu do marca (czyli od 1 kwietnia 2013). Rozliczenie za końcówkę roku 2012 należy przygotować jeszcze na poprzednich drukach do 25 stycznia 2013. Nowe wzorce zostaną udostępnione w programie dopiero po tej dacie, razem z nową funkcją wypełniania deklaracji podatkowych. Pracujemy też nad deklaracjami elektronicznymi.

11 stycznia 2013

Fakturowanie: Kilka ulepszeń w procedurze drukowania

Teraz program lepiej dopasowuje swoje działanie do okoliczności - wydruk PDF zawsze generowany jest tylko z 1 stroną wydruku, niezależnie ile egzemplarzy ustawiliśmy w opcjach faktury. Standardowe drukowanie oczywiście jest wykonywane w n egzemplarzach. Warto przypomnieć, że teraz 1 kartka to ilość zupełnie wystarczająca.

10 stycznia 2013

Fakturowanie: Można teraz drukować nazwisko wystawcy dokumentu

Jeśli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje takiej funkcjonalności, może teraz właczyć w ustawieniach programu drukowanie nazwiska osoby, która wystawiła dokumentu. Imię i nazwisko pobierane jest z danych bieżącego użytkownika w momencie wystawiania dokumentu. Przypominamy jednak, że w większości wypadków nie ma powodu, aby nazwisko osoby wystawiającej pojawiało się na wystawianych fakturach, a już na pewno nie powinien się pojawiać na fakturze odręczny podpis wystawcy. Przepisy i tak sugerują podpis elektroniczny i ten należy stosować (u nas pod nazwą Cyfrowy Znacznik Faktury).

Fakturowanie: Wiele drobnych poprawek i ulepszeń

Opanowano pole opisu towaru, które po wkliknięciu się doń zjadało pierwszą wpisaną literę - teraz już zachowuje się właściwie. Poprawiono naliczanie rabatu, narzutu i marży - wcześniej w niektórych wypadkach nie był przenoszony na fakturę.

Fakturowanie: Na fakturze drukowany jest numer wystawionego KP

Poprawione i ulepszone drukowanie informacji o szczegółach zapłaty na wystawionej fakturze VAT. Numer KP widoczny jest teraz też bezpośrednio w oknie rozliczenia płatności do faktury. Przypominamy, wystawianie KP do faktur nabrało nowego znaczenia w związku z tzw. ustawą (de)regulacyjną. Drobne poprawki interfejsu w oknie rozliczeń płatności do faktury.

Fakturowanie: Można drukować przeliczenie kwot netto i brutto na złote

Zgodnie z nowymi zasadami wystawiania faktur VAT, obowiązującymi już od 2011 roku, faktura wystawiona może być w dowolnej walucie, przy czym tylko kwota podatku musi zostać przeliczona na złote, stąd jeśli VAT nie wystąpi, przeliczenie nie musi być w ogóle drukowane. Wiele osób jednak życzyło sobie, aby drukować też przeliczenie kwot netto i brutto - teraz można włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach programu. I tu ważne ostrzeżenie: z uwagi na niezbędne zaokrąglenia, nie ma żadnej gwarancji, że przeliczona kwota brutto równa będzie sumie podatku VAT i kwoty netto, co spowoduje pewnie kolejne problemy z księgowością. Dlatego gorąco zalecamy rozważenie celowości wykorzystywania takiej opcji. Przy okazji ulepszono drukowanie informacji o przeliczeniu, justowane jest w taki sam sposób, jak tabela z podsumowaniem. Poprawiono przenoszenie do wystawianej faktury nazwy i numeru tabeli, z której pobrano kursy.

Aktualizacje: Dodatkowo ulepszono nową procedurę aktualizacji

Teraz można też wymusić ręcznie zaktualizowanie aplikacji, jak też i przerwać pobieranie z jednoczesnym pominięciem tej aktualizacji. Jeśli przerwiemy pobieranie, zostanie ono wznowione przy kolejnym uruchomieniu aplikacji, jeśli natomiast wybierzemy pominięcie aktualizacji, pobieranie nie zostanie wznowione i pozostanie nam ręczne pobranie danej aktualizacji, względnie poczekanie na kolejną dostępną aktualizację.

Lokator: Poprawki w module ZUŻYCIE

Nowy, ładniejszy interfejs modułu. Poprawiono przeliczanie stawek. Wyświetlana stawka jest poprzedzona tyldą ~, jeśli w wybranym okresie stawka ulegała zmianie. Poprawione sumowanie kolumn w module. Można wybrać kolumny tabeli, które mają zostać wyświetlone.

9 stycznia 2013

Warsztat: Nieco ulepszeń podczas wystawiania faktury

Ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawę z działania nowych przepisów i naciska, przywróciliśmy możliwość wyboru paragonu jako dokumentu zamykającego zlecenie także w sytuacji, gdy zleceniobiorcą jest firma, czyli domyślnie osoba prowadząca działalność gospodarczą. Po raz kolejny przypominamy, że w przypadku sprzedaży na rzecz płatnika podatku VAT, mamy bezwzględny obowiązek wystawienia FAKTURY! Dodatkowo, można zweryfikować fakturę przed jej wystawieniem. Program lepiej prezentuje informacje o sposobie podsumowania kosztów, w zależności od zawartości tabeli koszty - nie zawsze jest możliwe skompaktowanie wszystkich kosztów do jednej pozycji, w szczególności jeśli pozycje kosztów są w różnych stawkach podatku VAT.

ISP: Ulepszono rejestrowanie wpłat do faktury

Poprawiono wyszukiwanie faktury, której doczyło naliczenie - wcześniej nie zawsze program odnajdywał fakturę w przypadku płatności na przełomie roku, dotyczących faktur z końca roku poprzedniego. Teraz użyto innej funkcji wyszukującej, która wyszukuje aż do skutku.

Fakturowanie: Można drukować kod kreskowy dla każdej pozycji faktury

Wiele osób jak się okazuje chce drukować kod kreskowy każdej pozycji na fakturze. Można teraz włączyć drukowanie tej informacji obok alfanumerycznego kodu towaru.

Kontrahenci: Prosty import kontrahentów z faktur, WZtek i przelewów

Jak się okazuje, były osoby, które korzystały przez lata z archiwalnej opcji KROK PO KROKU, uparcie ignorując propozycję dodania kontrahenta do bazy kontrahentów, a jednocześnie oczekując ponownego wykorzystania danych kontrahentów w jakiś sposób :) Teraz dodaliśmy w oknie edycji danych kontrahenta prostą opcję wstawienia danych z którejkolwiek z wcześniej wystawionych faktur, WZtek lub przelewów. W ten sposób można też przywrócić dane kontrahenta, którego żeśmy niechcący lub chcący usunęli byli z bazy kontrahentów.

Dokumenty: Ulepszone wypełnianie tabeli

Teraz można ukryć dane adresowe odbiorcy dokumentu, pozostawiając widoczną w tabeli samą treść.

Zakupy: Poprawione niewprowadzanie do magazynu

Opcja jest bardzo przydatna do wprowadzania zwykłych kosztów.

Książka: Ulepszone wypełnianie tabeli w module Książka

Teraz adres kontrahenta drukowany jest w jednym polu, bez sztucznego podziału na linie, co dużo lepiej zachowuje się na wydruku, umożliwiając lepsze zawijanie tekstu w kolumnach.

Książka: Teraz możesz zaksięgować cały miesiąc jednym wpisem

Opcja banalna w swojej prostocie, a dzieki porządnej konstrukcji fundamentów programu także błyskawiczna w przygotowaniu, pozwala na zaksięgowanie całego miesiąca jednym wpisem do Książki. Oczywiście do Książki trzeba wtedy dołączyć wydruk rejestru sprzedaży, ale ponieważ i tak rejestr sprzedaży powinno się drukować w każdej firmie, dla większości kontrahentów jest to ogromna oszczędność papieru, czasu i kosztów. Nową opcję szczególnie docenią bardzo masowi wystawcy faktur, jakimi są użytkownicy programu ISP. Opcja znajduje się w standardowych ustawieniach programu, dział PODATKI.

8 stycznia 2013

Fakturowanie: Można wybrać inną walutę przy różnych innych dokumentach

Teraz można na przykład wskazać inną walutę dokumentu również podczas wystawiania dokumentów takich, jak zamówienie czy oferta. Faktura wystawiana za złom w procedurze odwrotnego obciążenia teraz od razu pobiera właściwe parametry. Oznaczenie opcji ZAPŁACONO podczas wystawienia faktury podpowiada teraz dzisiejszą datę, a nie datę z terminu płatności.

Magazyn: Ulepszone filtrowanie dokumentów

Teraz przy wybraniu opcji WSZYSTKIE wyświetlają się zawsze również dowody dostawy, wcześniej nie było to takie oczywiste.

Kasa: Można teraz od razu wystawić KP do faktury opłaconej gotówką

Czasy mamy teraz takie, że dokumentowanie płatności trzeba prowadzić podwójnie uważnie. Przy okazji poprawiono interfejs okna NOWE KP. Skorygowano generowanie KP do faktury. Poprawiony interfejs modułu KASA. Teraz automatycznie wyświetlane jest świeżo przeliczone saldo wpisów kasowych. Ulepszona edycja dokumentów kasowych.

Warsztat: Nowy układ okienka tworzenia zlecenia

Zwiększono minimalny rozmiar okienka, bo wszyscy użytkownicy mają już monitory oferujące rozdzielczość przynajmniej 1024x768, stąd minimalny rozmiar okienka zlecenia warsztatowego wynosić będzie 900x700 pikseli. Daje to nowe możliwości, ułatwiając bardzo codzienną pracę. Teraz mniej zakładek, a informacje na ekranie prezentowane są w czytelniejszej formie. Teraz szybko można podejrzeć fakturę, wystawioną uprzednio do danego zlecenia. Wybór kontrahenta następuje teraz przy udziale standardowego panelu wyboru kontrahenta, znanego choćby z okna fakturowania. Mniej zakładek, teraz dane są logicznie pogrupowane według etapu zlecenia. Lepsza prezentacja cen i wyceny zlecenia, teraz od razu widać efekt dodania rabatu czy przełączenia formuły cen.

Warsztat: Ulepszono wybieranie samochodu do zlecenia

Oprócz dotychczasowego klikania, wprowadzono nową świetną możliwość. Wystarczy rozwinąć listę dostępnych numerów rejestracyjnych - wybranie jednego z samochodów w tym polu spowoduje automatyczne wypełnienie treści zlecenia. Program rozpoznaje, czy sprawa dotyczy nowego zlecenia, wtedy pozwala na dowolną dłubaninę, czy też chodzi o zlecenie już zapisane - wtedy każde potwierdzić wybór innego samochodu.

7 stycznia 2013

Umowy: Nowe, prostsze okienko generowania deklaracji PIT4R

Teraz okienko jest prostsze i pokazuje tylko te informacje, które zostaną faktycznie użyte do wygenerowania deklaracji. Wcześniejsza wersja okienka była niezrozumiała dla części użytkowników, co znajdowało odzwierciedlenie w niepotrzebnych telefonach do działu pomocy technicznej.

Umowy: Poprawiony interfejs modułu UMOWY

Można teraz wyświetlić osobne, wygodne okienko do edycji listy rachunków czy rozliczeń danej umowy. Wcześniej bezpośredni dostęp do edycji wcześniej wystawionych rachunków był niekiedy utrudniony.

Fakturowanie: Ulepszono klonowanie dokumentów

Teraz można sklonować dowolny rodzaj faktury na dowolny inny rodzaj faktury (lub innego dokumentu, dającego się wygenerować za pomocą Kameleona). Niesie to zupełnie nowe możliwości, można na przykład w prosty sposób tworzyć kopie dokumentów albo generować dokumenty pokrewne, bez nużącego przeklepywania danych. Mimo tego, że oferujemy dział faktur seryjnych, wiele osób lubi po prostu regularnie klonować faktury dla poszczególnych użytkowników. Teraz można to zrobić prosto i całkiem przyjemnie.

Fakturowanie: Informacji o dokonaniu płatności jest od razu dostępna na wydruku

Po ostatnio wprowadzonej ustawie deregulacyjnej (ha, ha) podatnicy muszą bardzo ściśle kontrolować fakt zapłaty faktury, stąd olbrzymi nacisk kontrahentów na umieszczanie na fakturach adnotacji o dokonaniu zapłaty. Wcześniej program umieszczał taką informację dopiero po przetworzeniu faktury, zatem wydruk dokonywany od razu nie zawierał informacji o zapłacie z góry. Teraz sytuacja uległa zmianie i już nawet podgląd wydruku zawiera wszystkie przetworzone informacje.

6 stycznia 2013


Aktualizacje: Nowa procedura aktualizacji internetowej

Teraz można włączyć nową procedurę aktualizacji - odbywa się ona w tle, podczas pracy programu, nie przeszkadzając w codziennych czynnościach. Program jest odporny zarówno na przerwanie pobierania aktualizacji (bo zmienił nam się humor albo połączenie zostało przerwane), jak i na zakończenie pracy programu bez uruchamiania aktualizacji. Warto korzystać z nowej procedury aktualizacji w tle, zwiększa istotnie komfort pracy z programem. Na razie opcja ta została udostępniona testowo, domyślnie jest wyłączona. Z czasem nowa procedura będzie dostępna jako podstawowa forma aktualizacji. Zobacz, jak działa nowa procedura aktualizacji.

5 stycznia 2013

Systemowe: Poprawione zachowanie aplikacji w systemie Windows

Zgodnie z wytycznymi Microsoft, jeśli w momencie zamykania systemu Windows Pakiet JZK jest aplikacją aktywną, nie zostaną wykonane żadne czasochłonne operacje, takie jak instalowanie aktualizacji, wykonywanie kopii zapasowej czy też ładowanie danych do Chmury. Aby upewnić się, że czynności te zostaną wykonane, należy zawsze zamykać programy Pakietu JZK samodzielnie, w sposób świadomy. Wielu użytkowników zostawiało program otwarty, wyłączało komputer, Windows sygnalizowało że aplikacja jest jeszcze aktywna, czy chcesz ją zamknąć, TAK, ale czy na pewno, TAK TAK, i Windows przerywało wykonywanie czynności tak czy owak. Teraz program reaguje na komunikat ZAMYKAMY i podchodzi do tego odpowiednio.

Aktualizacje: Nowe opcje i procedury aktualizacji internetowej

Teraz osobno można wybrać, czy program ma aktualizować kursy walut. Są osoby, które nie chcą aktualizować walut w ogóle. W razie potrzeby mogą zaktualizować kursy w module WALUTY.

Waluty: Moduł WALUTY przeniesiony do menu SYSTEM

Nowy wygląd modułu WALUTY, dający teraz dostęp do wszystkich nowych opcji. Wykorzystano standardowe okienko wyboru kursów walut, pozwalając na przeglądanie kursów konkretnej waluty według dat.

4 stycznia 2013

Instalator: Odświeżony program instalacyjny dołączany na płycie CD-ROM

Jeśli chcesz, możesz go też uruchomić bezpośrednio z serwera.

Zakupy: Poprawione zasysanie faktur zakupowych z okresu przejściowego

Faktury zakupowe wprowadzone pod koniec roku 2012 i nie zassane do rejestru VAT, nie były zasysane w roku 2013. Zostało to skorygowane, teraz zasysanie działa tak jak w innych miejscach programu, niezależnie od daty.

Zakupy: Wprowadzamy nowe zasady ewidencjonowania płatności

Co do zasady nie wystarczy teraz napis ZAPŁACONO GOTÓWKĄ albo jakakolwiek jego inna forma. Szczególnie w przypadku faktur płatnych z odroczonym terminem płatności konieczne jest wyszczególnienie dat zapłaty. Teraz program drukuje zamiast informacji o zapłacie szczegółowy opis zapłat na fakturze i na dokumencie przyjęcia zakupu.

Licencjonowanie: Ułatwiony dostep do niektórych modułów programów branżowych

Moduły EKSPORT oraz SPRZĘT będą teraz dostępne w każdym poziomie licencji. W programie Gabinet to samo dotyczy modułu LEKI, w programie Lokator modułu RAPORTY i HURTOWE w programie Serwis - modułu Sprzęt. W programie Warsztat moduł ZASTĘPCZE będzie dostępny od wersji PRO, moduły AZTEC, MECHANICY i STANOWISKA będą dostępne w każdej wersji programu.

Magazyn: Poprawione działanie modułu MM

Występował drobny problem z przenoszeniem stanów magazynowych, teraz jest OK.

Księgowanie: Poprawiono rozliczanie remanentu

Kwota kosztów narastająco na PIT-B, PIT-36 i PIT-36L uwzględnia teraz różnice remanentowe, wcześniej w niektórych przypadkach występował błąd wydruku tej pozycji, który jednak nie wpływał na poprawność obliczenia zobowiązania podatkowego.

Fakturowanie: Ulepszone filtrowanie faktur

Teraz po wybraniu opcji wszystkie pokazywane są też faktury zaliczkowe. Warto zwrócić uwagę, że faktury zaliczkowe to w tej chwili zupełnie normalne faktury, bez napisu faktura VAT, a także i bez napisu zaliczka, zatem dopiero z treści takiej faktury domyślać się możemy, czy dotyczy aby zaliczki, czy też zgoła nie.

3 stycznia 2013

ISP: Działa nowa-stara opcja NIE DRUKUJ FAKTUR

Na prośbę użytkowników wprowadzono działanie starej wersji nie drukowania oryginału faktury. Opcja działa w nowej formule - jeśli zostanie włączona, program pominie drukowanie danej faktury w czasie fakturowania automatycznego. Późniejsze przedrukowanie faktur w ramach SzybkiejAkcji działa już standardowo, czyli takowa faktura zostanie wydrukowana. Poprawiony nadruk salda.

Fakturowanie: Drobne poprawki

Poprawione generowanie faktur w metodzie kasowej. Wcześniej program wykonywał to zbyt często, co skutkowało koniecznością ręcznej korekty takiego ustawienia. Poprawione działanie opcji VAT dla każdej pozycji przy drukowaniu paragonu, teraz zawsze jest włączona.

2 stycznia 2013

Magazyn: Nowe okienka WZ i PZ

Teraz również okienka magazynowe dostępne są za pośrednictwem systemowego narzędzia wystawiania dokumentów. Niesie to zmianę techniczną - jeśli chcemy wystawić WZ do faktury lub PZ do faktury zakupowej, należy znaleźć odpowiednią opcję pod prawym klawiszem myszy nie wchodząc jescze do okienka WZ/PZ. Dodatkowo do gotowego dokumentu magazynowe zostaną skopiowane dane kontrahenta i dostawy, co wcześniej nie było oczywiste. Pozostałe funkcje działają bez zmian, za to wewnętrznie otrzymujemy dużo większe uporządkowanie zasad wystawiania dokumentów. Zachęcamy zresztą do korzystania z automatycznego wystawiania WZ i PZ w tle, można wtedy uniknąć podwójnej pracy.

Systemowe: Teraz możesz zamówić licencję wprost z programu

Udostępniliśmy specjalny internetowy system wznowienia licencji bezpośrednio z programu. Wystarczy użyć opcji, która wyświetli się automatycznie pod koniec ważności licencji. Przycisk ten daje specjalną ofertę, z dodatkowym rabatem internetowym.

Rachunki: Poprawione drukowanie rachunków

Zaskakująco dużo osób nadal krozysta z tej funkcji, chociaż zgodnie z nowymi przepisami, zarejetrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą i powinni wystawiać raczej faktury. Prosimy upewnić się, czy na pewno powinni Państwo nadal drukować rachunki zamiast faktur.

Systemowe: Wiele drobnych poprawek w różnych miejscach programu

Na liście pól w formatowanych danych nabywcy na fakturze można teraz wybrać też ID i nazwę grupy oraz inne, dodatkowe dane. Na stronie startowej można wyświetlić teraz z powrotem statyczne podsumowanie baz danych, zamiast aktywnej zawartości on-line.

Marża: Ulepszone wystawianie faktury w procedurze marży

Teraz wybieramy rodzaj procedury marży już w momencie wystawiania takiej faktury. Rejestr marży generowany w module MARŻA jest teraz wzbogacony o kolumnę PROCEDURA, która wskazuje procedurę marży, w jakiej wystawiono fakturę. To wszystko związane jest z istotnymi zmianami w przepisach, wprowadzonymi od stycznia 2013. Dodatkowe ulepszenia w module MARŻA.

Fakturowanie: Rozszerzone możliwości edycji dokumentu

Można teraz zmienić tabelę używaną do wystawienia faktury na dowolną inną, podając inny numer tabeli, datę i kurs. Warto jednak przypomnieć, że przepisy ściśle wskazują zamknięty katalog dostępnych kursów walut - tabela kursów średnich NBP i tabela EBC. Stosowanie innego kursu wymaga bardzo dobrego uzasadnienia prawnego. Skorygowano też tworzenie faktur w metodzie kasowej, teraz od razu zaznaczana jest opcja METODA KASOWA.

Poczta: Wprowadzono w programie nowy cennik Poczty Polskiej

Drastyczna zmiana cennika spowodowała, że 2013 to chyba ostatni rok, kiedy nasza firma będzie korzystać z usług poczty. Przesyłki gabarytowe wysyłamy teraz wyłącznie kurierem, zaś przesyłki z fakturami i innymi dokumentami coraZ częściej przechodzić będą do formy elektronicznej. Także i w naszych programach rozwijać będziemy wysyłanie dokumentów w tej formie.

1 stycznia 2013

Nowy Rok: Przywitaliśmy nowy, 2013 rok

Życzmy sobie wszystkiego Jak Zawsze Kapitalnego! Jeszcze dziś dostępna będzie dla wszystkich użytkowników aktualizacja do wersji X3. Pliki do pobrania tutaj. Jeśli ktoś dotąd nie śledził uważnie zmian, na pewno zaskoczy go pozytywnie ogrom zmian. Duża aktualizacja wymuszona rewolucją w fakturowaniu pozwoliła przy okazji rozwiązać wiele dawno zgłaszanych problemów i zaoferować zupełnie nową jakość pracy. A to jeszcze nie koniec zmian. Przy okazji, czy wypełnili Państwo już swoją ankietę?.

Fakturowanie: Zmieniono domyślne numerowanie faktur

Ponieważ w roku 2013 faktura nazywa się Faktura, a de facto nie musi posiadać nazwy w ogóle, dotychczasowy format numerowania drukowałby się w formule FAKTURA FAKTURA/1/2013, co wygląda źle. Zdecydowaliśmy się na zresetowanie numerowania, chociaż oczywiscie każdy użytkownik może z powrotem ustawić dotychczasową numerację. Z uwagi jednak na fundamentalne zmiany w fakturowaniu zachęcamy do pozostawienia domyślnego formatu bez prefiksu.

Fakturowanie: Warto drukować faktury uproszczone

Przygotowaliśmy specjalny, elegancki wzór faktury uproszczonej, w pełni integrujący się z dotychczasowym wzorem faktur. Zobacz nasz wzór faktury uproszczonej.

Fakturowanie: Prawy klawisz myszy daje też dostęp do ustawień programu

To wygodne, jeśli chcemy zmienić sposób pracy programu podczas wystawiania faktury. Sami mieliśmy kilkukrotnie taką potrzebę podczas intensywnego testowania nowych funkcji programu. Jak zawsze, potrzeba matką wynalazku.

Serwis: Można teraz wystawić fakturę zbiorczą za dowolny okres

Wcześniej program niepotrzebnie ograniczał zakres nierozliczonych zleceń do ostatnich 90 dni wg daty wystawienia zlecenia - jeśli zlecenie było bardzo długo trwające, nie pojawiało się na liście wyboru. Poprawione generowanie zbiorczych faktur.

Pobierz najnowsze wersje programów.

 

 


Nowości
Blog programistów
Nowa wersja X5
Zmiany w VAT
JPK Jednolity Plik Kontrolny

Programy
Druczek
Fakturzysta
Warsztat
Inne programy
Cennik

Pomoc
Napisz do JZK
Przewodnik PDF
Baza wiedzy
Licencje
Pliki do pobrania

Nasi klienci
Opinie
Zaloguj się
Rejestracja

Firma
Szukaj
Kontakt
Praca
Regulamin
Mapa serwisu


Projekt i programowanie © Studio JZK, 1992-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sprzedawcą i licencjodawcą jest Studio JZK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Oprogramowanie i sprzedaż tylko dla firm i instytucji. Ceny netto w złotych, VAT 23%. Obowiązuje regulamin.